Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Valtuustoaloite uusien nopeusnäyttöjen hankinta strategisesti valittuihin paikkoihin (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2157

Perustelut

Saara Koikkalainen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä laskettiin tammikuussa 2020 keskusta-alueen nopeusrajoituksia siten, että ydinkeskustassa rajoitus on 30 kilometriä tunnissa ja keskustan kehällä 40 kilometriä tunnissa. Tämä oli perusteltu päätös erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden kannalta. VTT:n (2014) mukaan auton törmäysnopeuden kasvaminen 30:stä 40:n kilometriin tunnissa yli kaksinkertaistaa jalankulkijan kuolemanriskin. Vastaavasti törmäysnopeuden kasvu 30:stä 50:n kilometriin tunnissa nostaa kuolemanriskiä jopa seitsenkertaiseksi. Nopeusrajoitusten lasku ei kuitenkaan välttämättä välittömästi laske ajonopeuksia, sillä autoilijat saattavat vanhasta tottumuksesta ajaa sallittua nopeammin. Keskustan ajonopeudet ovatkin yhä paikoin olleet huolestuttavan korkeita.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää tässä valtuustoaloitteessa, että kaupunki hankkii pariin strategisesti valittuun paikkaan näytön, joka mittaa ajoneuvon nopeuden ja samalla kertoo hymyilevällä tai surullisella naamalla onko se rajoituksen mukainen. Yksi luonteva paikka nopeusnäytölle voisi olla Valtakadulla Angry Birds -puiston kohdalla, sillä alueella liikkuu paljon lapsia.

Mielestämme tämä olisi tehokas ja aktiivisen sakottamisen sijaan asukasystävällisempi tapa kiinnittää autoilijoiden huomiota uusiin nopeusrajoituksiin.

Esimerkki nopeusnäytöstä: Liikennetuotteet OY, https://liikennetuotteet.fi/tuotteet/ohjaus-javaroituslaitteet/varoituslaitteet/nopeusnaytto"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.