Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Valtuustoaloite kaupungin päättäjille järjestettävä ilmastoseminaareja, kaupungin ilmasto-ohjelma päivitettävää ja ilmastopäätöksenteko otettava jatkuvaksi osaksi kaupunginvaltuuston työskentelyä (lisäpykälä)

ROIDno-2020-192

Perustelut

Valuutettu Mikkel Näkkäläjärvi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupunki tarjoaa päättäjille runsaasti mahdollisuuksia saada tietoa erilaisista asioista niin valtuustokauden alussa järjestetyn koulutuksen muodossa kuin pitkin vaalikautta pidettyjen valtuustoseminaarin muodossa. Etenkin talouteen ja erilaisiin investointeihin liittyen on järjestetty runsaasti valtuustoseminaareja, mikä onkin välttämätöntä jouhevan ja informoidun päätöksenteon turvaamiseksi.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on teema, jossa kunnilla ja kaupungeilla on merkittävä rooli. Muun muassa rakentamiseen, kaavoitukseen, liikenteeseen ja energiaan liittyvissä kysymyksissä kunta voi olla edistämässä vähäpäästöisempää elämää. Rovaniemen on oltava mukana tekemässä vastuullisempaa ilmastopolitiikkaa.

llmastonmuutoksen torjuminen on ylipäätään monimutkainen asia, mutta se on sitä myös kuntapäättäjän näkökulmasta. Monimutkaisiin asioihin on harvoin yksinkertaisia ratkaisuja, joten siitä syystä olisi tärkeää, että talousasioiden, investointien ja muiden tärkeiden asioiden lisäksi kaupungin päättäjille alettaisiin järjestämään vähintään vuosittain ilmastoaiheisia valtuustoseminaareja, joissa käytäisiin läpi kaupungin toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Lisäksi on tärkeää päivittää kaupungin vuosien 2012-2020 ilmasto-ohjelma, kartoittaa tämänhetkiset Rovaniemen kasvihuonepäästöt, arvioida sopeutumistoimenpiteet, asettaa päästövähennystavoitteet, tehdä päästövähennyssuunnitelma ja ottaa yllä mainittujen asioiden seuranta jatkuvaksi osaksi kaupunginvaltuuston työskentelyä.

Ilmastopäästöjen vähentäminen on ihmiskunnan kannalta kohtalon kysymys. Lisäksi se on asia, jolla voidaan parantaa ilmanlaatua, työllistää ihmisiä ja edistää uuden teknologian käyttämistä sekä energiaomavaraisuutta. Rovaniemen on oltava mukana huolehtimassa siitä, että tulevillekin sukupolville riittää lumisia talvia."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää  aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.