Kaupunginvaltuusto, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Paavalniemen osayleiskaava

ROIDno-2018-3914

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavasuunnittelija PL 11.9.2019

Aikaisemmat käsittelyvaiheet:
Tekninen lautakunta 26.11.2013 §222.

Perustelut

Paavalniemen alueelle on laadittu 29.11.2018 päivätty osayleiskaavaluonnos.

Yleiskaavoituksen perustaksi on laadittu seuraavat asiakirjat:

 • Luontoselvitys
 • Maisemaselvitys
 • Kulttuuriympäristöselvitys
 • Arkeologinen inventointi
 • Emätilaselvitys ja mitoitustarkastelu

Osayleiskaavaluonnos pidettiin yleisesti nähtävillä 7.-30.1.2019. Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana asiasta jätettiin 27 mielipidettä sekä lausunnon antoivat Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Museovirasto, Lapin maakuntamuseo, Paliskuntain yhdistys, Kemijoki Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, perusturvalautakunta ja koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut. Kaavanlaatijan vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin ovat liitteenä 3.
Lapin ELY-keskuksen ja Rovaniemen kaupungin välinen kaavaneuvottelu pidettiin 3.9.2019.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 21.4.2017. Lakimuutoksen myötä varsinkin rantavyöhykkeen ulkopuolisen alueen rakentamista ohjaava pykälä 44 muuttui sisällöllisesti siten, että yleiskaavaa on mahdollista käyttää entistä laajemmin rakennusluvan myöntämisen perusteena. Pykälässä olevaa rakennuksen määritelmää väljennettiin siten, että yleiskaava voi olla perusteena muunkin kuin enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen rakennusluvan myöntämiselle. Säännös voi koskea omakoti- ja paritalojen lisäksi myös muuta pienimuotoista asuinrakentamista ja myös mittakaavaltaan ja ympäristövaikutuksiltaan maaseudulle sopivaa työpaikka- ja palvelurakentamista.

Lisäksi kyläalueen määritelmä ja rajaus on poistettu laista. Nykyinen Maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen rakennuksen rakentamiseen, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena sekä yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella.

Osayleiskaavaluonnosta on korjattu ja täydennetty lausuntojen, mielipiteiden ja kaavaneuvottelun johdosta.

Asia

Paavalniemen osayleiskaava on laadittu yksityiskohtaisena oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Kaavassa on tutkittu ympärivuotisen asumisen, loma-asuntorakentamisen ja palvelurakentamisen mahdollisuudet sekä liikenteen järjestäminen osayleiskaava-alueella. Emätilaselvitykseen perustuvalla mitoituksella on pääsääntöisesti ratkaistu asuin- ja loma-asuinrakentaminen MRL 44.1 ja 72.1 pykälien mukaisesti. Uudet ja olemassa olevat rakennuspaikat on osoitettu kiinteistökohtaisesti kaavakartalla.
Muu asuin- ja palvelurakentaminen on ratkaistu MRL 44.1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritelty siten, että kaavan elinkaari on n. 15 vuotta. Asetetun tavoitteen mukaisesti alueella pitäisi toteutua vuosittain n. 4-5 rakennuspaikkaa eli kokonaisuudessaan n. 60 kpl. Kaavan toteutumisprosentiksi on arvioitu n. 40-50 %, joten uusien rakennuspaikkojen tavoite määräksi asetettiin 100-120 kpl.

Osayleiskaava mahdollistaa maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 §:n ja 72.1 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena pientalovaltaisilla asuntoalueilla (AP, AP-1, AP-2, AM ja AP-4), loma-asuntoalueilla (RA-1), lähipalvelujen alueilla (PL) ja julkisten palvelujen ja hallinnon alueella (PY).
Maa- ja metsätalous alueille (M-1, MY, MT ja MA) on asetettu MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Näiltä alueilta rakennusoikeus on siirretty kiinteistökohtaisesti tällä yleiskaavalla muodostuville AP- ja RA -alueille.

Kaavassa on osoitettu olemassa olevia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 104 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 1. Uusia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja on osoitettu 113 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 9. Yhteensä rakennuspaikkoja kaava-alueella on 227.
Asuinrakennusten rakennusoikeus on enintään 300 k-m² ja loma-asuntojen 120 k-m². PL ja PY -alueilla rakennusoikeus on 10% rakennuspaikan pinta-alasta.

Edellä mainittujen rakentamisalueiden lisäksi kaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M, M-1 ja MU), maatalousalueita (MT), maisemallisesti arvokkaita peltoalueita (MA), urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita (VU), lähivirkistysalue (VL), suojaviheralueita (EV), venevalkama alue (LV) ja yleisen tien alueita (LT ja LT-1). Yleisen tien alueena (LT) on osoitettu Kemijoen ylittävän sillan (ns. Oijustien jatkeen) ja maantien 926 uuden linjauksen tilavaraus.

Kaavassa on osoitettu myös informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat merkinnät, kuten luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ja kohteet, kiinteät muinaisjäännökset sekä rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kyläkuvallisesti arvokkaat alueet ja kohteet. Lisäksi on osoitettu tieliikenteen ja kevyen liikenteen yhteystarpeita, viheryhteystarve sekä yhdyskuntarakenteen laajenemisalue (Marjavaaran alue).

Aluevarausten ja kaavamerkintöjen tarkemmat kuvaukset on esitetty kaavaselostuksen sivuilla 63-70. 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 9.9.2019 päivätyn Paavalniemen osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä. Osayleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton, Museoviraston, Paliskuntain yhdistyksen, Rovakaira Oy:n, Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n, ympäristölautakunnan, koulutuslautakunnan, perusturvalautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan lausunnot.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 9.9.2019 päivätty Paavalniemen osayleiskaavaehdotus hyväksytään. Osayleiskaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton, Museoviraston, Paliskuntain yhdistyksen, Rovakaira Oy:n, Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n, ympäristölautakunnan, koulutuslautakunnan, perusturvalautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan lausunnot.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/ kaavasuunnittelija Petteri Lampi 28.2.2020

Perustelut

Paavalniemen osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.10.-15.11.2019. Muistutuksia nähtävillä olon aikana on jätetty 7 ja pyydettyjä lausuntoja 7 kpl. Muistutusten ja viranomaisten lausuntojen pääkohdat ja kaavanlaatijan niihin antamat vastineet ovat liitteenä.

Kaavaehdotuksen tarkistuksen, muistutusten ja lausuntojen johdosta kaavaan tehtiin seuraavat korjaukset sekä tekniset tarkistukset ja lisäykset:

 • Tarkistettiin ja täydennettiin kaavamääräyksiä ja kaavaselostusta lausunnoissa esille nousseilla asioilla.
 • Poistetaan kaavakartalta Sortosentien ja uuden asuinalueen yhdistävä tieyhteys.
 • Lisätään yksi RA-1 rakennuspaikka tilan 10:67 alueelle.
 • Muutetaan Ruukinpirtintien linjausta siten, että se kääntyy kohtisuoraan kohti Paavalniementietä kiinteistöjen 12:35 ja 12:32 välisen rajan kohdalta.
 • Muutetaan tilan 15:65 käyttötarkoitus AP-1:ksi ja lisätään alueelle yksi uutta rakennuspaikkaa kuvaava symboli.
 • Lisätään tilojen 227:2 ja 11:28 alueelle rakennuspaikat.

Edellä mainitut muutokset eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä eivätkä edellytä kaavan uudelleen nähtäville asettamista.

Asia

Paavalniemen osayleiskaava on laadittu yksityiskohtaisena oikeusvaikutteisena aluevarauskaavana. Kaavassa on tutkittu ympärivuotisen asumisen, loma-asuntorakentamisen ja palvelurakentamisen mahdollisuudet osayleiskaava-alueella. Emätilaselvitykseen pohjautuvalla mitoituksella on ratkaistu asuin- ja loma-asuinrakentaminen maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 ja 72.1 pykälien mukaisesti. Uudet ja olemassa olevat rakennuspaikat on osoitettu kiinteistökohtaisesti kaavakartalla. Muu rakentaminen on ratkaistu MRL 44.1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Alueen kokonaismitoituksen tavoite on määritelty siten, että kaavan elinkaari on n. 15 vuotta. Asetetun tavoitteen mukaisesti alueella pitäisi toteutua vuosittain n. 4-5 rakennuspaikkaa eli kokonaisuudessaan n. 60 kpl. Kaavan toteutumisprosentiksi on arvioitu n. 40-50%, joten uusien rakennuspaikkojen tavoitemääräksi asetettiin 100-120 kpl.

Osayleiskaava mahdollistaa maankäyttö- ja rakennuslain 44.1 ja 72.1 §:n mukaisesti yleiskaavan käytön rakennusluvan myöntämisen perusteena pientalovaltaisilla asuntoalueilla (AP, AP-1, AP-2, AP-4 ja AM), loma-asuntoalueilla (RA-1), lähipalvelujen alueella (PL), julkisten palvelujen ja hallinnon alueilla (PY) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueilla (VU).
M-1, MT, MA ja MY -alueille on asetettu MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Näiltä alueilta rakennusoikeus on siirretty kiinteistökohtaisesti tällä yleiskaavalla muodostuville AP- ja RA -alueille.

Kaavassa on osoitettu olemassa olevia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja 115 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 1. Uusia vakituisen asumisen rakennuspaikkoja on osoitettu 116 ja loma-asunnon rakennuspaikkoja 10. Yhteensä rakennuspaikkoja kaava-alueella on 242.
Asuinrakennusten rakennusoikeus on enintään 300 k-m² ja loma-asuntojen 120 k-m². PL ja PY -alueilla rakennusoikeus on 10 % ja AP-4 alueilla 15 % rakennuspaikan pinta-alasta.
Edellä mainittujen rakentamisalueiden lisäksi kaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M, M-1 ja MY), maatalousalueita (MT), maisemallisesti arvokkaita peltoalueita (MA), urheilu- ja virkistyspalvelujen (VU), lähivirkistysalue (VL), suojaviheralueita (EV), venevalkama alue (LV) ja yleisen tien alueita (LT ja LT-1). Yleisen tien alueena on osoitettu Kemijoen ylittävän sillan (ns. Oijustien jatkeen) ja maantien 926 uuden linjauksen tilavaraus.

Kaavassa on osoitettu myös informatiiviset ja alueiden erityispiirteitä kuvaavat merkinnät, kuten luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet ja kohteet, kiinteät muinaisjäännökset sekä rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kyläkuvallisesti arvokkaat alueet ja kohteet. Lisäksi on osoitettu tieliikenteen ja kevyenliikenteen yhteystarpeita, viheryhteystarve sekä yhdyskuntarakenteen laajenemisalue (Marjavaaran alue).

Aluevarausten ja kaavamerkintöjen tarkemmat kuvaukset on esitetty kaavaselostuksen sivuilla 63-70.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Paavalniemen osayleiskaava hyväksytään 14.2.2020 päivätyn kaavakartan mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 93 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Paavalniemen osayleiskaavan 14.2.2020 päivätyn kaavakartan mukaisesti.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)