Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Valtuustoaloite kaupunkiympäristösuunnitelma Rovaniemelle (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2146

Perustelut

Miikka Keränen ym. jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen uuden brändikonseptin mukaan olemme “kaupunki kaikille aisteille”. Valitettavasti kaupunkiympäristön eli esimerkiksi katukuvan ja maankäytön osalta painottuu talviaika ja silloinkin matkailualan tarpeet. Rovaniemen tulee kuitenkin palvella sekä asukkaitaan että täällä vierailijoita ympäri vuoden. Hälyttävintä kaupunkiympäristössä on tällä hetkellä keskusta-alueen viheralueiden puute ja olemassa olevan puuston tuhoaminen. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemi laatii kokonaisvaltaisen kaupunkiympäristösuunnitelman ja strategian, jonka tavoitteena on lisätä kaupungin viihtyvyyttä ja monipuolisia viheralueita.

Suunnitelman ja strategian laatimisessa voidaan esimerkiksi toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:

 • selvitetään kansallisen kaupunkipuiston perustaminen ja sijainti Rovaniemellä
 • selvitetään viherkattojen ja -seinien lisäämistä 
 • selvitetään puisto- ja viheralueiden lisäämistä keskusta-alueelle 
 • selvitetään glyfosaatin kieltäminen
 • selvitetään lehtipuhaltimien käytön kieltäminen hiekoitushiekan poistossa
 • selvitetään vieraslajien hävittämistä
 • selvitetään kaupunkiympäristön monipuolista käyttöä myös talviaikaan, esimerkiksi Kirkkolammen pitämistä luistelukunnossa
 • selvitetään leikkipuistojen lisäämistä
 • selvitetään lähimetsäalueiden kehittäminen niin, että niissä huomioidaan metsien virkistyskäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot
 • selvitetään puistokummitoiminta esim. Raision mukaisesti 
 • selvitetään yhteistyötä asian tiimoilta alueen oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa
 • selvitetään kaikkien ympäristöpalveluiden saavutettavuus ja esteettömyys"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.