Kaupunginvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Asemakaavan muutos ja tonttijako 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereinen VP-alue, Vierustie

ROIDno-2021-523

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Lehto Tilat Oyj (Lehto) on jättänyt 8.2.2021 suunnitteluvaraushakemuksen koskien kaupungin omistuksessa olevan puistoalueen (VP) kaavoittamisesta liike- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi. 

Lehdon kanssa on neuvoteltu n. 3000 - 3500 kem2 suuruisen liike- ja toimitilarakennuksen sijoituspaikasta Lampelan ja Teollisuuskylän alueelle ja neuvotteluissa on todettu, ettei kaupungilla ole osoittaa hankkeelle soveltuvaa asemakaavan mukaista tonttia. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Vierustien ja Viirinkankaantien risteyksen länsipuolella sijaitseva puistoaluetta voitaisiin kehittää yhteistyössä hankkeen toteuttamiseksi. 

Hanke vahvistaisi Lampelan alueen kaupallisia palveluja ja toisi uusia toimijoita alueelle. Lehdon tavoitteena on, että alueelle voisi avautua uusi kauppapaikkarakennus vuoden 2022 aikana. 

Suunnitteluvarauksen tarkoituksena on, että Lehto ja Rovaniemen kaupunki sopivat kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla Rovaniemen kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehdolle. 

Lehto sitoutuu osaltaan toimittamaan kustannuksellaan asemakaavan ehdotusvaiheessa tarvittavat lähtötiedot tontinkäyttö- ja rakennussuunnitelmat sekä vuokraamaan tai ostamaan asemakaavalla mahdollisesti muodostuvan tontin Rovaniemen kaupungin tonttien hinnoittelun mukaisesti.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Lehto Tilat Oyj:lle oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti suunnitteluvarauksen liitekartan mukaiselle alueelle seuraavin ehdoin. 

1) Suunnitteluvaraus on voimassa kunnes aluetta koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman, kuitenkin enintään 31.12.2022 saakka elleivät osapuolet keskenään sovi muuta.

2) Suunniteluvarauksesta maksetaan varausmaksu 7000 euroa, joka palautetaan mahdollisen vuokrasopimuksen tai kiinteistökaupan yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu Lehdon aloitteesta varausmaksua ei palauteta. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä varaus katsotaan päättyneeksi. 

3) Alueen luovuttamisesta, joko maanvuokrasopimuksella tai kiinteistökaupalla, sovitaan erillisellä luovutuspäätöksellä, joka perustuu alueelle vahvistettuun hinnoitteluun ja luovutusehtoihin asemakaavan saatua lainvoiman. 

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 22.2.2021 § 51 hyväksynyt suunnitteluvarauksen Lehto Tilat Oyj:n kanssa koskien yleistä aluetta 698-9-9903-0 (Sopimusalue). Alueella on käynnistetty asemakaavan muutos, jonka tavoitteena alueen käyttötarkoitus on muuttaa liike ja toimistotilojen korttelialueeksi. Kaavamuutoksen vireilletulon kuuleminen on pidetty 18.1 – 1.12.2021.

Sopimusalueella sijaitsee Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n jätevesiviemäri, joka tulee siirtää viereiselle Vierustien katualueelle. Jätevesiviemäriä uusitaan ja siirretään samassa yhteydessä myös laajemmalla alueella.

Sopimusalueen osalta on arvioitu, että Rovaniemen kaupungin osuus siirtokustannuksesta on n. 200.000 euroa. Aluetta koskeva sopimusluonnoksen, asemakaavamuutoksen ja rakentajan alustavan aikataulun perusteella Napapiirin Energia ja Vesi Oy siirtää ko. jäteviemärin vuoden 2022 aikana.

Asemakaavan tullessa voimaan tontti luovutetaan suunnitteluvarauksen perusteella Lehto Oyj:lle aluetta koskevan rakentamiskelpoisen tontin hinnoitteluun perustuen. Tontin hinnoittelusta pyydetään tarvittaessa ulkopuolinen arvio, jolla varmistetaan tontin ns. käypä markkinahinta.

Sopimusalueella siirto ja siitä aiheutuva kustannus voidaan katsoa aiheutuvan kaupungin maaomaisuuden myyntikuntoon saattamisesta. Kulut viemärin siirtokustannuksesta osoitetaan kaupunginhallituksen maanhankinnan investointeihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen sopimusluonnoksen Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n kanssa.

Siirtokustannus 200.000 euroa kohdennetaan kaupunginhallituksen myynti- ja korvaustuloihin kustannuspaikalle 1250, projektinumerolle 9000.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Päivi Alaoja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta, Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallituksen jäsen).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 14.3.2022

Lehto Tilat Oyj:n ja kaupungin kesken on laadittu asemakaavoitussopimus, jossa on sovittu 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehto Tilat Oyj:lle (kaupunginhallitus 22.2.2021 § 51). Tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitus liike- ja toimistotiloja palvelevaksi.

Kaavamuutos kuulutettiin vireille 17.11.2021 ja vireille tulo pidettiin nähtävillä 18.11. – 1.12.2021. Nähtävillä olon aikana Lapin ELY-keskus jätti pyynnön lisätä ELY-keskus osalliseksi kaavamuutokseen.

Laadittu kaavaluonnos pidettiin nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemisessa 27.1.- 9.2.2022. Luonnoksessa alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jossa on rakennusoikeutta 3000 k-m2. Kerrosluku on kaksi. Luonnoksessa on huomioitu myös tulvaan ja liikennemeluun liittyvät tekijät. Alueella tapahtuvien kunnallistekniikan muutostöiden vuoksi tontille ei ole tarpeen merkitä johtorasitteita. Nähtävillä olon aikana Lapin ELY-keskus jätti kaupungin pyytämän lausunnon (vuorovaikutuslomake).

Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaa on päivitetty vähäisin teknisluontoisin korjauksin. Kaavoitus esittää, että kaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen 9.3.20222 päivitetyn kaavakartan mukaisesti.

 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen ja 9.3.2022 päivitetty kaavakartta sekä kaavamuutoksen yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville. Lehto Tilat Oyj:ltä peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta piti kokoustauon klo 14.55 - 15.00. Tauon jälkeen puheenjohtaja kävi läpi osallistujat.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti, että 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen ja 9.3.2022 päivitetty kaavakartta sekä kaavamuutoksen yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville. Lehto Tilat Oyj:ltä peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 2.6.2022

Lehto Tilat Oyj:n ja kaupungin kesken on laadittu asemakaavoitussopimus, jossa on sovittu 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehto Tilat Oyj:lle (kaupunginhallitus 22.2.2021 § 51).

Kaavamuutoksessa alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jolle on osoitettu rakennusoikeutta 3000 k-m 2. Kerrosluku on kaksi. Kaavoituksen yhteydessä alueelle on laadittu myös tonttijako.

Kaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 29.4. – 30.5.2022. Muistutuksia ei jätetty. Nähtävillä olon aikana Lapin ELY-keskus jätti kaupungin pyytämän lausunnon, joka on huomiotu kaavoituksessa (vuorovaikutuslomake).

Nähtävillä olon jälkeen kaavamääräysiin on tehty vähäinen teknisluontoinen korjaus.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen asemakaavan muutos ja tonttijako hyväksytään. Lehto Tilat Oyj:ltä peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi
 • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 13.6.2022 § 217 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen asemakaavan muutoksen ja tonttijaon. Lehto Tilat Oyj:ltä peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,

 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)

 • päätös, johon haetaan muutosta

 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.