Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Valtuustoaloite työhyvinvoinnin lisääminen työpäivien huokoistamisella (lisäpykälä)

ROIDno-2020-183

Perustelut

Valuutettu Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Työpäivän huokoistamisen tarkoituksena on lievittää työstä syntyvää kuormaa ja edistää palautumista. Ideana on sekä pidentää työuria, kun työuupumus ennaltaehkäistään rasitusta vähentämällä että säilyttää työkyky ja työhalu ja jopa parantaa niitä.

Työpäivän huokoistaminen on käytännössä esimerkiksi mahdollisuus pitää epäsäännöllisiä taukoja, rytmittää vaikeita ja helppoja työtehtäviä ja pitää ylityöt vapaina. Huokoistaminen on kustannustehokas tapa lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloista johtuvia kustannuksia.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää mahdollisuuksia lisätä työhyvinvointia työpäivän huokoistamisen avulla. Keinoja tähän voisi olla mahdollistaa esimerkiksi paikasta riippumatonta työtä, liukuvaa työaikaa ja pitää taukoja useammin ja luovemmin. Asiaa voidaan edistää esimerkiksi kartoittamalla henkilöstön tarvetta ja halukkuutta huokoistamiseen työhyvinvointi-kyselyiden yhteydessä ja kouluttamalla esihenkilöstöä aiheesta. Hankinnoissa voidaan investoida esimerkiksi mahdollisuuksiin harrastaa kulttuuria ja kevyttä liikuntaa työpaikalla."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää  aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.