Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Kaupunginhallituksen vastaus vuoden 2020 arviointikertomukseen

ROIDno-2019-1548

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa sekä kuntakonsernissa toteutuneet. Lautakunnan on myös arvioitava, onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Arviointi kohdistuu hallintosääntöohjauksen piirissä tapahtuvaan toimintaan.

Kaupunginhallitusta tarkastuslautakunta arvioi myös siksi, että se osana konsernijohtoa vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.  Arvioinnin piirissä on tällöin se yhä laajemmaksi käynyt kunnan toiminta, joka toteutetaan kunnan omistamissa sekä kunnan määräysvallassa olevissa konserniyhtiöissä ja muissa yhteisöissä.

Tarkastuslautakunta laatii valtuustoa varten arviointikertomuksen, joka tulee kuntalain 121 § mukaisesti käsitellä tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta esittää johtopäätökset ja kehittämisehdotukset punaisella tekstillä kehystettynä kertomuksen eri kappaleiden sisällä. 

Vuoden 2020 arviointikertomus on tämän asian liitteenä 1. Kun tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuksen ja kun lautakunnan päättämät tekniset korjaukset on tehty, tulee arviointikertomus julkiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta

-hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2020 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä,

-oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia,

-esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja aikataulun toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella,

-esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

 

Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta siirtää arviointikertomuksen käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 25.5.2021 siirtää vuoden 2020 arviointikertomuksen käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta

-hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2020 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä,

-oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia,

-esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja aikataulun toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella,

-esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta 3.6.2021 § 86 saattaa Arviointikertomuksen vuodelta 2020 (Liite 1) Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta esittää, että :  

 • Kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset ja aikataulun toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.
 • Selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2021 pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

 • Saara Koikkalainen (SDP)
 • Petteri Pohja (Kok)
 • Esko-Juhani Tennilä (Vas.)
 • Sara Seppänen (PS)
 • Miikka Keränen (Vihreät)
 • Riitta-Maija Hokkanen (KD)

 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Vesa Puuronen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.30.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi
Heini-Tuuli Onnela, viestintä- ja markkinointijohtaja, heini-tuuli.onnela@rovaniemi.fi
Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi
Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
Sanna Mäensivu, työllisyyspäällikkö, sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomusta vuodelta 2020 kokouksessaan 21.6.2021 § 65. Arviointikertomus on oheismateriaalina.

Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja pyysi kaupunginhallitukselta selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella. Valtuusto on pyytänyt selvityksen kaupunginhallitukselta siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Konsernihallinnon ja toimialojen laatima selvitys ja esitys toimenpiteiksi on liiteenä 1.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle liitteenä 1 olevan selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai ryhtyy vuodelta 2020 laaditussa arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten johdosta.

Päätös

Eemeli Kajula poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § kohta 7, Kajula on ollut tarkastuslautakunnan jäsen arviointikertomusta laadittaessa).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
 • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
 • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi
 • Heini-Tuuli Onnela, viestintä- ja markkinointijohtaja, heini-tuuli.onnela@rovaniemi.fi
 • Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi
 • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
 • Sanna Mäensivu, työllisyyspäällikkö, sanna.maensivu@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 390 antaa kaupunginvaltuustolle liitteenä 1 olevan selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai ryhtyy vuodelta 2020 laaditussa arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten johdosta.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

 • Sanna Luoma (Kok.)
 • Mikkel Näkkäläjärvi (SDP)


Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä kaupunginhallituksen antaman selvityksen tiedoksi.

Markus Lohi poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.20.

Tiedoksi

Tiedoksi tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.