Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Eroaminen kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä sekä kaupunginvaltuuston jäsenyydestä / Ansala

ROIDno-2018-196

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Liisa Ansala pyytää 12.3.2021 lähettämällään sähköpostilla eroa  kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 lukien, koska hän siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.6.2021 lukien. Lisäksi Liisa Ansala pyytää eroa kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 1.5.2021 alkaen.  Vaalikauden jatkuessa valtuutettujen on mahdollista pyytää eroa alkuperäisen vaalikauden päättyessä ilman erityistä perustetta.

Rovaniemen kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto valtuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi toimia päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä, jos kaupunginvaltuusto niin päättää. Päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön oikeudesta saada virka- tai työvapaata työstään päätoimisen tai osa-aikaisen luottamustoimen ajaksi säädetään kuntalain 80 §:ssä.

Kuntalain 80 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimiselle ja osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella ja osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen ja osa-aikaiseen luottamushenkilöön.

Hallintosäännön 179 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista.

Toimikausi

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kelpoisuus hallitukseen

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 §:ssä seuraavasti:

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Tasa-arvolain vaatimus

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:

”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä tai naisia. Yksitoistajäsenisen toimielimen jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään viisi (5) miestä ja naista.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.1.2020 § 8 yksimielisesti valita toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 kaupunginhallitukseen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Puolue

Pj

Liisa Ansala

Kaisu Huhtalo

Keskusta

1. vpj

Maria-Riitta Mällinen

Terhi Heikkilä

SDP

2. vpj

Juhani Juuruspolvi

Petteri Pohja

Kokoomus

j

Päivi Alaoja

Sanna Luoma

Kokoomus

j

Matti Henttunen

Mika Kansanniva

Kokoomus

j

Sanna Karhu

Hilpi Ahola

Keskusta

j

Maarit Simoska

Mari Jolanki

Keskusta

j

Hannu Ovaskainen

Heikki Luiro

Keskusta

j

Harri Rapo

Reino Rissanen

SDP

j

Kalervo Björkbacka

Timo Tolonen

PerusS

j

Esko-Juhani Tennilä

Jaakko Portti

Vas.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että 

 • kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii kokoaikaisena luottamushenkilönä,
 • kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä, ja että
 • kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5013,95 euroa kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota. Kokoaikaiselle puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkiota, mikäli hän nostaa kuukausipalkkaa ja muutoin kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Liisa Ansalalle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 1.5.2021 alkaen,
 • toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Ari Karvo nousee kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.5.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 • toteaa, että Suomen Kekusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin,
 • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 1.5.2021 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 • myöntää Liisa Ansalalle eron kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 alkaen, 
 • valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitukseen uuden jäsenen sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan,
 • päättää, että kaupunginhallitus sopii puheenjohtajaksi valitun kanssa toimiiko hän osa-aikaisena tai kokoaikaisena luottamushenkilönä,
 • päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
 • päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5075,12  euroa kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota  ja että kokoaikaiselle puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkiota, mikäli hän nostaa kuukausipalkkaa  ja muutoin kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti. ja että
 • valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.

Päätös

Liisa Ansala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Puheenjohtajana toimi Maria-Riitta Mällinen.

Harri Rapo poistui klo 16.45 ja varajäsen Reino Rissanen saapui klo 16.47. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kalervo Björkbacka.

Kaupunginjohtaja muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Liisa Ansalalle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 1.5.2021 alkaen,
 • toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Ari Karvo nousee kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.5.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 • toteaa, että Suomen Kekusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin,
 • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 1.5.2021 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 • myöntää Liisa Ansalalle eron kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 alkaen, 
 • valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitukseen uuden jäsenen sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan,
 • päättää toimiiko puheenjohtaja osa-aikaisena tai kokoaikaisena luottamushenkilönä,
 • päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
 • päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5075,12  euroa kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota ja että kokoaikaiselle puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkiota, mikäli hän nostaa kuukausipalkkaa ja muutoin kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti. ja että
 • valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätöseistyksen mukaisesti.

Esteellisyys

Liisa Ansala

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 15.3.2021 § 98 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Liisa Ansalalle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 1.5.2021 alkaen,
 • toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Ari Karvo nousee kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.5.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 • toteaa, että Suomen Kekusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin,
 • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 1.5.2021 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 • myöntää Liisa Ansalalle eron kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 alkaen, 
 • valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitukseen uuden jäsenen sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan,
 • päättää toimiiko puheenjohtaja osa-aikaisena tai kokoaikaisena luottamushenkilönä,
 • päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
 • päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5075,12  euroa kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota  ja että kokoaikaiselle puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkiota, mikäli hän nostaa kuukausipalkkaa  ja muutoin kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti. ja että
 • valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.

Päätös

Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Varajäsen Mikko Lindroos otti osaaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon osalta.

Liisa Ansala ei esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon häntä koskevien päätösehdotusten osalta (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät Sakke Rantala (Kesk.), Terhi Heikkilä (SDP), Kalervo Björkbacka (PS), Esko-Juhani Tennilän (Vas.), Miikka Keränen (Vihreät) ja Raimo Miettunen (KD).

Sakke Rantala esitti Terhi Heikkilän, Kalervo Björkbackan, Esko-Juhani Tennilän, Miikka Keräsen ja Raimo Miettusen kannattamana, että kaupunginvaltuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitukseen uudeksi jäseneksi Susanna Junttilan sekä nimeää Susanna Junttilan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi; päättää, että puheenjohtaja toimii osa-aikaisena luottamushenkilönä (3 pv), päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä, päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5075,12 euroa kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti 

 • myöntää Liisa Ansalalle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 1.5.2021 alkaen,
 • todeta, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Ari Karvo nousee kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.5.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 • todeta, että Suomen Kekusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin,
 • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 1.5.2021 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 • myöntää Liisa Ansalalle eron kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 alkaen, 
 • valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitukseen uudeksi jäseneksi Susanna Junttilan,
 • nimetä Susanna Junttilan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi, 
 • että, puheenjohtaja toimii osa-aikaisena luottamushenkilönä (3 pv),
 • että, kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä, ja että
 • kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5075,12 euroa kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.
   

Valtuusto päätti tarkastaaa pöytäkirjan tältä osin kokouksessa.

Esteellisyys

 • Susanna Junttila

Tiedoksi

Ao. henkilöt, Sarastia Oy, Casem-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.