Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Valtuustoaloite Rovaniemi mukaan käyttötila-pilottiin (lisäpykälä)

ROIDno-2022-3529

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Suomessa kuoli vuonna 2020 huumemyrkytyksiin tai huumausaineiden pitkäaikaisesta käytöstä johtuviin syihin yhteensä 228 henkilöä. Huumausainekuolemat ovat olleet kasvussa koko 2000-luvun ajan, ja erityisesti kasvu näkyy nuorten, alle 25-vuotiaiden ryhmässä. Suomessa huumeisiin kuolee enemmän ihmisiä kuin tieliikenteessä.

Opioiden yliannostuksesta johtuvat kuolemat ovat yksi keskeisimmistä ehkäistävissä olevista ennenaikaisen kuoleman syistä aikuisväestön keskuudessa. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan THL esittää turvallisemman pistämisen mahdollistavia käyttötiloja, joissa on läsnä osaavaa henkilökuntaa. Näytön perusteella käyttötilat tavoittavat marginalisoituneimpia suonensisäisesti huumeita käyttäviä, ja pitkittäistutkimuksen mukaan valvottujen käyttötilojen käyttäminen on yhteydessä huumeita pistävien henkilöiden matalampaan kokonaiskuolleisuuteen.

Huumeiden käyttötilat ovat valvottuja tiloja, joissa sallitaan käyttää huumausaineita puhtaissa ja valvotuissa olosuhteissa. Ne täydentävät muita huumehaittoja vähentäviä toimintoja, ja niillä voi olla myönteisiä vaikutuksia suonensisäisesti huumeita käyttävien terveyden ja turvallisuuden lisäksi yleiseen järjestykseen ja julkisten tilojen siisteyteen. 

Kansalaisaloite “Valvottu käyttötila huumeita käyttäville” keräsi yli 55 000 allekirjoitusta ja etenee eduskuntaan. Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kannattaa kokeilua ja aikoi ehdottaa sote-ministerityöryhmälle jo elokuussa, että käyttöhuoneista aloitetaan selvitys. Selvitystä tarvitaan, jotta kartoitetaan, minkälaisia muutoksia lainsäädäntöön tarvitaan.

Myös Poliisihallituksen poliisitarkastaja Tuomas Pöyhösen mukaan “huolellisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa suunnitellut, käyttäjäryhmältään rajatut ja valvotut huumausaineen käyttöhuoneet voisivat olla perusteltu lisä nykyisiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteisiin, palveluihin ja muihin huumausaineiden käytöstä johtuvien haittojen ennaltaehkäisyyn.” 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin osallistuakseen pilottiin valvotuista käyttötiloista huumeita käyttäville tai muuten edistääkseen käyttötilojen saamista Rovaniemelle. Rovaniemen kaupungin tulee tehdä asiassa tiiviisti yhteistyötä Lapin hyvinvointialueen ja vastuuministeriön kanssa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.