Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Valtuustoaloite Rovaniemi edistämään biokaasulaitoksen saamista kaupunkiin (lisäpykälä)

ROIDno-2022-3691

Perustelut

Henri Ramberg ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on johtanut Euroopassa energiakriisiin, joka näkyy sähköenergian hinnannousuna, fossiilisten energioiden lisääntyvänä käyttönä ja liikennepolttoaineiden kallistumisena.

Rovaniemen tulee edistää toimia, jotka lisäävät panostuksia paikalliseen omavaraisuuteen, turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun. Rovaniemen asukkaiden kannalta on tärkeätä, että pystymme hyödyntämään olemassa olevia vähäpäästöisiä energiapotentiaaleja ja lisäämään energiavarmuutta.

Napapiirin Residuumin jätehuoltoalueella oli vuonna 2021 arviolta yli puolet Lapin biojätepotentiaalista (Biojäteselvitys 2021). Mikäli Rovaniemelle perustettaisiin tulevaisuudessa oma biokaasulaitos, tukisi se alueen alueen omavaraisuutta ja kiertotaloutta, vähentäen päästöjä ja biojätteistä aiheutuvia kustannuksia. Biokaasua voidaan jalostaa kaukolämpökäyttöön ja muun muassa liikennepolttoaineiksi.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki aloittaa välittömästi toimet, jotka edistävät biokaasulaitoksen saamista Rovaniemelle ja tukevat näin Rovaniemen uuden kaupunkistrategian toteutumista ja omavaraisuutta sekä hajautettua ja puhtaampaa energiantuotantoa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.