Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Vaaranlammen monitoimitalon toteutus

ROIDno-2019-3684

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.2.2022 käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan 27.1.2022 §:ssä 11 "Vaaranlammen hankesuunnitelman vahvistaminen / kirjasto- ja nuorisopalvelujen sijoittuminen" tekemään päätökseen. Kaupunginhallituksen päätöksen perusteena otto-oikeuden käyttämiselle on se, että on epäselvää, onko päätös hankintalain mukainen. Samalla kaupunginhallitus edellytti asiasta erillistä hankintalain asiantuntijan lausuntoa tulevan päätöksenteon tueksi ja, että asia tuodaan valmisteltuna kaupunginhallituksen käsiteltäväksi mahdollisuuksien mukaan 21.2.2022 pidettävään kokoukseen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että lähtökohtana jatkovalmistelulle on, että otto-oikeuden käyttäminen ei vaikuta hankkeen kokonaisaikatauluun.

Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kaupunginhallitusta.

Kaupunginhallituksella on asiaa käsitellessään sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan

 • tehdä uusi päätös
 • aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka
 • asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuuston 16.5.2016 § 49 hyväksymässä omistajapoliittiset linjaukset -asiakirjassa todetaan kaupungin toimitiloista muun muassa seuraavaa:

"Kaupungin perustehtävä on palveluiden järjestäminen, ei rakennusten omistaminen. Eri toimintojen tarvitsemat toimitilat tulee hankkia kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla joko vuokraamalla tai rakennuttamalla. Kaupungin oman palvelutuotannon tarvitsemista tiloista tulee tehdä investointilaskelmat siten, että tiedetään tilakustannusten pitkäaikainen vaikutus kaupungin käyttömenoihin ja palvelutuotteen loppuhintaan eri vaihtoehdoissa.

Kaupungin toimitilajärjestelyissä käytetään aina ensin kaupungin omia vapaita tiloja. Konsernin markkinaehtoisia tiloja voidaan käyttää vain poikkeustapauksissa konsernijohdon päätöksellä.
Rovaniemen kaupunkikonsernin tilojen kokonaiskäyttöastetta tehostetaan."

Hallintosäännön 32 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallituksen tilajaosto: 1. vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista rakennuksista ja toimitiloista sekä niiden rakennuttamisesta, ylläpidosta, peruskorjauksesta ja vuokrauksesta kaupungille ja edelleen kaupungin eri toimintojen käyttöön sekä edellä mainittujen tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta; -- 4. vastaa tilahankkeiden hankesuunnittelusta ja toteuttamisesta, sekä teetättää toimialoille toimitilaratkaisujen hankesuunnitelmia;-- ja 2 momentin mukaan tilajaosto päättää 1. kaupungin tilainvestoinneista 10 miljoonaan euroon saakka sekä muista tehtäväalueensa pitkävaikutteisista menoista.

Hallintosäännön 33 §:n 1 momentin mukaan lautakunta: 1. vastaa toimialansa palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä ja päättää toimialansa yksittäisten palveluyksiköiden perustamisesta ja lakkauttamisesta valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian ja kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätösten mukaisesti; 2. osallistuu toimialansa investointien hankesuunnitteluun; 3. hyväksyy toimialaansa liittyvien tilainvestointihankkeiden tarveselvityksen ja hankesuunnitelman.

Asiaan liittyen on pyydetty hankintaoikeudellinen arvio PTC Services Oy:ltä. Sen mukaan Rovaniemen kaupungin ja PROIN Konsultit Oy:n/ perustettavan kiinteistöyhtiön välillä mahdollisesti solmittavaan vuokrasopimukseen sovelletaan hankintalakia (1397/2016).

Sivistyslautakunnan osana hankesuunnitelmaa hyväksymässä vaihtoehdossa, jossa kirjasto- ja nuorisopalvelut sijoitettaisiin liikekiinteistöön, solmittava vuokrasopimus pitäisi siis kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Suunniteltua suorahankintaa ei voida suorittaa hankintalain puitteissa. Mikäli vuokrattavat tilat kilpailutettaisiin, kohdealueena tulisi olla käytännössä Korkalovaaran alue. On syytä arvioida, että onko tilojen mahdollinen sijoittaminen kilpailutuksen yhteydessä mahdollisesti etäällekin monitoimitalosta toiminnallisesti järkevää.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian sivistyslautakunnan käsiteltäväksi ja toteaa evästyksenään lautakunnalle pitävänsä kirjasto- ja nuorisopalvelujen sijoittamista monitoimitaloon ensisijaisena vaihtoehtona sillä perusteella, että

 • hankitun asiantuntijaselvityksen perusteella hankesuunnitelman vaihtoehto B (kirjaston ja nuorisopalvelujen sijoittaminen liikekiinteistöön) ei ole suunnitellulla tavalla hankittuna toteutettavissa ja koska
 • kirjasto- ja nuorisopalvelujen sijoittaminen monitoimitaloon on kaupungin palvelujen käyttäjien ja myös palvelujen tuottamisen kannalta toimiva ja pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellisesti edullinen ratkaisu.

Päätös

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättää, että kirjasto- ja nuorisopalvelut sijoitetaan monitoimitaloon ja hyväksyy hankesuunnitelman sen mukaisesti, koska sivistyslautakunta on päätöksellään 24.9.2020 § 126 päättänyt, että Vaaranlammen koulu sijoitetaan entiselle paikalleen Koulukujalle. Lisäksi päätös perustuu siihen, että kaupunginhallitus haluaa varmistaa hankkeen kokonaisaikataulussa pysymisen.

Lisäksi päätöksen perusteena on, että

 • hankitun asiantuntijaselvityksen perusteella hankesuunnitelman vaihtoehto B (kirjaston ja nuorisopalvelujen sijoittaminen liikekiinteistöön) ei ole suunnitellulla tavalla hankittuna toteutettavissa ja koska
 • kirjasto- ja nuorisopalvelujen sijoittaminen monitoimitaloon on kaupungin palvelujen käyttäjien ja myös palvelujen tuottamisen kannalta toimiva ja pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellisesti edullinen ratkaisu.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee osallistaa tilojen käyttäjäryhmät, kuntalaiset ja asiaan liittyvät päätöksenteko- ja vaikuttamistoimielimet.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi
Juha Välitalo, rakennuspäällikkö, juha.valitalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.3.2022 § 89 vahvistaa Vaaranlammen hankesuunnitelman ja päätti kirjasto- ja nuorisopalveluiden sijoittumisesta uuteen Vaaranlammen monitoimitaloon.

Tilapalvelukeskus on yhteistyössä talous- ja rahoituspalveluiden kanssa pyytänyt ulkopuolisen asiantuntijan selvityksen vaihtoehtoisista Vaaranlammen kouluhankkeelle soveltuvista toteutusmudoista ja selvitys esitellään Tilajaoston jäsenille kokouksessa. 

Vaaranlammen nykyisen koulurakennuksen on oltava kaupungin omassa palvelukäytössä näillä tiedoin 07/2022 asti. Uuden monitoimitalon toteutusvaihe voisi alkaa aikaisintaan siten 4-5/2023. 

Rovaniemen kaupunginhallitus ei ole tehnyt päätöstä Vaaranlammen koulukiinteistön hankkimisesta kaupungin omistukseen. Nykyinen koulurakennus on siten edelleen Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n omistuksessa. Rakennuksen tasearvo on saadun mukaan n. 1.4 M €, ja rakennuksesta on lisäksi jäljellä n. 0.9 M € lainaa.

Jotta hanke etenee aikataulussa, olisi Vaaranlammen monitoimitalo -hankkeen seuraava vaihe nykyisten rakennusten purkaminen. Koska rakennukset omistaa Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, asiasta on neuvoteltava yhtiön kanssa. Neuvottelujen kohteena olisi mm. rakennusten purkusuunnitelma ja purkuluvan hakeminen. Tilapalvelukeskus kykenee tukemaan yhtiötä mahdollisessa rakennusten purkusuunnitelman laatimisessa, ja toimimaan muutenkin yhteistyössä yhtiön kanssa purkuhankkeessa. Tavoitteena olisi, että rakennukset olisi purettuna 31.12.2022 mennessä. Rakennusten purkamisessa tulee selvittää, olisiko purkumateriaali hyödynnettävissä Varaanlammen monitoimitalohankkeessa mm. maanrakentamisessa.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Tilajaosto päättää, että Vaaranlammen nykyisten rakennusten purkamisesta aloitetaan välittömästi neuvottelut Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n kanssa, ja samalla neuvotellaan ROMA - konsernin kyvystä toteuttaa Vaaranlammen monitoimitalohanke. Neuvottelut Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n kanssa käynnistetään välittömästi, jotta hanke voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa. Purkusuunnittelun yhteydessä tulee tehdä purkukartoitus hyödynnettävien rakenneosien määrästä ja hyödynnettävyydestä.

Mari Jolanki ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian käsittelyyn ja hän poistui sähköisesta kokoustilasta sekä Google Meet:stä asian käsittelyn ajaksi.
 

Päätös

Tilajaosto päätti yksimielisesti hyväksyä vastuualuepäällikön ehdotuksen.

Esteellisyys

Mari Jolanki

Valmistelija

Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi
Jenni Saukkoriipi, hallintolakimies, jenni.saukkoriipi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin tilajaosto on kokouksessaan 07.04.2022, § 22 päättänyt, että Vaaranlammen koulualueen nykyisten rakennusten purkamisesta ja korvaamisesta uudella monitoimitalolla aloitetaan välittömästi neuvottelut rakennukset omistavan Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy -konsernin kanssa, ja samalla neuvotellaan ROMA-konsernin kyvystä toteuttaa Vaaranlammen monitoimitalohanke ja vuokrata se Rovaniemen kaupungille.

Asiasta on neuvoteltu ROMA-konsernin emoyhtiön kanssa, ja yhtiö on ilmoittanut olevansa kyvykäs toteuttamaan hankkeen seuraavin ehdoin:

 1. Rakennusten purkaminen aiheuttaa rakennukset omistavalle, ROMA-konserniin kuuluvalle Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:lle (jäljempänä yhtiö) rakennusten tasearvon menetyksen, joka tulee korvata yhtiölle. Tasearvo per 2021 on noin 1,27 miljoonaa euroa. Tasearvo korvataan yhtiölle myöhemmin kaupungin ja yhtiön välillä käytävien neuvottelujen perusteella syntyvän sopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on löytää kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta edullisin ratkaisu.
 2. Vaaranlammen koulualueen nykyisten rakennusten purkaminen on tavoitteena toteuttaa ajalla 11/2022-4/2023. Purkukustannukset realisoituvat hankkeeseen siten mahdollisesti jo loppuvuodesta 2022 ja viimeistään alkuvuodesta 2023. Ensimmäiset vuokratuotot rakennuksista syntyvät yhtiölle kuitenkin vasta kun rakennus on valmis ja otettu käyttöön, arviolta alkuvuodesta 2025. Vieraalla pääomalla kustannettu purkuvaihe aiheuttaisi pääoman sitoutumisen pitkälle ajalle ja pääoman korkokuluja vanhojen rakennuksien purkamisen ja uuden monitoimitalon käyttöönoton väliseltä ajalta. Kokonaisedun kannalta on perusteltua, että kaupunki vastaa purkamisesta aiheutuneista kustannuksista toteuman mukaan laskua vastaan.  
 3. Ennen rakennuksen toteutussuunnittelun käynnistämistä molemminpuolisen sitoutumisen ilmaisemiseksi laaditaan osapuolten välille esivuokrasopimus, jossa määritetään muun ohella tavoitehinta-arvioon ja vuokranmäärityslaskelmaan perustuva alustava pääomavuokra sekä alustava ylläpitovuokra. Rakennuksen valmistuttua ja hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa solmitaan osapuolten välille varsinainen vuokrasopimus, jossa pääoma- ja ylläpitovuokran määrät tarkistetaan toteutuneiden investointikustannusten ja vallitsevan ylläpitokustannustason mukaisiksi.


TOIMIVALTA

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 32 §:n (KV 24.1.2022 § 5) perusteella tilajaosto vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista rakennuksista ja toimitiloista sekä niiden rakennuttamisesta, ylläpidosta, peruskorjauksesta ja vuokrauksesta kaupungille ja edelleen kaupungin eri toimintojen käyttöön. Vaaralammen koulualueen rakennukset ja suunniteltu monitoimitalo eivät ole varsinaisesti kaupungin omistuksessa tai hallinnassa, joten on epäselvää, onko tilajaostolla toimivalta päättää asiasta. Hallintosäännön 32 §:n mukaan tilajaosto päättää kuitenkin kaupungin tilainvestoinneista 10 miljoonaan euroon saakka sekä muista tehtäväalueensa pitkävaikutteisista menoista. Yli 10 miljoonan euron rakennus- ja tilainvestoinneista päättää valtuusto. Käsiteltävän sopimuksen mukainen vuosivuokra on noin 2,12 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja sopimuksen kokonaisarvo sopimishetken vuokratasolla ja 25 vuokra-ajalla laskettuna noin 51,3 miljoonaa euroa (sis. alv.). Talouden termeillä tulkittaessa kyseessä ei ole investointi, mutta toimivallanjako voi silti aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta.

Hallintosäännön 29 § mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin toimintojen yhteensovittamisesta sekä eri toimielinten välisten tehtävien ja toimivallanjaon yksityiskohdista tehtävien kuuluessa useammalle toimielimelle, taikka tehtävien ja toimivallanjaon ollessa epäselvä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan esivuokrasopimuksen ja valtuuttaa tilapalvelukeskuksen tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan sopimuksen,
 • että, Vaaranlammen koulualueen nykyisten rakennusten purkukustannukset katetaan tilapalvelukeskuksen tähän tarkoitukseen varatuista varoista ja maksetaan yhtiölle toteutuneiden kulujen mukaisesti laskua vastaan (open book -periaate).
 • että, Vaaranlammen koulualueen nykyisten rakennusten purkamisen johdosta tehtävä alaskirjaus korvataan yhtiölle myöhemmin kaupungin ja yhtiön välillä käytävien neuvottelujen perusteella syntyvän sopimuksen mukaisesti. Tavoitteena on löytää kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta edullisin ratkaisu. Kaupunginhallitus valtuuttaa konsernitalouspäällikön neuvottelemaan yhtiön kanssa sopimusluonnoksen. Sopimus tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus päättää erikseen yhtiöille hanketta varten myönnettävistä lainoista sekä varsinaisen vuokrasopimuksen hyväksymisestä hankkeen valmistuttua.

Päätös

Erityisasiantuntija Janne Alkki ja vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.

Henkilöstö- ja hallintojohtaja teki kokouksessa muutetun päätösesityksen:

"Kaupunginhallitus toteaa, että yli 10 miljoonan euron tilainvestoinneista päättää valtuusto. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä Vaaranlammen monitoimitalon toteuttamisen periaatteet esittelytekstissä ja liitteissä kuvatulla tavalla ja valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään asiaan liittyvät sopimukset ja tekemään muut hankkeen edellyttämät päätökset ja sitoumukset niiltä osin kuin toimivaltaa ei ole hallintosäännössä delegoitu muulle viranomaiselle. Kaupunginhallitus asettaa ohjausryhmän ohjaamaan hanketta."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.30 - 14.48.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Jenni Saukkoriipi, hallintolakimies, jenni.saukkoriipi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 29.8.2022 § 291 siirtää valtuuston päätettäväksi periaatteet Vaaranlammen monitoimitalon toteuttamisesta. Hallintosäännön valmistelutyöhön liittyvän valmistelun yhteydessä on tullut esille, että hankintalaki ja kuntalaki mahdollisesti rajoittavat mahdollisuuksia hankkeen toteuttamiselle Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy -konsernin kanssa suunnitellulla tavalla. Asian selvittäminen on kesken. Tämän johdosta kaupunginhallituksen kaupunginvaltuustolle tekemää päätösehdotusta on tarpeen tarkistaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että yli 10 miljoonan euron tilainvestoinneista päättää valtuusto. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä Vaaranlammen monitoimitalon toteuttamisen periaatteet siten, että hanke voidaan toteuttaa Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy -konsernin kanssa ellei lainsäädäntö muodosta toteutukselle estettä. Vaihtoehtoisesti hanke voidaan toteuttaa kaupunginhallituksen parhaaksi katsomalla tavalla kuitenkin siten, että tavoitteena on Vaaranlammen monitoimitalon valmistuminen vuoden 2024  loppuun mennessä ja käyttöönottaminen tammikuussa 2025. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään asiaan liittyvät sopimukset ja tekemään muut hankkeen edellyttämät päätökset ja sitoumukset niiltä osin kuin toimivaltaa ei ole hallintosäännössä delegoitu muulle viranomaiselle. Kaupunginhallitus asettaa ohjausryhmän ohjaamaan hanketta.

Päätös

Jani Ylipahkala poistui kokouksesta esteellisenä (Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen (Hallintolaki 28.1 §, kohta 5) asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Mikkel Näkkäläjärvi ja Juha-Pekka Mikkola siirtyivät etäyhteyteen tämän asian käsittelyn alkaessa klo 15.33.

Esteellisyys

Jani Ylipahkala

Valmistelija

 • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi
 • Jenni Saukkoriipi, hallintolakimies, jenni.saukkoriipi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 12.9.2022 § 325 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Vaaranlammen monitoimitalon toteuttamisen periaatteet siten, että hanke voidaan toteuttaa Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy -konsernin kanssa ellei lainsäädäntö muodosta toteutukselle estettä. Vaihtoehtoisesti hanke voidaan toteuttaa kaupunginhallituksen parhaaksi katsomalla tavalla kuitenkin siten, että tavoitteena on Vaaranlammen monitoimitalon valmistuminen vuoden 2024  loppuun mennessä ja käyttöönottaminen tammikuussa 2025. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään asiaan liittyvät sopimukset ja tekemään muut hankkeen edellyttämät päätökset ja sitoumukset niiltä osin kuin toimivaltaa ei ole hallintosäännössä delegoitu muulle viranomaiselle. Kaupunginhallitus asettaa ohjausryhmän ohjaamaan hanketta.

Päätös

Ryhmäpuheenvuorot käyttivät:

 • Mari Jolanki (Kesk.)
 • Petteri Pohja (Kok.)
 • Mikkel Näkkäläjärvi (SDP)
 • Sara Seppänen (PS)
 • Tiina Outila (Vas.)
 • Maria Huhmarniemi (Vihreät)
 • Riitta-Maija Hokkanen (KD)
 • Kalervo Björkbacka (RoMu).
   

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.