Kaupunginvaltuusto, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 LISÄPYKÄLÄ: Hallintosäännön muuttaminen ja häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön hyväksyminen (lisäpykälä)

ROIDno-2017-22

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginlakimies 19.3.2020:

Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset muun ohella päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyen toimivallan siirtämisestä, toimielinten kokoontumisesta, toimielinten päätöksentekotavoista ja esittelystä.

Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Edellä lausutuista seuraa, että valtuusto voi kuntalain rajoissa järjestää kunnan hallinnon haluamallaan tavalla. 

Tartuntatautilain (21.12.2016/1227) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Maan hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti.

Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöjohdossa on käyty keskustelua toimielinten kokoontumisesta vallitsevassa tilanteessa ja päädytty siihen, että yleisvaaralliseksi luokitellun tartuntataudin ja koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi toimielinten kokoontumiskäytäntöjä on syytä rajoittaa ja päätöksentekoa keskittää tartuntatautilain tarkoituksen vaatimalla tavalla riskiryhmien suojelemiseksi. Tässä tarkoituksessa on nyt valmisteltu muutos Rovaniemen kaupungin hallintosääntöön, joka mahdollistaa hallintosäännöllä siirretyn toimivallan keskittämisen maan hallituksen toteamissa häiriö- ja poikkeusoloissa kaupunginhallitukselle valtuuston erillisellä päätöksellä. Muutos toteutetaan lisäämällä hallintosääntöön uusi luku, jolla samalla mahdollistetaan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön käyttöönotto häiriö- ja poikkeusoloissa.

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntöä (”johtosääntö”) sovellettaisiin häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa. Johtosäännön 4 §:n mukaan voimassa olevaa hallintosääntöä noudatettaisiin myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, ellei 5 §:stä tai valmiuslaista muuta johtuisi.

Johtosäännön 5 §:n mukaan erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättäisi kaupunginhallitus tai kiireellisessä tapauksessa kaupunginjohtaja häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättäisi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä tekee häiriötilanteiden ja poikkeusolojen aikaiseen toimivaltaansa kuuluvat päätökset häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä. Kaupunginjohtajan sijaisena häiriötilanteiden aikaisessa kaupungin johtoryhmässä toimii hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija.

Häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kaupungin johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Todennäköistä on, että tilanne kehittyy laajemmaksi epidemiaksi myös Suomessa. Koronavirukseen liittyvissä varotoimissa noudatetaan yhtenäistä linjaa koko Suomessa. Varotoimet linjaa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL). Myös hallitus antaa jatkuvasti suosituksia, joita Rovaniemellä sovelletaan.

Kaupunginhallitus on käsitellessään koronavirustilanteeseen varautumista kokouksessaan 16.3.2020 päättänyt, että kaupunginjohtajan nimeämä häiriötilanteiden johtoryhmä toimii tartuntatautilain 58 §:n mukaisena toimielimenä kunnes päivitetty häiriö- ja poikkeusolojen johtosääntö on saatu valtuustossa hyväksyttyä tai toimielin on muuten asetettu. Lisäksi kaupunginhallitus on valtuuttanut häiriötilanteen johtoryhmän tekemään tarvittavat päätökset ja toimenpiteet valtioneuvoston linjausten toimeenpanemiseksi. Tilanteen johtamisessa on edetty tähän asti tämän johtamisjärjestelmän mukaisesti. Tilanteen muuttuessa tunti tunnilta voi tulla tarve tehdä kiireellisiä päätöksiä, joissa esimerkiksi ei ehditä odottamaan hallintosäännön mukaisen toimielimen kokoontumista.

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön hyväksyminen merkitsisi sitä, että häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kaupunginjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä. Tällaisessa asiassa kaupunginjohtaja tekee välttämättömän kiireellisen päätöksen, kunnes hallintosäännön mukaisella toimielimellä on mahdollisuus käsitellä asia.

Häiriötilanteeseen liittymättömät päätökset tehdään edelleen hallintosäännön ja delegointipäätösten mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että hallintosääntöä muutetaan lisäämällä hallintosääntöön:

***

”Luku nro 18 - Päätösvallasta häiriö- ja poikkeusoloissa”

seuraavalla pykäläjaolla:

183 §                  Päätöksentekomenettelystä poikkeusoloissa

Valtuusto voi erillisellä päätöksellä valtioneuvoston julistamissa häiriö- ja poikkeusoloissa:

  1. rajoittaa tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyä, toimivaltaa, kokoontumista ja päätöksentekoa sekä;
  2. keskeyttää tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyn, toimivallan, kokoontumisen ja päätöksenteon

siirtämällä toimielinten päätösvaltaa osittain tai kokonaisuudessaan päätöksessä yksilöityjen toimielinten osalta kaupunginhallitukselle. Valtuuston päätöksessä on mainittava, missä laajuudessa rajoitus- ja keskeytystoimet astuvat voimaan, ja minkä ajanjakson rajoitus- ja keskeytystoimet ovat voimassa.

Mikäli päätöksentekomenettelyä rajoitetaan tai se keskeytyy tartuntatautilain (21.12.2016/1227) tarkoituksen turvaamiseksi, valtuusto voi päättää, että päätöksenteko palautuu normaaliin hallintosäännön mukaiseen päiväjärjestykseen, kun rajoitus- tai keskeytystoimen kohteena oleva toimielin saavuttaa hallintosäännön 136 §:ssä säädetyn sähköisen päätöksentekokyvyn.

 

184 §                  Kaupunginhallituksen päätösvallan rajoitus

Mikäli valtuusto tekee 183 §:n mukaisen päätöksen, voidaan kaupunginhallituksessa tehdä päätös ainoastaan välttämättömissä, kiireellistä päätöksentekoa vaativissa asioissa.

 

185 §                  Esittelystä

Esittelystä kaupunginhallitukselle 183 §:n perusteella siirrettyyn toimivaltaan liittyvissä asioissa vastaa sen toimielimen esittelijä, joka vastaa esittelystä rajoitus- tai keskeytystoimen kohteena olevalle toimielimelle.

 

186 §                  Soveltamisalarajoitus

Hallintosäännön 183 §:ää ei sovelleta keskusvaalilautakuntaan, tarkastuslautakuntaan tai ympäristölautakuntaan.

 

187 § Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö

Rovaniemen kaupungissa on häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö, jota sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa.

Johtosäännön käyttöönottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö on tämän hallintosäännön liitteenä nro. 2.

***

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Valmistelija

  • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 23.3.2020 § 125 esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan lisäämällä hallintosääntöön:

***

”Luku nro 18 - Päätösvallasta häiriö- ja poikkeusoloissa”

seuraavalla pykäläjaolla:

183 §                  Päätöksentekomenettelystä poikkeusoloissa

Valtuusto voi erillisellä päätöksellä valtioneuvoston julistamissa häiriö- ja poikkeusoloissa:

  1. rajoittaa tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyä, toimivaltaa, kokoontumista ja päätöksentekoa sekä;
  2. keskeyttää tässä hallintosäännössä asetettujen toimielinten päätöksenteko- ja hallintomenettelyn, toimivallan, kokoontumisen ja päätöksenteon

siirtämällä toimielinten päätösvaltaa osittain tai kokonaisuudessaan päätöksessä yksilöityjen toimielinten osalta kaupunginhallitukselle. Valtuuston päätöksessä on mainittava, missä laajuudessa rajoitus- ja keskeytystoimet astuvat voimaan, ja minkä ajanjakson rajoitus- ja keskeytystoimet ovat voimassa.

Mikäli päätöksentekomenettelyä rajoitetaan tai se keskeytyy tartuntatautilain (21.12.2016/1227) tarkoituksen turvaamiseksi, valtuusto voi päättää, että päätöksenteko palautuu normaaliin hallintosäännön mukaiseen päiväjärjestykseen, kun rajoitus- tai keskeytystoimen kohteena oleva toimielin saavuttaa hallintosäännön 136 §:ssä säädetyn sähköisen päätöksentekokyvyn.

 

184 §                  Kaupunginhallituksen päätösvallan rajoitus

Mikäli valtuusto tekee 183 §:n mukaisen päätöksen, voidaan kaupunginhallituksessa tehdä päätös ainoastaan välttämättömissä, kiireellistä päätöksentekoa vaativissa asioissa.

 

185 §                  Esittelystä

Esittelystä kaupunginhallitukselle 183 §:n perusteella siirrettyyn toimivaltaan liittyvissä asioissa vastaa sen toimielimen esittelijä, joka vastaa esittelystä rajoitus- tai keskeytystoimen kohteena olevalle toimielimelle.

 

186 §                  Soveltamisalarajoitus

Hallintosäännön 183 §:ää ei sovelleta keskusvaalilautakuntaan, tarkastuslautakuntaan tai ympäristölautakuntaan.

 

187 § Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö

Rovaniemen kaupungissa on häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö, jota sovelletaan häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa.

Johtosäännön käyttöönottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö on tämän hallintosäännön liitteenä nro. 2.

***

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Veli-Matti Kilpimaa saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.09.

Tiedoksi

Toimielimet

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.