Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Valtuustoaloite ostolaskutietojen julkaisemiseksi (lisäpykälä)

ROIDno-2022-3693

Perustelut

Riku Tapio ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kaupungin päätöksenteon ja toimintatapojen avoimuudella rakennetaan parempaa luottamusta ja edistetään demokratian toteutumista. Jo nyt yli 30 kuntaa tai muuta julkista toimijaa julkistaa vuosittain ostolaskudatansa esimerkiksi kunnan nettisivuilla.Kuntaliitto on vuonna 2016 antanut suosituksensa julkaistavan datan sisällöstä. Suosituksen mukainen tiedon julkaiseminen mahdollistaa vertailtavuuden muihin kuntiin ja helpottaa tulkintaa.
Ostolaskutietojen julkaisu on lisännyt läpinäkyvyyttä, vahvistanut demokratiaa, lisännyt kustannussäätöjä ja kunnan sisäistä valvontaa. Samalla luottamushenkilöt ovat saaneet ajantasaista ja monipuolista tietoa kunnan ostoista. Myös kuntalaiset ovat päässet näin seuraamaan yhteisten varojen käyttöä.
Rovaniemen kaupungin tulee olla kaikissa toiminnoissaan mahdollisimman avoin ja luottamusta herättävä. Ostolaskudatan avaaminen on erinomainen tapa lisätä päätöksenteon avoimuutta ja lisätä veronmaksajien luottamusta päätöksentekoa kohtaan.
Esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuutensa julkaista ostolaskunsa avoimena datana."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.