Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Hallintosäännön muuttaminen

ROIDno-2017-22

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 110 hyväksyi Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 1.1.2020. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että 

 • palkkiosääntö valmistellaan uudelleen tammikuuhun 2020 mennessä,
 • helmikuuhun mennessä valmistellaan edustuksellinen yhteistoiminta hallintosääntöön,
 • palveluverkot kohdasta tehdään esitys kaupunginvaltuustolle helmikuun 2020 aikana.

Edellisten lisäksi valtuustoryhmien puheenjohtajat esittävät, että lapsi- ja nuorisoasioiden osalta hallintosääntöä muutetaan siten, että jaoston jäseneksi ja jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi voitaisiin valita muukin, kuin sivistyslautakunnan tai perusturvalautakunnan jäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön hyväksytään seuraavat muutokset:

 1. lisätään hallintosäännön kohtiin 9 § Kaupungin johtoryhmä ja 10 § toimialojen johtoryhmät teksti: "Kaupungin johtoryhmään / toimialojen johtoryhmiin nimetään henkilöstön edustaja."
 2. hallintosäännö § 19 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto, muutetaan muotoon: "Sivistyslautakunnalla ja perusturvalautakunnalla on yhteinen lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, jossa on 7 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston puheenjohtaja on valittava perusturvalautakunnan varsinaisten jäsenten joukosta, ja varapuheenjohtaja sivistyslautakunnan varsinaisten jäsenten joukosta. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Lapsiperhe- ja nuorisojaoston tehtävistä määrätään 41 §:ssä. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston kokoukseen."

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 23 esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto hyväksyy hallintosääntöön seuraavat muutokset:

 1. lisätään hallintosäännön 7 § Kaupungin johtoryhmä ja  8 § toimialojen johtoryhmät teksti: "Kaupungin johtoryhmään / toimialojen johtoryhmiin nimetään henkilöstön edustaja."
 2. hallintosäännön § 19 Lapsi-​ ja nuorisoasioiden jaosto,​ muutetaan muotoon: "Sivistyslautakunnalla ja perusturvalautakunnalla on yhteinen lapsiperhe-​ ja nuorisoasioiden jaosto,​ jossa on 7 jäsentä. Jaoston jäsenet,​ puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus,​ joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston puheenjohtaja on valittava perusturvalautakunnan varsinaisten jäsenten joukosta,​ ja varapuheenjohtaja sivistyslautakunnan varsinaisten jäsenten joukosta. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Lapsiperhe-​ ja nuorisoasioiden jaoston tehtävistä määrätään 41 §:ssä. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe-​ ja läsnäolo-​oikeudella lapsiperhe-​ ja nuorisoasioiden jaoston kokoukseen."

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan teknisenä korjauksena, että kohdan 1. muutosesitys koskee hallintosäännön 7 - 8 §§.

Susanna Junttila esitti Sanna Luoman kannattamana, että esityksen kohta 2. hyväksytään kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja että kohta 1. palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että kohdan 1. palauttamisesta on tehty kannatettu esitys, joten palautuksesta on äänestettävä. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat kohdan 1. käsittelyn kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat kohdan 1. palauttamisen kannalla vastaavat Ei.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 20 Jaa -ääntä, 29 Ei -ääntä, yksi (1) äänesti tyhjää ja yksi (1) oli poissa.

Puheenjohtaja totesi, että kohta 1. palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja että kohta 2. hyväksytään yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 20 kpl 40%

  Johanna Ojala-Niemelä, Eemeli Kajula, Anna Suomalainen, Harri Rapo, Reino Rissanen, Saara Koikkalainen, Mikkel Näkkäläjärvi, Terhi Heikkilä, Jaakko Portti, Jorma Kuistio, Sisko Koskiniemi, Esko-Juhani Tennilä, Aatos Nätynki, Maria-Riitta Mällinen, Riitta-Maija Hokkanen, Miikka Keränen, Tiina Outila, Jaakko Huttunen, Marjo Rundgren, Vesa Puuronen

 • Ei 29 kpl 58%

  Pertti Lakkala, Hilpi Ahola, Riku Tapio, Sanna Karhu, Päivi Alanne-Kunnari, Susanna Junttila, Juhani Juuruspolvi, Sanna Luoma, Kaisu Huhtalo, Kalervo Björkbacka, Päivi Alaoja, Maarit Simoska, Anitta Ylitörmänen, Raimo Miettunen, Hannu Ovaskainen, Kari Tuominen, Petri Keihäskoski, Timo Tolonen, Mari Jolanki, Matti Henttunen, Ari Karvo, Heikki Autto, Petteri Pohja, Merja Mäntyniemi, Matti Pöykkö, Sara Tuisku, Mika Kansanniva, Jaakko Raivio, Aarne Jänkälä

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Matti Torvinen

Tiedoksi

Kaupunginlakimies

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.