Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Valtuustoaloite mielenterveys- ja päihdepalveluita koskeva selvitys (lisäpykälä)

ROIDno-2020-186

Perustelut

Valuutettu Tiina Outila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupunki on siirtänyt mielenterveys- ja päihdepalvelut Lapin sairaanhoitopiirin järjestettäväksi 1.2.2017 alkaen.

Perusturvalautakunta on suunnitellusta poiketen päättänyt 11.12.2019 (193§), ettei alle 25- vuotiaiden päihdehoidon- ja kuntoutuksen palveluja siirretä Lapin sairaanhoitopiirille erikoissairaanhoidon kustannusten nousun riskin vuoksi.

Valtuustolle tulee saattaa tiedoksi, onko mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtämisellä sairaanhoitopiirin järjestettäväksi saavutettu tavoitteita. Selvityksessä tulee arvioida järjestelyn hyötyjä ja haittoja sekä kustannusvaikutusta. Selvityksessä tulee pohtia myös vaihtoehtoisia järjestämistapoja esim. opiaattikorvaushoidon lääkkeenjaon osalta sekä sosiaalihuoltolain edellyttämien mielenterveys- ja päihdepalvelujen toteutumista erikoissairaanhoidon organisaatiossa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää  aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.