Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Toimielinten toimikauden muuttaminen orgnisaatiouudistuksesta johtuen

ROIDno-2019-2062

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi
Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti Rovaniemen kaupungin organisaatiouudistuksesta 11.11.2019 § 100 sekä hyväksyi kaupungille uuden hallintosäännön kokouksessaan 9.12.2019 § 110. Hallintosääntö on astunut voimaan 1.1.2020 alkaen.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta, joiden lisäksi valtuusto voi asettaa mm. kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia ja jaostoja mm. kunnanhallitukseen ja lautakuntiin. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai ellei toisin ole kuntalaissa säädetty. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valtuusto voi vapaasti päättää toimielinten toimikauden pituudesta. 

Kuntalain 34 §:ssä säädetään luottamushenkilöiden erottamisesta kesken toimikauden. Yksittäistä luottamushenkilöä ei voida erottaa kuin rikoksen perusteella. Toimielin kokonaisuudessaan (tai erikseen sen puheenjohtajisto) voidaan erottaa vain epäluottamuksen perusteella. Erottamattomuuden vastapainona luottamustoimi on määräaikainen. Luottamushenkilö valitaan tehtäväänsä edellä mainitulla tavalla asianomaisen toimielimen toimikaudeksi.

Kuntalain 70 §:ssä säädetään suostumuksesta luottamustoimeen ottamisesta sekä erosta luottamustoimesta. Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 79 §:ssä säädetään luottamustoimen hoitamisesta. Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto: 

 • päättää, että organisaatiouudistuksen myötä lakkaavien toimielinten eli teknisen lautakunnan, koulutuslautakunnan, vapaa-ajan lautakunnan, liikelaitoksen johtokunnan sekä aluelautakuntien toimikaudet päättyvät 20.1.2020;
 • toteaa, että 1.1.2020 voimaan astuneen hallintosäännön mukaan uusia toimielimiä ovat elinvoimalautakunta ja sivistyslautakunta, joiden toimikaudet alkavat 20.1.2020, ja joihin valtuuston tulee erikseen valita jäsenet ja varajäsenet. Elinvoimalautakunnan ja sivistyslautakunnan jäseniä ja varajäseniä valittaessa on kuntalaissa säädettyjen vaatimusten lisäksi otettava huomioon tasa-arvolain säännökset;
 • toteaa, että kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja perusturvalautakunnan toimikaudet jatkuvat keskeytyksettä nykyisellä kokoonpanolla.
 • päättää, että  uuden organisaation mukaiset määrärahamuutokset tehdään seuraavasti:
  • Aluelautakuntien määrärahat siirretään sivistyslautakunnalle lukuun ottamatta alueellisten palveluiden (hallintopalvelut) ja käyttösuunnitelmien (kehittämis- ja perustoiminta) määrärahoja, jotka siirretään elinvoimalautakunnalle.
  • Teknisen lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan elinvoimalautakunnalle.
  • Vapaa-ajan lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan sivistyslautakunnalle.
  • Kaupunginhallituksen työllisyyden, elinkeinojen ja kansainvälisen toiminnan sekä elinkeinojen kehittämisen määrärahat siirtyvät elinvoimalautakunnalle.
  • Muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa viimeistään 25.5. ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.

Päätös

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että organisaatiouudistuksen ollessa kokonaisuudistus, valtuusto

 • päättää, että kaikkien nykyisten toimielinten toimikausi päättyy 20.1.2020,
 • valitsee kaikki toimielimet uudelleen,
 • päättää, että uusien toimielinten toimikausi on 20.1.2020 - 31.5.2021, sekä
 • päättää, että  uuden organisaation mukaiset määrärahamuutokset tehdään seuraavasti:
  • Aluelautakuntien määrärahat siirretään sivistyslautakunnalle lukuun ottamatta alueellisten palveluiden (hallintopalvelut) ja käyttösuunnitelmien (kehittämis- ja perustoiminta) määrärahoja, jotka siirretään elinvoimalautakunnalle.
  • Teknisen lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan elinvoimalautakunnalle.
  • Vapaa-ajan lautakunnan määrärahat siirtyvät  sivistyslautakunnalle sekä lapsi- ja nuorisoasian jaostolle toimivaltajaon mukaisesti.
  • Kaupunginhallituksen työllisyyden, elinkeinojen ja kansainvälisen toiminnan sekä elinkeinojen kehittämisen määrärahat siirtyvät elinvoimalautakunnalle.
  • Muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa viimeistään 25.5. ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.2020

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen 13.1.2020  työjärjestystä muutetaan niin, että kaupunginhallituksen esityslistalle lisätään valtuuston vaalilautakunnan, keskusvaalilautakunnan, valtuuston puheenjohtajien, kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 13 esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto:

 • päättää,​ että kaikkien nykyisten toimielinten toimikausi päättyy 20.1.2020,​
 • valitsee kaikki toimielimet uudelleen,​
 • päättää,​ että uusien toimielinten toimikausi on 20.1.2020 -​ 31.5.2021,​ sekä
 • päättää,​ että  uuden organisaation mukaiset määrärahamuutokset tehdään seuraavasti:
  • Aluelautakuntien määrärahat siirretään sivistyslautakunnalle lukuun ottamatta alueellisten palveluiden (hallintopalvelut) ja käyttösuunnitelmien (kehittämis-​ ja perustoiminta) määrärahoja,​ jotka siirretään elinvoimalautakunnalle.
  • Teknisen lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan elinvoimalautakunnalle.
  • Vapaa-​ajan lautakunnan määrärahat siirtyvät  sivistyslautakunnalle sekä lapsi-​ ja nuorisoasian jaostolle toimivaltajaon mukaisesti.
  • Kaupunginhallituksen työllisyyden,​ elinkeinojen ja kansainvälisen toiminnan sekä elinkeinojen kehittämisen määrärahat siirtyvät elinvoimalautakunnalle.
  • Muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa viimeistään 25.5. 2020 ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.2020

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimielimet, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri, talouspäällikkö

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.