Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Valtuustoaloite metsästysoikeuksien vuokraaminen pienriistametsästykseen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2158

Perustelut

Vesa Puuronen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitän, että kaupungin maiden metsästysoikeuksia vuokrattaessa vuokrataan  hirvenmetsöstysoikeuden lisäksi myös oikeus pienriistanmetsästykseen.  Lisäksi esitän, että tällä hetkellä olemassa olevat hirvenmetsästysvuokrasopimukset laajenetttaisiin siten, että ne koskevat myös pienriistan metstästystä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.