Kaupunginvaltuusto, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimus

ROIDno-2020-514

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 9.12.2019 Ulla-Kirsikka Vainion Rovaniemen kaupungin uudeksi kaupunginjohtajaksi 1.9.2020 alkavaksi ja 31.8.2026 päättyväksi kuuden vuoden määräajaksi. Valintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja Vainio on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, joten virkavaali voidaan vahvistaa.

Kuntalain (410/2015) 7 luvun 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. Johtajasopimuksen tarkoituksena on mm. tukea kaupunginjohtajan johtamistyötä ja sen edellytyksiä sekä määritellä puitteet työnjaolle kaupunginjohtajan ja poliittisen johdon välillä.

Liitteenä olevaa johtajasopimusta on valmisteltu kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla. Johtajasopimuksessa sovitaan kaupunginjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta mahdollisessa luottamuspulatilanteessa, minkä johdosta sopimuksen hyväksyy kuntalain 42 §:n mukaisesti kaupunginvaltuusto.

Sopimuksen keskeisintä sisältöä ovat seuraavat kohdat:

  • Ennen 1.9.2020 tapahtuvaa viranhoidon aloittamista Vainio toimisi vs. kaupunginjohtajana Esko Lotvosen ollessa vuosilomalla 25.5.2020 alkaen.
  • Vainion kuukausittainen kokonaispalkka 25.5.2020 alkaen olisi 12 500 euroa sisältäen puhelinedun.
  • Kaupunki maksaisi Vainion keskeneräisen EMBA-koulutuksen kustannukset, enintään 15 000 euroa (alv 0 %). Mikäli Vainio irtisanoutuisi virastaan kahden (2) vuoden kuluessa virkasuhteen alkamisesta, hän suorittaa EMBA-koulutuksen kustannukset kaupungille kahden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä.
  • Kaupunginjohtajan irtisanoutuessa vapaaehtoisesti luottamuspulatilanteessa olisi hänellä oikeus saada enintään 9 kuukauden rahapalkkaa vastaava erokorvaus.

Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan viran palkkauksen ja virkavaalin sekä päättää kaupunginjohtajan tehtävän sijaisjärjestelyistä.

Hallintosäännön 152 §:n mukaisesti toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä sillä perusteella, että johtajasopimuksen valmistelun johtaminen on hallintosäännön 5 §:n 5 kohdassa delegoitu kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Kaupunginhallitus päättää 

  1. vahvistaa kaupunginjohtajan virkavaalin,

  2. vahvistaa Vainion viranhoidon alkamisen ajankohdaksi vs. kaupunginjohtajan tehtävässä 25.5.2020 ja määräaikaisessa kaupunginjohtajan virassa 1.9.2020,

  3. vahvistaa Vainion kuukausittaiseksi kokonaispalkaksi 25.5.2020 alkaen 12 500,00 euroa sisältäen puhelinedun ja

  4. hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimuksen ja esittää sen hyväksymistä edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 16.3.2020 § 101 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimuksen.

Päätös

Susanna Junttila esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että johtajasopimuksen kohta "Kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan työnjako" muutetaan muotoon:

"Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä. Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä, johtaa asioiden valmistelua, hallintoa ja taloutta henkilöstöorganisaation kanssa. Tarkemmasta työnajosta kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan kesken voidaan sopia erillisellä asiakirjalla, jonka hyväksyy kaupunginhallitus. "

ja että muilta osin kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Junttilan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ulla-Kirsikka Vainio

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.