Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Valtuustoaloite valtionosuuksien ja -avustusten määräytyminen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2153

Perustelut

Matti Henttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Saamamme tiedon perusteella valtion-osuuksissa on suuria poikkeamia eri kuntien välillä. Esimerkiksi Helsingissä valtionosuus on 304€/asukas ja Rovaniemellä 166€/asukas (138€/asukas x 63.000 = 8.7M€).

Ero on merkittävä.

 Edellä esitetyn perusteella Rovaniemen Perussuomalaisten valtuustoryhmä pyytää kaupungilta toimia ja vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

  1. Onko Rovaniemellä asuva kuntalainen yhdenvertaisessa asemassa helsinkiläiseen asujaan nähden?  
  2. Mitkä ovat ne perusteet, joilla kyseinen eriarvoisuus kuntien välillä on mahdollista?"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.