Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Valtuustoaloite palvelusetelin käyttö henkilökohtaisessa avustajapalvelussa (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2156

Perustelut

Hilpi Ahola ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitän että, Rovaniemen kaupunki ottaa käyttöön työnantajamallin lisäksi palvelusetelin. 

Henkilökohtaisen avustamisen tarkoituksena on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan elämässään sekä turvata hänen itsemääräämisoikeutensa. On tärkeää, että jokainen voi itse valita oman avustajan. 

Palveluseteli lisää valinnan vapautta palveluntuottajan valinnassa. Palveluseteli suosii myös yhdenvertaisesti yrittäjiä ja tukee paikallista pienyrittäjyyttä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.