Kaupunginvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Asemakaavan muutos 18. kaupunginosa korttelin 5605 viereinen M-alue, Joulutontuntie

ROIDno-2021-193

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan ja tonttijaon muutosta 18. kaupunginosan korttelin 5605 tonteille sekä viereiselle metsätalousalueelle. Hakemuksessa esitetään,​ että asemakaavan ja tonttijaon muutoksella mahdollistettaisiin alueelle uudisrakentaminen asuinrivitaloille.

Alueella on voimassa 5.5.2003 hyväksytty asemakaava,​ jossa tonttien 18-​5605-​1 ja 2 käyttötarkoitus on erillispientalojen korttelialue (AO). Alue käsittää lisäksi asemakaavan mukaisen metsä- ja maatalousalueen (M). 

Kaavoituspäällikkö on käynnistänyt päätökselllään 27.1.2021 asemakaavan ja tonttijaon muutoksen. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Ennen asemakaavan vireilletuloa laaditaan hakijan kanssa kaavoituksen käynnistämissopimus​ ja ennen asemakaavan hyväksymistä maanomistajan kanssa tulee laatia maankäyttösopimus.

Maanomistajien kanssa on laadittu liitteenä olevan luonnoksen mukainen kaavoituksen käynnistämissopimus,  jossa sovitaan asemakaavoituksen käynnistämisestä ja tietyistä siihen liittyvistä ehdoista. 

Hallintosäännön mukaisesti elinvoimalautakunta päättää toimialansa suunnittelu- ja urakkasopimuksista ja muista sopimuksista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen asemakaavan käynnistämissopimusluonnoksen. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 11.2.2022

Maanomistaja on hakenut asemakaavan muutosta 18. kaupunginosan korttelin 5605 erillispientalotonteille (AO) 1 ja 2 sekä viereiselle maa- ja metsätalousalueelle (M). Tarkoituksena muodostaa alueelle rivitaloasumista. Asemakaavamuutoksen vireille tulo ja hakemuksen pohjalta laadittu asemakaavan muutosluonnos (alustava kaavaluonnos) pidettiin nähtävillä 26.4.-10.5.2021. Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).

Hakijan toiveesta kaava-aluetta on pienennetty jättämällä muutoksen ulkopuolelle AO -tontit 1 ja 2. Uudelleen laaditussa kaavaluonnoksessa, 9638 m2:n suuruinen maa- ja metsätalousalue on muutettu asuinrivitalojen korttelialueeksi (AR) ja lähivirkistysalueeksi (VL). AR -alueen pinta-ala on 8873 m2, jossa on tehokkuusluvulla e=0.25 laskettuna rakennusoikeutta 2218 k-m2. Kerrosluku on I u1/2. VL-alueen pinta-ala on 765 m2.

Asemakaavamuutoksen toinen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 18.11.-1.12.2021. Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).

Kaavoitus esittää, että kaavamuutos saatetaan ehdotusvaiheeseen toisen valmisteluvaiheen, 12.11.2021 päivitetyn, kaavaluonnoksen pohjalta.

 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 18. kaupunginosan korttelin 5605 viereisen M -alueen asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen ja 12.11.2021 päivitetty kaavakartta asetetaan julkisesti nähtäville. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken laaditaan maankäyttösopimus.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti, että 18. kaupunginosan korttelin 5605 viereisen M -alueen asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen ja 12.11.2021 päivitetty kaavakartta asetetaan julkisesti nähtäville. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken laaditaan maankäyttösopimus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 2.6.2022

Maanomistaja on hakenut asemakaavan muutosta 18. kaupunginosan korttelin 5605 erillispientalotonteille (AO) 1 ja 2 sekä viereiselle maa- ja metsätalousalueelle (M). Tarkoituksena muodostaa alueelle rivitaloasumista. Asemakaavamuutoksen vireille tulo ja hakemuksen pohjalta laadittu asemakaavan muutosluonnos (alustava kaavaluonnos) pidettiin nähtävillä 26.4.-10.5.2021. Hakijan toiveesta kaava-aluetta on pienennetty nähtävillä olon jälkeen, jättämällä muutoksen ulkopuolelle AO -tontit 1 ja 2. Asemakaavamuutoksessa järjestettiin toinen valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11.-1.12.2021.

Asemakaavan muutoksessa 9638 m2:n suuruinen maa- ja metsätalousalue on muutettu asuinrivitalojen korttelialueeksi (AR) ja lähivirkistysalueeksi (VL). AR -alueen pinta-ala on 8873 m2, jossa on tehokkuusluvulla e=0.25 laskettuna rakennusoikeutta 2218 k-m2. Kerrosluku on I u1/2. VL-alueen pinta-ala on 765 m2.

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 14.4.-13.5.2022. Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi muistutus (vuorovaikutuslomake).

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 18. kaupunginosan korttelin 5605 viereisen maa- ja metsätalousalueen asemakaavan muutos hyväksytään. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken on laadittu maankäyttösopimus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
 • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 13.6.2022 § 219 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 18. kaupunginosan korttelin 5605 viereisen maa- ja metsätalousalueen asemakaavan muutoksen. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken on laadittu maankäyttösopimus.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,

 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)

 • päätös, johon haetaan muutosta

 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.