Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Aloite tilapäisen valiokunnan perustamiseksi (lisäpykälä)

ROIDno-2021-1028

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle on jätetty seuraava aloite tilapäisen valiokunnan perustamiseksi:

"Kaupunginhallituksen tulee kaikissa tilanteissa olla toimintakykyinen ja kyetä täyttämään kuntalain ja hallintosäännön sille määräämät tehtävät. Kaupunginhallituksen tulee nauttia valtuuston luottamusta. Toimintakykyisellä kaupunginhallituksella tulee olla vahva keskinäinen luottamus sekä luottamus kaupunginhallituksen esittelijänä toimivaan kaupunginjohtajaan.

Tilanne, jossa kaksi kaupunginhallituksen jäsentä ja yksi varajäsen ovat tehneet kaupunginjohtajasta aiheettoman rikosilmoituksen, osoittaa konkreettisesti kaupunginhallituksen sisäisen luottamuspulan. Tilanne on kestämätön kaupungin asioiden asiallisen hoitamisen kannalta. Tämän vuoksi esitämme, että kaupunginvaltuusto asettaa kuntalain 35§:n mukaisen tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kuntalain 34§:n mukaista kaupunginhallituksen erottamista ja uudelleen nimeämistä.

Rovaniemellä 16.3.2021
Allekirjoitukset: 
Kokoomuksen valtuustoryhmä: Petteri Pohja, Päivi Alaoja, Heikki Autto, Juhani Juuruspolvi, Mika Kansanniva, Petri Keihäskoski, Sanna Luoma ja Kari Tuominen
Vihreiden valtuustoryhmä: Sari Hänninen, Miikka Keränen, Anna Suomalainen
Timo Tolonen (Perussuomalaiset)
Matti Torvinen (Siniset)"

 

Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Päätöksen tekemiseen vaaditaan valtuuston enemmistöpäätös. 

Kuntalain 35 §:n mukaan valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kuntalain  93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut. Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

Kuntalain  79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan, kunnes toimeen on valittu toinen henkilö. Uusi luottamushenkilö ryhtyy heti hoitamaan tehtävää, vaikka erottamispäätöksestä valitettaisiin.

Jos valtuutettujen aloite koskee kunnanhallituksen erottamista, kunnanhallituksen jäsenet ovat kunnanhallituksessa asian käsittelyssä esteellisiä. Kun valiokunnan asettaminenkin menee valtuuston käsittelyyn kunnanhallituksen valmistelemana, tässä tilanteessa kunnanhallituksen on asiaa enemmälti käsittelemättä syytä saattaa valtuuston päätettäväksi, asetetaanko valiokunta valmistelemaan erottamista eli johtaako erottamisaloite jatkovalmisteluun. 

Valtuustossa valtuutettujen esteellisyysperusteet ovat lievemmät kuin kunnanhallituksensa. Jos erotettavat luottamushenkilöt ovat myös valtuutettuja, he eivät KHO:n päätöksen mukaan ole kuitenkaan esteellisiä käsittelemään erottamistaan valtuustossa (KHO 1998:19).

Erottamisasiaa koskevan valtuustoaloitteen allekirjoittamisen ei voida katsoa tekevän allekirjoittajista sellaisia asianosaisia, että he olisivat esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn valtuustossa. Allekirjoittaja voidaan myös valita asiaa valmistelevan tilapäisen valiokunnan jäseneksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi ja päättää, asetetaanko kuntalain 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista.

Mikäli valtuusto päätyy asettamaan valiokunnan, valtuusto päättää

 • valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen,
 • nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja
 • että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 18.3.2021 § 102 esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto merkitsee asian tiedoksi ja päättää,​ asetetaanko kuntalain 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista.

Mikäli valtuusto päätyy asettamaan valiokunnan,​ valtuusto päättää

 • valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen,​
 • nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja
 • että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät Sakke Rantala (Kesk.), Terhi Heikkilä (SDP), Petteri Pohja (Kok.), Esko-Juhani Tennilä (Vas.), Matti Henttunen (PS), Miikka Keränen (Vihreät), Raimo Miettunen (KD) ja Matti Torvinen (Matin ryhmä).

Sakke Rantala totesi, että Keskustan valtuustoryhmä ei kannata tilapäisen valiokunnan asettamista.

Terhi Heikkilä totesi, että SDP:n valtuustoryhmä ei kannata tilapäisen valiokunnan asettamista.

Petteri Pohja totesi, että Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa tilapäisen valiokunnan asettamista.

Esko-Juhani Tennilä totesi, että Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei kannata tilapäisen valiokunnan asettamista.

Miikka Keränen totesi, että Vihreät valtuustoryhmä kannattaa tilapäisen valiokunnan asettamista.

Raimo Miettunen totesi, että KD:n valtuustoryhmä ei kannata tilapäisen valiokunnan asettamista.

Matti Torvinen (Matin ryhmä) kannatti tilapäisen valiokunnan asettamista.

Lisäksi Sara Seppänen, Liisa Ansala, Riitta-Maija Hokkanen, Aatos Nätynki, Vesa Puuronen ja Harri Rapo eivät kannattaneet tilapäisen valiokunnan asettamista.

Päivi Alaoja, Sanna Luoma, Juhani Juuruspolvi ja Veli-Matti Kilpimaa kannattivat tilapäisen valiokunnan asettamista.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Sakke Rantala esitti Terhi Heikkilän, Esko-Juhani Tennilän, Raimo Miettusen, Sara Seppäsen,Liisa Ansalan, Riitta-Maija Hokkasen, Aatos Nätyngin, Vesa Puurosen ja Harri Rapon kannattamana, että tilapäistä valiokuntaa ei asetata ja että Petteri Pohja, Miikka Keränen, Matti Torvinen, Päivi Alaoja, Sanna Luoma, Juhani Juuruspolvi ja Veli-Matti Kilpimaa ovat kannattaneet tilapäisen valiokunnan asettamista. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat tilapäisen valiokunnan asettamisen kannalla vastaavat JAA, ja ne, jotka eivät ole tilapäisen valiokunnan asettamisen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 JAA -ääntä ja 38 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto ei aseta kuntalain 35 §:ssä tarkoitettua tilapäistä valiokunta valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista.

Äänestystulokset

 • Jaa 13 kpl 25%

  Juhani Juuruspolvi, Anna Suomalainen, Veli-Matti Kilpimaa, Päivi Alaoja, Miikka Keränen, Timo Tolonen, Petteri Pohja, Sanna Luoma, Heikki Autto, Matti Torvinen, Petri Keihäskoski, Sari Hänninen, Mika Kansanniva

 • Ei 38 kpl 75%

  Sara Seppänen, Eemeli Kajula, Jarmo Huhtala, Reino Rissanen, Sakke Rantala, Johanna Ojala-Niemelä, Kalervo Björkbacka, Kaisu Huhtalo, Anitta Ylitörmänen, Pertti Lakkala, Jaakko Portti, Susanna Junttila, Terhi Heikkilä, Mikkel Näkkäläjärvi, Riku Tapio, Ari Karvo, Päivi Alanne-Kunnari, Saara Koikkalainen, Marjo Rundgren, Saara Hartzell, Heikki Luiro, Harri Rapo, Maria-Riitta Mällinen, Maarit Simoska, Sisko Koskiniemi, Matti Pöykkö, Raimo Miettunen, Liisa Ansala, Matti Henttunen, Ari Paldan, Riitta-Maija Hokkanen, Mari Jolanki, Vesa Puuronen, Sanna Karhu, Hannu Ovaskainen, Merja Mäntyniemi, Aatos Nätynki, Esko-Juhani Tennilä


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.