Kaupunginvaltuusto, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuustolle, tilanne 02/2020

ROIDno-2017-1196

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa (hallintosääntö 85 §). Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 21.8.2017 tiedoksiannon ajankohdiksi maaliskuun ja lokakuun valtuuston kokoukset. Edellisen kerran sidonnaisuusrekisteritilanne käsiteltiin valtuustossa 21.10.2019 § 74.

Keitä velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnan hallituksen sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä (ympäristölautakunta ja elinvoimalautakunta). Tämän lisäksi velvollisuus koskee valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. (kuntalaki 84 § 2 mom.). Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Kuntalain 30 § 5 mom. mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien jaostoihin sovelletaan sitä, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Täten ilmoitusvelvollisuus koskee myös kaupunginhallituksen sekä ympäristö- ja elinvoimalautakunnan jaostojen jäseniä sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajistoa ja esittelijöitä.

Mitä sidonnaisuusilmoituksen täytyy sisältää

Ilmoitusvelvollisen on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, eli omaisuudesta ja omistajuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Ilmoistusvelvollisen on myös ilmoitettava muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Kuntalain 84 §:ssä määritellään sidonnaisuuksien ilmoittamisen sisältö. Kuntaliitto on tehnyt ohjeistuksen sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin tulkintaan. Ohjeistus jättää myös avoimia kysymyksiä ilmoitusvelvolliselle ja lautakunnille päätettäväksi. Kuntaliiton ohjeistuksessa ei määritellä, mikä on ilmoitettavan velan, vastuiden tai takauksen euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyessä ilmoitus on annettava. Tarkastuslautakunta 19.6.2019 päätti, että liike- tai sijoitusoimintaa varten otetun velan, takauksen ja muiden vastuiden raja-arvo on 100 000 euroa. Raja-arvon ylittyessä summa on ilmoitettava sidonnaisuusilmoituksessa.

 

Organisaatiouudistuksen vaikutus sidonnaisuusrekisteriin

Sidonnaisuusvelvollisten toimielimien määrä muuttui organisaatiouudistuksen myötä. Uusista sidonnaisuusilmoitusvelvollisista henkilöistä on tehty selvitys ja heitä on pyydetty ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan. Kaikkien uusien sidonnaisuusilmoitusvelvollisten henkilöiden tietoja ei ole vielä saatu  kerättyä, joten rekisteri ei ole täydellinen. Organisaatiouudistuksen myötä ilmoitusvelvollisuuden piiristä poistuneita henkilöitä on pyydetty poistamaan tietonsa sidonnaisuusrekisteristä. Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri löytyy osoitteessa https://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Sidonnaisuudet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy läpi ilmoituksissa tapahtuneet muutokset ja merkitsee sidonnaisuusilmoitukset 02/2020 tiedoksi.

Lautakunta saattaa ajantaisen sidonnaisuusrekisterin tiedoksi kaupunginvaltuuston 23.3.2020 kokoukseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa https://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Sidonnaisuudet.

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta 25.02.2020 § 23 saattaa sidonnaisuusilmoituksia koskevan tilanteen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.