Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Valtuustoaloite lintujen pesimäaikaisten hakkuiden lopettamisesta Rovaniemellä (lisäpykälä)

ROIDno-2021-3502

Valmistelija

  • Marja Marjetta, hallintosihteeri, marja.marjetta@rovaniemi.fi

Perustelut

Ella Keski-Panula ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

" Joka kolmas Suomessa pesivä lintulaji on uhanalainen. Yleisin syy lintulajien uhanalaistumiselle on ihmisen aiheuttamat elinympäristön muutokset. Metsätalous on merkittävä syy kantojen vähenemisen taustalla.

EU:n lintudirektiviin 5 artiklan mukaan lintujen pesien tahallinen tuhoaminen ja vahingoittaminen on kiellettyä, kuten myös lintujen tahallinen häirintä erityisesti lisääntymis- ja jälkeläisten kasvatusaikana. Luonnonsuojelulaissa kielletään lintujen pesinnän tahallinen häirintä. 

Suomessa suoritetaan kuitenkin vuosittain mittava määrä metsien kesähakkuita. Nämä hakkuut eivät ole EU:n lintudirektiivin tai luonnonsuojelulain hengen mukaisia, ja ne häiritsevät useiden lintulajien pesintärauhaa. Pesimäaikana tapahtuva hakkuu tuhoaa lintujen pesiä ja tappaa lintujen poikasia. Monet metsien lintulajit, kuten hömö- ja töyhtötiainen, pesivät vain kerran kesässä.

Suomessa on tehty melko vähän tutkimusta kesähakkuiden vaikutuksista. Turun yliopiston tutkijatohtori Minna Pappilan artikkelissa "Summer loggings and bird protection: On regulation and derogations" viitataan vuonna 1999 tehtyyn tutkimukseen, jossa arvioitiin, että toukokuusta heinäkuulle suoritettavat hakkuut tuhoavat maassamme vuosittain noin 35 000 linnunpesää.  

Luontoa ja lajien elinympäristöjä suojellaan paikallistasolla. Rovaniemeläistä luontoa suojellaan Rovaniemellä, ja Rovaniemellä pesivien lintujen pesinnän turvaaminen tapahtuu Rovaniemellä. Pesimäaikaisten hakkuiden rajoittaminen ei yksistään riitä lintukantojen turvaamiseksi, mutta se on yksi tapa turvata lintujen pesintä nykyistä paremmin.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki valmistelee linjauksen, jolla lopetetaan lintujen pesimäaikaiset hakkuut muista kuin aivan pakottavista syistä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.