Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Valtuustoaloite omakotitaloliittymien lumitöihin liittyvät palvelut (lisäpykälä)

ROIDno-2022-3706

Perustelut

Jukka Aula ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki pilotoisi omakotiliittymien talvikunnossapitoon tukimallin, joka edistäisi ikäihmisten kotona pärjäämistä.

Lukuisissa valtuustoaloitteissa on aiheellisesti kiinnitetty huomiota liikenneväylien talvikunnossapidossa omakotiliittymiin jäävien lumi- ja jääkasojen poistotarpeeseen asian kuitenkaan etenemättä.

Erityisesti tämä koskettaa ikäihmisiä, joilla lisäksi usein vamma tai sairaus vaikeuttaa talvikunnossapidosta selviytymistä. Kaikilla ei ole apunaan nuorempia. Moni vanhus joutuu selviämään itse tai ostopalveluilla.

Saarenkylä-Rovaniemen omakotiyhdistyksen pyynnöstä Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut selvitti koko kaupungin osalta omakotiliittymät, joissa kaikki asukkaat ovat vähintään 75-vuotiaita. Näitä oli 747. Näistä 370 oli sellaisia, joissa asukkaat ovat yli 80-vuotiaita. 

Omakotiyhdistyksen pyynnöstä selviteltiin myös säästömahdollisuuksia, joita kotona pärjäämisellä voidaan saavuttaa.  Toimintakyvyn ylläpitäminen kotona ja mahdollisuus omien asioiden hoitamiseen myös talviaikoina vaikuttaa pidemmällä aikavälillä julkisten palvelutarpeiden kehittymiseen ja sitä kautta kaupungille syntyviin kustannuksiin.  

Tätä ennalta ehkäisevää vaikutusta on vaikea tarkkaan laskea euroina. Asiaa voi kuitenkin tarkastella yksinkertaistettuna, laskennallisesti: Mikäli yhden ikääntyneen asukkaan kotihoidon (2x vrk) aloittamista voitaisiin lykätä vuodella, se säästäisi 33 000 € vuodessa ja 66 000 € kahdessa vuodessa. 

Mikäli tuki lykkäisi ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtymistä, laskennalliset säästöt olisivat 53 000 € vuodessa ja kahdessa vuodessa 106 000 €. Kotihoidosta siirryttäessä säästöt olisivat 20 000 €/v pienemmät.

Ennusteiden mukaan ikäihmisten määrä tulee lähivuosina kasvamaan. Vanhukset eivät ole vain numeroita ja euroja.  Monelle vanhukselle on tärkeää saada asua kotona, tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Talvikunnossapidon tuki edistäisi omalta osaltaan kotona asumista. 

Ennakkoarvioiden mukaan kohtuullinen tukitaso liittymää kohden voisi olla  250 – 300 € vuodessa palvelusetelin tai kuitteja vastaan maksettavan tuen muodossa.

Soteuudistus siirtää vanhuspalvelut Lapin hyvinvointialueen vastuulle. Pilotoinnin toteuttaminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä ja aloitteellisuutta Lapin hyvinvointialueen suuntaan."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.