Kaupunginvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Valtuustoaloite Turvakamerat keskustasta johtaville silloille (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2914

Perustelut

Valtuutettu Hannu Ovaskainen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kaupunki selvittää turvakameroiden asentamista kaupungin keskustasta johtaville silloille. Selvitys kattaisi Jätkänkynttilän-, Ounasjoen- Rautatiesillan, ja mahdollisesti Suutarinkorvan sillan

 ALOITTEEN PERUSTELUT:

Kaupunki tekisi kameratarpeen selvityksen yhteistyössä pelastuslaitoksen, poliisiin ja mahdollisesti puolustusvoimien kanssa, jolloin eri viranomais toimijoiden näkökannat ja tarpeet tulevat kattavasti huomioiduiksi.

Silloilla on toteutettu ilkivaltaa, häiriö toimintaa ja myös itsetuhoista käyttäytymistä. Myös muunlaisia hätätilanteita on esiintynyt.

Maailman epävarma tilanne heijastuu myös Rovaniemelle muuttaen sen turvallisuusympäristöä. Sen muuttumiseen, ja sen tuomiin erilaisiin uhka- ja kriisitilanteisiin on syytä ennakolta varautua.

Kattava kameravalvonta olisi tähän varautumiseen hyödyllinen ja kustannustehokas keino."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Teknisten ongelmien vuoksi aloitetta ei voitu esittää kokouksessa.

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.