Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Valtuustoaloite Palvelusetelillä valinnanvaraa vammaisten päivätoimintaan (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2150

Perustelut

Sanna Luoma ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupunki ja perusturvalautakunta ei ole myöntänyt yhdellekään hakijalle palveluseteliä yksityiselle palveluntarjoajalle vammaisten päivätoimintaan. Kahvila Star /Rovacare Oy on järjestänyt tilat yhteistyössä perusturvan kanssa tarjotakseen uudenlaisen vaihtoehdon vammaisille henkilöille päivätoimintaan. Kaikki vammaiset eivät sovellu kaupungin omaan yksikköön Erkkilänkujalle tai kuntayhtymän ylläpitämään Kolpeneen palvelukeskukseen. Jostain syystä perusturvalautakunta ei ole antanut yhdellekään hakijalle lupaa osallistua yksityisen palveluntarjoajan, Rovacare Oy:n toteuttamaan kahvilan yhteydessä järjestettävään vammaisten päivätoimintaan. Useat vammaiset ovat toivoneet pääsevänsä uuteen päivätoimintaan mukaan, mutta kaikki hakemukset on hylätty. Yhtiöllä on ollut asiakas toisesta kunnasta ja vaaditut luvat on kunnossa.

Perusturvalautakunnan on käynnistettävä välittömästi selvitys, voisiko kaupunki tehdä sopimuksen yksityisten palveluntarjoajien kanssa ja tarjota palveluseteliä vammaisten päivätoimintaan. YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan lähtökohtana tulisi olla vammaisen oma toive ja tarve, ja heillä tulee olla yhdenvertainen oikeus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Tämä ei toteudu Rovaniemellä, eikä vammaisten itsemääräämisoikeudet tältä osin toteudu."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.