Kaupunginvaltuusto, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Valtuustoaloite palvelukodeissa asuvien ikäihmisten ulkoiluttaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-793

Perustelut

Valtuutettu Aatos Nätynki on jättänyt puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Arvoisa puheenjohtaja esitän kun selvitään Koronaviruksen meneillä olevasta pandemiasta kun selvitään Kaupunki selvittää mahdollisuuksia palvelukodeissa  asuvien ikäihmisten ulkoiluttamista. Toimenpiteellä olisi huomattava henkilöstöön kohdistuva työn kuormittamista helpottava vaikutus. Samalla selvitetään mahdollinen korvaus työstä. Toimenpide toisi virkistystä jatkuvaan sisätiloissa oleville palvelukodin asukkaille. Laki määrää  kotieläimille pitää järjestää pääsyn ulkoilemaan mutta ei palvelukotien asukkaille."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.