Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Valtuustoaloite varautumissuunnitelmien ja energiahankintasopimusten ajantasaistaminen ja tiedottaminen valtuustolle (lisäpykälä)

ROIDno-2022-3696

Perustelut

Riitta-Maija Hokkanen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Epävakaa maailmantilanne ja kasvaneet energian kustannukset vaikuttavat niin valtakunnallisen kuin paikallisen tason päätöksentekoon sekä tavallisten suomalaisten arkeen. On arvioitu, että energian kustannukset voivat kohota tulevana talvena moninkertaiseksi eikä kuntien talousarvioissa olla varauduttu tällaisiin menolisäyksiin. Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että kuntatasolla on tarkasteltava voimassa olevien energia- sekä sähkösopimusten kilpailukykyä, sopimusten voimassaoloaikoja, sopimusten ehtojen sisältöä ja tarvittaessa tehtävä niihin päivityksiä. Varautumisen ja kunnan toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta sopimusosaaminen ja – hallinta ovatkin keskeisessä roolissa, koska energiahankinnoissa haasteina ovat muun muassa hinnoitteluperusteiden ja hintamuutosperusteiden määrittely.

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa ja kunnan asukkaiden hyvinvoinnin turvaamista ulkoisen tai sisäisen toimintaympäristön häiriöistä, uhkista ja riskeistä huolimatta. Varautumiseen kuuluvia toimenpiteitä ovat muun muassa valmiussuunnittelu, etukäteisvalmistelut- ja järjestelyt, muun toimintavalmiuden ylläpitäminen sekä henkilöstön koulutus ja harjoittelut. Mahdollisissa häiriö- tai poikkeustilanteissa selkeä vastuunjako eri toimielinten ja viranhaltijoiden välillä on tärkeä kaikissa kunnan toiminnoissa. Tarvittaessa kuntien viranhaltijat voivat olla yhteydessä Kuntaliittoon riittävän tiedon saamiseksi. Lisäksi pelastusviranomaiset tukevat alueidensa kuntien valmiussuunnittelua.

Pelastusopistolta saadun tiedon mukaan suurin osa paikallistason päättäjistä ei tunne oman kuntansa valmiussuunnitelman sisältöä. Monet päättäjät eivät tiedä, miten omassa kotikunnassa tai -kaupungissa on valmistauduttu mahdollisiin häiriö- tai poikkeustilanteisiin. Varautumissuunnitelmat olisikin pikaisesti ajantasaistettava ja tuotava jokaiselle kunnan viranhaltijalle sekä luottamushenkilölle tiedoksi. On lisäksi tärkeää, että kunnat huolehtivat kuntalaistensa ajantasaisesta tiedottamisesta varautumiseen liittyen ja käytännön toimintamalleista mahdollisissa poikkeustilanteissa. Lopulta jokaisen tulee kuitenkin varautua itse erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja tietoliikennekatkoihin. 

Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Rovaniemen kaupungissa selvitetään voimassa olevien energiahankinta- ja sähkösopimusten tilanne sekä päivitetään kuntakohtainen varautumissuunnitelma ajantasaiseksi. Esitän, että kunnassa laaditaan kriittisten toimintojen häiriöiden hallintaohjeet ja henkilökunta koulutetaan. Asiat tulee tuoda tiedoksi valtuustolle."

Lähteet:

Huoltovarmuuskeskus
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/sopiva

Kunnan varautumisen johtaminen
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2071-kunnan-varautumisen-johtaminen

Turvallisuusopas valtuutetuille
https://rikoksentorjunta.fi/documents/5235988/5514012/2013+Turvallisuusopas+valtuutetulle.pdf/773c0280-19e8-4c91-8ac4-32f900ed98c6/2013+Turvallisuusopas+valtuutetulle.pdf?t=1509720400000

Kansallinen ja alueelliset riskiarviot
https://intermin.fi/pelastustoimi/varautuminen/kansallinen-riskiarvio

Viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille
https://72tuntia.fi/

Pelastustoimi -varautuminen
https://pelastustoimi.fi/pelastustoimi/varautuminen

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.