Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Eroaminen hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä / Alanne-Kunnari

ROIDno-2021-2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Jäsenten ja varajäsenten määrä

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan perusturvalautakunnassa on 11 jäsentä ja 11 varajäsentä. Vähintään puolet lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä on valittava valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen voi olla muukin kuin valtuutettu.

Toimikausi

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 

Vaalikelpoisuus

Yleinen vaalikelpoisuus

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoisuus valtuustoon

Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

Vaalikelpoisuus lautakuntaan

Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan seuraavasti:

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Tasa-arvolain vaatimus

Lautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen.

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan: ”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Yksitoistajäsenisen lautakunnan jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään viisi (5) miestä ja naista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1. valitsee perusturvalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 yksitoista (11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
 2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 28.6.2021 § 267 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1. valitsee perusturvalautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 yksitoista (11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen,
 2. nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Todettiin, että hyväksytyn hallintosääntömuutoksen mukaan perusturvalautakunta on hyvinvointilautakunta.

Kaupunginvaluusto päätti valita hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021 - 31.5.2023 jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraaasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Puolue

Pj

Marjo Rundgren

Minna Muukkonen

SDP

Vpj

Ella Keski-Panula

Maija Haase

Vihreät

j

Tuomas Koskiniemi

Ari Paldan

PS

j

Petri Perttunen

Hannu Ovaskainen

PS

j

Kimmo NIukkanen

Jussi Nikula

SDP

j

Tuulikki Keskitalo

Leena Jääskeläinen

KOK

j

Asko Peuraniemi

Mika Kansanniva

KOK

j

Jonna Parviainen

Henna Kuivila

VAS

j

Elina Korteniemi

Outi Huttunen

KESK

j

Päivi Alanne-Kunnari

Heidi Alatalo

KESK

j

Erkki Virtanen

Tri Nguyen

KESK

 

Valtuusto piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo 17.00 - 17.05.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Leena Jääskeläinen on 17.9.2021 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut, että ei ota vastaan hyvinvointilautakunnan varajäsenen paikkaa.

Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 84 valinnut hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021-31.5.2023 seuraavat henkilöt:

  Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Marjo Rundgren Minna Muukkonen SDP
Vpj Ella Keski-Panula Maija Haase Vihreät
j Tuomas Koskiniemi Ari Paldan PS
j Petri Perttunen Hannu Ovaskainen PS
j Kimmo Niukkanen Jussi Nikula SDP
j Tuulikki Keskitalo Leena Jääskeläinen Kok.
j Asko Peuraniemi Mika Kansanniva Kok.
j Jonna Parviainen Henna Kuivila Vas.
j Elina Korteniemi Outi Huttunen Kesk.
j Päivi Alanne-Kunnari Heidi Alatalo Kesk.
j Erkki Virtanen Tri Nguyen Kesk.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Leena Jääskeläiselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä 26.10.2021 alkaen,
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan Tuulikki Keskitalolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 392 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Leena Jääskeläiselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä 26.10.2021 alkaen,
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan Tuulikki Keskitalolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi hyvinvointilautakuntaan Tuulikki Keskitalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tanja Sotaniemen.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Outi Huttunen pyytää 9.11.2021 saapuneella sähköpostilla eroa hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 84 ja 25.10.2021 § 118 valinnut hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021-31.5.2023 seuraavat henkilöt:

  Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Marjo Rundgren Minna Muukkonen SDP
Vpj Ella Keski-Panula Maija Haase Vihreät
j Tuomas Koskiniemi Ari Paldan PS
j Petri Perttunen Hannu Ovaskainen PS
j Kimmo Niukkanen Jussi Nikula SDP
j Tuulikki Keskitalo Tanja Sotaniemi Kok.
j Asko Peuraniemi Mika Kansanniva Kok.
j Jonna Parviainen Henna Kuivila Vas.
j Elina Korteniemi Outi Huttunen Kesk.
j Päivi Alanne-Kunnari Heidi Alatalo Kesk.
j Erkki Virtanen Tri Nguyen Kesk.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Outi Huttuselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä 14.12.2021 alkaen ja
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan Elina Korteniemelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 476 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Outi Huttuselle eron hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävästä 14.12.2021 alkaen ja
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan Elina Korteniemelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi hyvinvointilautakuntaan Elina Korteniemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sari Vanhatalon.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Päivi Alanne-Kunnari pyytää 11.4.2022 saapuneella sähköpostilla eroa hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä tultuaan valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 84, 25.10.2021 § 118 ja 13.12.2021 § 148 valinnut hyvinvointilautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021-31.5.2023 seuraavat henkilöt:

  Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Marjo Rundgren Minna Muukkonen SDP
Vpj Ella Keski-Panula Maija Haase Vihreät
j Tuomas Koskiniemi Ari Paldan PS
j Petri Perttunen Hannu Ovaskainen PS
j Kimmo Niukkanen Jussi Nikula SDP
j Tuulikki Keskitalo Tanja Sotaniemi Kok.
j Asko Peuraniemi Mika Kansanniva Kok.
j Jonna Parviainen Henna Kuivila Vas.
j Elina Korteniemi Sari Vanhatalo Kesk.
j Päivi Alanne-Kunnari Heidi Alatalo Kesk.
j Erkki Virtanen Tri Nguyen Kesk.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Päivi Alanne-Kunnarille eron hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä 24.5.2022 alkaen ja
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päivi Alanne-Kunnari poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (asianosainen, hallintolaki 28 § 1 mom 1 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Päivi Alanne-Kunnari

Valmistelija

 • Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 25.4.2022 § 149 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Päivi Alanne-Kunnarille eron hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä 24.5.2022 alkaen ja
 • valitsee hyvinvointilautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päivi Alanne-Kunnari poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 24 § 1 kohta, asianosainen).

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi hyvinvointilautakuntaan jäseneksi Maarit Simoskan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esteellisyys

 • Päivi Alanne-Kunnari

Tiedoksi

Ao. henkilöt, Sarastia Oy, toimielimen sihteeri, CaseM-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.