Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Lehtojärven yleiskaava, perinnekyläalueet

ROIDno-2019-456

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija PL 15.3.2019:

Tekninen toimiala esittää Lehtojärven osayleiskaavamuutoksen laatimisen käynnistämistä. Joukko Lehtojärven maanomistajia on 14.2.2019 päivätyllä yleiskaavan muutoshakemuksella hakeneet Lehtojärven osayleiskaavan päivittämistä kahdella eri osa-alueella.

Lehtojärven kyläyhdistys on käynnistänyt yhdessä maanomistajien, kylien kehittämissäätiön ja Oulun yliopiston kanssa perinnekylähankkeen. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja kylien vetovoimaisuuden parantamiseksi. Osayleiskaavan päivittämisellä haetaan perinnekylän toteuttamiseksi maankäytöllisiä ratkaisuja. Rakennuspaikkojen koko ja rakennusoikeuden lisääminen mahdollistaisivat perinnekylälle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.

Suunnittelualue käsittää voimassa olevan Lehtojärven osayleiskaavan aluetta kahdella erillisellä alueella, Välitalonkankaan alueella sekä kylätalon (ent. koulun) ympäristössä kaava-aluetta hieman laajennettuna kylätalon pohjoispuoliselle alueelle. Suunnittelualueen yhteenlaskettu pinta-ala on n. 50 ha.

Osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Lehtojärven osayleiskaavamuutoksen laatimisen liitteenä 1 olevan rajauskartan mukaisille alueille. Yleiskaavan muutoksesta peritään kaavoituskuluina 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Lehtojärven osayleiskaavan muutoksen laatiminen on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 22.5.-4.6.2019. Vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 20.5.2019. Osayleiskaavamuutoksen vireilletulon aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana esitetyt mielipiteet on mahdollisuuksien mukaan huomioitu jatkotyössä.

Lehtojärven alueelle on laadittu 10.10.2019 päivätty osayleiskaavan muutosluonnos. Luonnoksessa alueelle on esitetty perinnekylähankkeen tavoitteiden mukaisia rakennuspaikkoja yhteensä 23.

Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville 17.-30.10.2019. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 16.10.2019 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavaan on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana jätettiin 5 mielipidettä. Mielipiteet ja kaavanlaatijan vastineet ovat liitteenä.

Jätettyjen mielipiteiden johdosta kaavamuutosluonnokseen tehtiin seuraavat muutokset:

Varsinainen perinnekyläalue (AP-3) osoitetaan yhtenäisempänä seitsemän rakennuspaikan kokonaisuutena Välitalonkankaan alueelle ja jonka kaavamääräyksissä edellytetään perinnekylähankkeen mukaista rakentamista.
Kylätalon (ent. koulu) läheisyyteen osoitetaan puurakentamisen alue (AP-2), jossa sallitaan hieman vapaampi rakennustyyli kuin AP-3 alueella, kuitenkin tavoitellen perinnekylähankkeen mukaista pihapiirimäistä kokonaisuutta.
Muut kaavaluonnoksessa osoitetut AP-3 rakennuspaikat muutetaan kaavamerkinnälle AP.

Uusia rakennuspaikkoja kaavamuutoksella muodostuu 15 kpl.

Osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Kaavoitus esittää, että 12.10.2020 päivätty Lehtojärven perinnekylähankkeen osayleiskaavamuutos esitetään ehdotusvaiheen kuulemiseen.

 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi

etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Petteri Lampi

puh. 040 5046755

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Lehtojärven alueelle laadittu 12.10.2020 päivätty osayleiskaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin Ely-keskukselta. Osayleiskaavamuutoksen laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että Lehtojärven alueelle laadittu 12.10.2020 päivätty osayleiskaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtävillä olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin Ely-keskukselta. Osayleiskaavamuutoksen laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Hannu Kangas, johtava rakennustarkastaja, hannu.kangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaava on vireillä maanomistajien aloitteesta. Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena ja tavoitteena on mahdollistaa alueelle suunnitellun Lehtojärven perinnekylän toteuttaminen. Suunnittelualue sijoittuu Lehtojärven kylälle n. 25 kilometrin etäisyydelle Rovaniemen keskustasta luoteeseen. Muutosalue koostuu kahdesta erillisestä osa-alueesta, Lapaniemen alueesta ja Lehtopirtin (vanha koulu) läheisestä alueesta. Kaava-alue laajenee kylätalon pohjoispuoliselle alueelle, muutosalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan n. 50 ha. Muutosalue on perinteistä kyläaluetta, jonne on toteutunut pääasiassa vakituista asutusta. Suunnittelualue ei sijoitu tulvauhka-alueelle.

Muutosalueella on voimassa kunnanvaltuuston 17.4.2000 hyväksymä Lehtojärven osayleiskaava. yleiskaavan muutoksella ei ole oleellista vaikutusta rakennettuun ympäristöön. Lehtojärven kylän rakennettu ympäristö muodostuu pääosin omakoti- ja loma-asunnoista. Kaavamuutos toteutuessaan eheyttää/tiivistää ja osin laajentaa kylärakennetta, mutta rakennuspaikkojen suuren koon ansiosta riittävä väljyys säilyy ja kyläraittimainen kyläkuva korostuu.

Muutosalueille muodostetaan uusia rakennuspaikkoja AP, AP-2, AP-3 sekä P ja PY merkinnällä olevat alueet muutettaisiin yleiskaavamerkinnän PL mukaiseksi alueeksi osayleiskaavan muutoskartassa esitetyn mukaisesti.

 

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa yleiskaavehdotuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää rakennustarkastajan ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut
Lehtojärven osayleiskaavan muutoksen kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 10.12.2020-11.1.2021. Nähtävillä olosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 9.12.2020 sekä kirjeillä osallisille. Nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta. Lausunnon kaavaehdotuksesta antoivat Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta ja Lapin ELY-keskus.
Ympäristölautakunnalla ei ollut huomautettavaa Lehtojärven osayleiskaavan muutosehdotukseen. ELY-keskuksen lausunto sekä siihen annettu kaavanlaatijan vastine on esityksen liitteenä.

ELY-keskuksen lausunnon johdosta todetaan:
Täydennetään kaavaselostusta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta lausunnossa esitetyllä tavalla. Selvyyden vuoksi kaavan tavoitteet, suunnittelun vaiheet ja kaavan vaikutusten arviointi erotetaan kaavaselostuksessa omiksi osioikseen.

Täydennetään kaavaselostusta tulvauhan osalta; Suunnittelualueen osa-alueen 1 ranta-alueille kohdistuu tulvauhka. Laskennallinen kerran 100 vuodessa toistuvan tulvan korkeus alueella on N2000 korkeusjärjestelmässä +97,96 m ja se tulee ranta-alueilla huomioida. Selvyyden vuoksi lisättiin tulvakorkeus myös kaavakartalle ja kaavamerkintöihin.

Lisätään VL-, M-, MT- ja MY-alueiden kaavamerkintöihin MRL 43.2 §:n mukaisen rakentamisrajoituksen osoittama kaavamääräys. Kaavan yleismääräyksiin lisätään määräys: AP-, AP-2-, AP-3-, RA- ja PL alueiden ulkopuolella on voimassa MRL 43.2 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

ASIA

Osayleiskaavamuutoksella mahdollistetaan perinnekylähankkeen toteuttaminen.

Kaavamuutoksessa on osoitettu Välitalonkankaan alueelle 7 varsinaisen perinnekylän rakennuspaikkaa (AP-3) peräpohjalaisten talojen rakentamiseen piharakennuksineen. Rakennusmateriaalina pitää olla massiivihirsi, perinteinen ikkunajako kuusiruutuisilla ikkunoilla ja katemateriaalina yleensä punainen kolmiorimahuopa. Rakennuspaikalle tulee muodostaa yhdeltä sivulta avoin pihapiirikeskus, joka koostuu enintään kaksikerroksisen päärakennuksen lisäksi kahdesta pihapiiriä rajaavasta erillisestä rakennuksesta.

Kaavassa osoitetaan myös kylätalon läheisyyteen 7 puurakentamisen alueen rakennuspaikkaa (AP-2), joissa ei välttämättä edellytetä hirsirakentamista, mutta tavoitteena on perinnekylän tyylin mukainen kokonaisuus. Lisäksi Syvälahdentien varteen osoitetaan 5 uutta tavanomaista pientalovaltaista rakennuspaikkaa (AP).
Lukumääräisesti kaavamuutoksella muodostuu 15 uutta rakennuspaikkaa voimassa olevaan kaavaan nähden.

Voimassa olevan yleiskaavan mukaisia rakentamattomia loma-asunnon (RA) rakennuspaikkoja on hieman laajennettu tulvauhan välttämiseksi.

P- ja PY-merkinnällä olleet alueet muutetaan kaavamuutoksessa lähipalvelujen alueiksi (PL).

Osayleiskaava on suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 ja 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Kaavoitus esittää, että alueelle laadittu 30.9.2021 päivätty osayleiskaavan muutos hyväksytään.


Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh. 040 578 9283


kaavasuunnittelija Petteri Lampi
puh. 040 5046755

etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Lehtojärven osayleiskaavan muutos hyväksytään 30.9.2021 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Osayleiskaavamuutoksen laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus.

Päätös

Riku Tapio poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 2 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Riku Tapio

Valmistelija

 • Petteri Lampi, kaavasuunnittelija, petteri.lampi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 382 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Lehtojärven osayleiskaavan muutoksen 30.9.2021 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Osayleiskaavamuutoksen laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

 • Raija Kerätär (Kesk.)
 • Matti Henttunen (PS)


Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Riku Tapio

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,

 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)

 • päätös, johon haetaan muutosta

 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

 

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.