Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Valtuustoaloite  selvitys kaupungin tuottamista palveluista, vaihtoehtoisista markkinoista ja talousvaikutuksista  (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2148

Perustelut

Petteri Pohja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Yhteiskunnan muutokset, erityisesti väestörakenteen muuttuminen, valtion ja kuntien taloudelliset vaikeudet, pakottavat meidät miettimään uudelleen kaupungin tuottamia palveluja, tukipalveluja ja niiden tuottamisen malleja ja vaihtoehtoja. Työllisten määrän jatkuva väheneminen vaatii sekä tehokkaampaa palvelutuotantoa että kaikkien työikäisten saamista kiinni työelämään.

Muutoksen johtaminen onnistuu vain, jos meillä on riittävän tarkka tieto, mitä palveluja, miten ja millä hinnalla kaupunki tuottaa ja vastaavasti, mitä palveluja on tarjolla markkinaehtoisesti ja millä ehdoin. Vasta tiedon keräämisen ja analysoinnin jälkeen päättäjät voivat tehdä arvovalintoja ja taloudellisesti kestäviä päätöksiä pitkälle tulevaisuuteen.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Rovaniemen kaupunki käynnistää kaikilla toimialoilla ja konserniyhtiöissä ulkopuolisen tahon tekemän selvityksen tuotetuista palveluista ja tukipalveluista ja niiden omakustannehinnasta, sekä palvelujen tuottamisen vaihtoehtoisista malleista markkinaehtoisesti sekä niiden talousvaikutuksista. Selvitettäviä palveluja ovat esim. perusturvapalvelut ja kiinteistöjen ylläpitoon ja huoltoon liittyvät palvelut."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.