Kaupunginvaltuusto, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Valmiussuunnitelma

ROIDno-2022-1834

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Aho, riskienhallintapäällikkö, johanna.aho@rovaniemi.fi
Heini-Tuuli Onnela, viestintä- ja markkinointijohtaja, heini-tuuli.onnela@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan eri osioita on valmistelun aikana käsitelty johtoryhmässä sekä riskienhallintaryhmässä. Valmiussuunnitelman yleisen osan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yleisen osan liitteiksi tallennetaan (ei julkiset) palvelualueiden operatiiviset valmiussuunnitelmat, toimintakortit erilaisiin häiriötilanteisiin, kriisiviestintäsuunnitelma ja evakuointisuunnitelma. Valmiussuunnitelman yleisen osan liitteinä päivitetään valmiussuunnitelman operatiiviset osiot luvussa 2.6 esitetyn aikataulusuunnitelman mukaisesti.

Kunnan varautumisen ja valmiussuunnittelun tavoitteena on tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa turvallisuustilanteissa. Huolellisen suunnittelun ja ennakoivien toimenpiteiden avulla varmistetaan kuntakonsernin eri toimijoiden selviytyminen yhteiskunnan kannalta elintärkeissä tehtävissä. Varautuminen on osa normaaliolojen säännönmukaista tehtävien hoitamista ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa.

Valmiussuunnittelu ei ole mekaanista kirjoitustyötä, vaan kyse on jatkuvasti päivittyvästä ja pitkäjänteisestä prosessista, joka sovitetaan osaksi normaaliolojen johtamista. Suunnittelutyön aikana tunnistetaan ja arvioidaan organisaatioon tai alueeseen kohdistuvia uhkia sekä oman toiminnan haavoittuvuuksia. Lisäksi kartoitetaan ja arvioidaan olemassa olevia ja tarvittavia resursseja erilaisten häiriötilanteiden hallinnassa, suunnitellaan toimintamalleja, neuvotellaan eri yhteistyötahojen ja
sidosryhmien kanssa esimerkiksi häiriötilanteiden aikaisesta tietojen välittämisestä ja yhteistoiminnasta.

Rovaniemen kaupungin häiriö- ja kriisiviestintäsuunnitelma on osa valmiussuunnitelmaa (liite 4). Kuntalain (2015/410, 29§) mukaan kaupungin täytyy tiedottaa toiminnasta asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Myös häiriö- ja kriisitilanteissa kaupungin tulee noudattaa julkisuuslain (1999/621) vaatimuksia avoimuudesta ja kansalaisten tiedonsaantioikeudesta sekä muita hyvän hallinnon periaatteita. 

Häiriö- ja kriisiviestintäsuunnitelma kokoaa yhteen Rovaniemen kaupungin kriisiviestinnän periaatteet ja tavoitteet sekä käytännön ohjeet yleisellä tasolla. Kaupungin kriisiviestinnän tavoitteena on varmistaa ihmisten turvallisuus, turvata kaupungin toiminta, tiedottaa kaupungin palveluiden järjestämisestä häiriö- tai kriisitilanteessa sekä ennakoida ja valmistautua mahdollisiin kriiseihin ja viestimiseen. 

Rovaniemen kaupungin häiriö- ja kriisiviestintää hoitavat henkilöt viestivät erilaisissa häiriö- ja kriisitilanteissa tämän suunnitelman mukaan. Suunnitelman liitteisiin on koottu toimintaohjeita, jotka toimivat myös työkaluina ja apuna palvelualueiden omien valmiussuunnitelmien ja kriisiviestintäohjeiden laatimiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus

 • päättää esittää kaupunginvaltuustolle valmiussuunnitelman yleisen osan hyväksymistä ja
 • päättää hyväksyä valmiussuunnitelman liitteiksi 1 tulevan Häiriötilanteiden luokittelu -toimintakortin ja liitteeksi 4 tulevan Häiriö- ja kriisiviestintäsuunnitelman. Muilta osin valmiussuunnitelman liitteet laativat ja hyväksyvät kaupungin toimivaltaiset viranomaiset kukin omalta osaltaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Johanna Aho, riskienhallintapäällikkö, johanna.aho@rovaniemi.fi
 • Heini-Tuuli Onnela, viestintä- ja markkinointijohtaja, heini-tuuli.onnela@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 9.5.2022 § 168 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy valmiussuunnitelman yleisen osan.

Päätös

Heikki Autto palasi kokoukseen ja toimimaan puheenjohtajana tämän asian käsittelyn alkaessa klo 18.35.

Puheenjohtaja totesi läsnäolijat.

Raija Kerätär ja Mari Jolanki poistuivat kokouksesta tauon aikana klo 18.20. Varajäsenet Seija Karvo ja Pekka Lehto saapuivat kokoukseen tauon jälkeen klo 18.35.

Ella Keski-Panula toimi pöytäkirjantarkastajana tästä pykälästä alkaen.

Ryhmäpuheenvuorot:

 • Laura Tarvainen (Vihr.)
 • Juha-Pekka Mikkola (PS)
   

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginvaltuusto teki yksimielisen toimenpidealoitteen, jossa se kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään valmisteluun sotilaalliseen hyökkäykseen tai terrotitekoon varautumiseksi.

Tiina Outila poistui kokouksesta klo 19.04 ja Jonna Parviainen liittyi kokoukseen klo 19.09 tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Riskienhallintapäällikkö, viestintä- ja markkinointijohtaja

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.