Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Valtuustoaloite Rovaniemen kaupunki tutkii mahdollisuutta liittyä metsänomistajajäseneksi Rovaniemen Metsänhoitoyhdistykseen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-190

Perustelut

Valuutettu Matti Pöykkö, Aatos Nätynki ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitämme, että Rovaniemen kaupunki tutkii mahdollisuutta liittyä Metsänomistaja jäseneksi Rovaniemen Metsänhoitoyhdistykseen. Yhdistyksessä on yli 2000 tuhatta metsänomistaja jäsentä he omistavat 200,000 ha metsämaata.

Hyöty: Molemmille olisi imagokysymys ja toisi näyttävyyttä molemmille osapuolille. Puunmyynti valtakirjalla hoituisi kitkattomasti hakkuun valvontajälki, samoin metsänhoidolliset toimet. Työllisyys näkökohdat huomioonotettaisiin tarkoin esille. Epäkohta suurten metsäjättien ja yksittäisten metsänomistajien välisessä kanssakäynnissä on vaikuttamismahdollisuus heikko ja se kuinka metsänhoito -yhdistys valvoo metsän omistajien etuja puu kaupoissa ja katkonnassa.

Sekä PEFS sertifikaatti joka turvaa tärkeät luonto arvot ja kestävän kehityksen."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää  aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.