Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Eroaminen keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä

ROIDno-2020-11

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain (714/1998) 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa noudattaen kuntalain 20 §:ssä säädettyä menettelyä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet mahdollisuuksien mukaan edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, on kustakin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja, kunnes viisi huomioon otettavaa äänestäjäryhmää on saanut edustuksensa. Vaikka säännös ei sitä edellytä, käytännössä on usein valittu viisi eniten ääniä valtuustoon edellisissä kunnallisvaaleissa saanutta äänestäjäryhmää. Niin kauan, kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, ei keskusvaalilautakunta saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. Tämä on lainkohdassa tarkoitetun sanonnan “mahdollisuuksien mukaan” merkitys.

Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa seuraavat äänestäjäryhmät ovat asettaneet ehdokkaita;

1. Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.

2. Kansallinen Kokoomus r.p.

3. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

4. Perussuomalaiset r.p.

5. Suomen Kommunistinen Puolue r.p.

6. Vihreä liitto r.p.

7. Vasemmistoliitto r.p.

8. Suomen Keskusta r.p.

9. Piraattipuolue r.p.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa Väestörekisterikeskukselle sen määräämällä tavalla.

Tasa-arvolain mukainen vaatimus täyttyy, kun keskusvaalilautakunnan varsinaisista ja varajäsenistä naisia ja miehiä on vähintään kaksi (2).

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1. vahvistaa toimikaudelle 20.1.2020–31.5.2021 keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumääräksi viisi (5),
 2. valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 viisi (5) varsinaista jäsentä ja viisi (5) varajäsentä asetettuna siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan,
 3. nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ja
 4. päättää, että keskusvaalilautakunta ryhtyy hoitamaan tointaan välittömästi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 27 esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto

 1. vahvistaa toimikaudelle 20.1.2020–31.5.2021 keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumääräksi viisi (5),​
   
 2. valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 -​ 31.5.2021 viisi (5) varsinaista jäsentä ja viisi (5) varajäsentä asetettuna siihen järjestykseen,​ jossa he tulevat jäsenten sijaan,​
   
 3. nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,​ ja
   
 4. päättää,​ että keskusvaalilautakunta ryhtyy hoitamaan tointaan välittömästi

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 jäsenet ja varajäsenet sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Puolue

Varajäsen

Puolue

Pj

Kauko Vartiainen

Kokoomus

1. Thomas Suni

Vihreät

Vpj

Jorma Hovi

SDP

2. Eila Kela

KD

j

Heikki Salmi

Keskusta

3. Mirja Stålnacke

Keskusta

j

Marianna Mölläri

PerusS

4. Meeri Toivanen

Kokoomus

j

Saara Hartzell

Vas.

5. Juhani Latva

SDP

 

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan jäsen Saara Hartzell (Vasemmistoliitto) on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan tehtävästä, koska hän on asettumassa kuntavaaliehdokkaaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 

 • valtuusto myöntää Saara Hartzellille eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä 23.3.2021 lukien sekä
 • nimeää keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 15.3.2021 § 87 esittää kaupunginvaltuustolle, että 

 • valtuusto myöntää Saara Hartzellille eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä  23.3.2021 lukien sekä
 • nimeää keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi keskusvaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi Kaarina Keskikurun.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.