Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Asemakaavan muutos korttelin 11 tontti 13, Korkalonkatu 31

ROIDno-2021-684

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusliike Jouko Pesonen Oy on esittänyt kaupungille omistuksessaan olevalle tontille 698-1-11-13, Korkalonkatu 31 kaavamuutosta, jolla tontille mahdollistettaisiin liike- ja asuinrakentamista sekä palveluasumista siten, että tontilla osoitettaisiin rakennusoikeutta n. 15.500 kem2. 

Tontilla sijaitsee entinen oppilaitosrakennus, jolle on haettu purkulupa. 

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on valmistellut oheisen sopimusluonnoksen, jolla Maanomistajan kanssa sovitaan kaavoituksen käynnistämisestä, kaavoituksesta aiheutuvista kustannuksista sekä esitetään tavoitteet ja lähtökohdat kaavoituksen käynnistämiselle.

Kaavaluonnoksen tai -ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen maanomistajan tulee sitoutua neuvottelemaan ja laatimaan sopimusaluetta koskeva maankäyttösopimus kaupungin maapoliittisen ohjelman ja kaupungin yleisesti käyttämien sopimusperiaatteiden mukaisesti.  

Hallintosäännön mukaisesti elinvoimalautakunta päättää toimialansa suunnittelu- ja urakkasopimuksista ja muista sopimuksista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyy oheisen luonnoksen mukaisen kaavoituksen käynnistämissopimuksen Rakennusliike Jouko Pesonen Oy:n kanssa. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 11.5.2022

Vireilletulon kuuleminen

1.kaupunginosan korttelin 11 tontin 13, entinen hotelli- ja ravintolaoppilaitos Oppipoika, asemakaavan muutos on saatettu vireille asettamalla kaavoituspäätös sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma yleisesti nähtäville 16.9.-29.9.2021. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin kuulutuksella 15.9.2021 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä nähtävilläpidon aikana ei saapunut.

Kaavaluonnoksen laatiminen

Vireillletulon jälkeen on voimassa olevan asemakaavan lisäksi vaihtoehtona laadittu 21.1.2022 päivätty asemakaavan muutosluonnos. Luonnoksessa tontin pääkäyttötarkoitusta voimassa olevaan kaavaan nähden K-3, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, alueelle voidaan sijoittaa julkisia lähipalveluita, asuntoja sekä palveluasumista, on tarkennettu muuttamalla sitä niin, että se kuvaa täsmällisemmin tontin tulevia toimintoja seuraavasti;

Asuin- liike ja toimistorakennusten korttelialue AL-12. Alueelle voidaan sijoittaa asuntojen lisäksi palveluasuntoja. Korkalonkadun puolella ensimmäiseen kerrokseen voidaan sijoittaa ainoastaan katutasoon avautuvia liiketiloja sekä niitä palvelevia apu- ja varastotiloja. Pysäköinti sijoitetaan pääsääntöisesti maanalaisiin tiloihin. Kerroslukuja tontilla tarkennetaan tulevan hankkeen mukaisesti niin, että rakennukset tontilla saavat yhdestä kahteen lisäkerrosta voimassa olevaan kaavaan nähden. Kerroslukujen korottaminen kaventaa tuolloin rakennusten massaa ja antaa piha-alueiden suunnittelulle enemmän mahdollisuuksia mm. oleskelulle ja viheralueiden perustamiselle. Kerrosluvun korottaminen vastaa tuolloin myös Korkalonkadun toisella puolella olevan kaavan rakennusalojen korkeusasemaa ja soveltuu sekä yhtenäistää tuolloin myös alueen kaupunkikuvaa. Kaava huomioi myös viereisen Korkalonkadun toisella puolella olevan korttelialueen väri- ja julkisivumateriaaleja. Rakennusoikeus tontilla säilyy voimassa olevan asemakaavan mukaisena (12000 k-m2).

Valmisteluvaiheen kuuleminen;

Voimassa oleva asemakaava ja 21.1.2022 laadittu ja päivätty asemakaavan muutosvaihtoehto on pidetty yleisesti nähtävillä 27.1.-9.2.2022. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin kuulutuksella 26.1.2022 Lapin Kansassa sekä kirjeillä osallisille. Asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä tai lausuntoja nähtävilläpidon aikana ei saapunut.

Tarkennuksia kaavaluonnokseen nähtävilläpidon jälkeen;

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on tullut rakennussuunnittelun osalta esille, että asemakaavan muutosluonnosta on tullut tarve tarkentaa joidenkin asioiden osalta. Toripuistikko kadun puoleisen rakennusalan rakennusoikeusmäärät on yhdistetty yhdeksi rakennusoikeusmääräksi (7000 k-m2). Matalan osan rakennusalan kerroslukua on korotettu kahdesta kolmeen, jotta viereisten korkeampien rakennnusmassojen välinen yhdyskäytävä voidaan toteuttaa, koska yhdyskäytävä edellyttää pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa. Sisäpihalle muodostetaan erillinen oleskelu- ja leikkialue le-2, jonka alle ei sallita maanalaista rakentamista. Tontin eteläosassa oleva katosaluevaraus kt, yhdistetään tontin rajalle saakka. Rakennusten ylintä korkeusasemaa on myös jouduttu tarkentamaan rakennussuunnittelun edetessä niin, etteivät kattorakenteen ja yläpohjaan sijoitettava tekniikka sijoitu kyseisen korkeusaseman yläpuolelle. Korjattu ylin korkeusasema noudattaa lähiympäristön uusien kaavojen tavoitekorkeutta, eikä poikkea oleellisesti niistä.

Kaavoitus esittää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle, että 21.1.2022 päivätty ja 9.5.2022 korjattu asemakaavan muutosluonnos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 1.kaupunginosan korttelin 11 tonttia 13 koskevan asemakaavan muutosluonnoksen 21.1.2022 päivätyn ja 9.5.2022 korjatun kaavakartan mukaisesti jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen laatimisesta ja sen asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Ennen asemakaavaehdotuksen hyväksymistä on hakijan kanssa laadittava maankäyttösopimus. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 6000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy 1.kaupunginosan korttelin 11 tonttia 13 koskevan asemakaavan muutosluonnoksen 21.1.2022 päivätyn ja 9.5.2022 korjatun kaavakartan mukaisesti jatkokaavoituksen pohjaksi. Kaupunginhallitus päättää kaavaehdotuksen laatimisesta ja sen asettamisesta ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Ennen asemakaavaehdotuksen hyväksymistä on hakijan kanssa laadittava maankäyttösopimus. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 6000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 4.8.2022:

Ehdotusvaiheen kuuleminen;

1.kaupunginosan korttelin 11 tontin 13, Korkalonkatu 31 asemakaavan muutosehdotus on pidetty 1.7.-1.8.2022 julkisesti nähtävillä. Nähtävilläpito ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 30.6.2022 sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavan muutosehdotukseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste Osvitassa sekä kaupungin internet -sivulla Kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana saapui yksi muistutus. Lausuntoja ei saapunut.

Allekirjoittamaton 29.7.2022 päivätty As Oy Jaakonkatu 4-6 nimissä jätetty muistutus on toimitettu sähköpostilla kaupungin kirjaamoon. Muistutuksessa vaaditaan, että korttelin 11 tontin 13 kiinteistökaupan eri osapuolet osallistuvat vesi- ja viemärilinjojen siirrosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Muistutuksessa vedotaan myös, että asia tulisi ratkaista kaavoituksen yhteydessä.

Kaavoitus toteaa vastineena saapuneeseen muistutukseen seuraavaa;
- Muistutuksen jättäjä ei ole Asunto Oy Rovaniemen Jaakonkatu 4-6, asia on varmistettu isännöitsijältä. Muistutuksen antajalla tulisi olla taloyhtiön hallituksen- tai yhtiökokouksen valtuutus. Yleensä talonyhtiön muistutukset toimitetaan isännöitsijän toimesta päivättynä ja allekirjoitettuna.
- Muistutus ei liity sisällöltään tai asiakokonaisuudeltaan meneillä olevaan asemakaavan muutosasiaan. Muistutus koskee alueella olevia vesi- ja viemäriputkia sekä niiden omistusta ja poistamista alueelta sekä Jaakonkatu 4-6 taloyhtiön uuden liittymän perustamiskustannusten jakamista. Kyseessä on Asunto Oy Rovaniemen Jaakonkatu 4-6 tonttiliittymät, joiden liittymistä runkoverkkoon ei ratkaista asemakaavalla.

Asemakaavamuutoksella ei ole kunnallistekniikan rakentamistarpeita.  

Kaavoitus esittää kaupunginhallitukselle, että se hylkää muistutuksen ja esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi laaditun asemakaavan muutoksen.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä muistutuksen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 1.kaupunginosan korttelin 11 tontin 13 asemakaavan muutoksen 21.1.2022 päivätyn ja 9.5.2022 korjatun kaavakartan mukaisesti. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 6000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Hakijan kanssa laaditaan lisäksi maankäyttösopimus.

Päätös

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen esityksen mukaisesti.

Henri Ramberg saapui kokouspaikalle tämän asian käsittelyn aikana klo 13.04. Hän osallistui tähän asti etäyhteydellä.

Valmistelija

 • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi
 • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 29.8.2022 § 286 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 1.kaupunginosan korttelin 11 tontin 13 asemakaavan muutoksen 21.1.2022 päivätyn ja 9.5.2022 korjatun kaavakartan mukaisesti. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään 6000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kaavakuulutus. Hakijan kanssa laaditaan lisäksi maankäyttösopimus.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Eemeli Kajula saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.05 ja varavaltuutettu Elina Holm siirtyi Johanna Ojala-Niemelän tilalle.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,

 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)

 • päätös, johon haetaan muutosta

 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.