Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Rovaniemen kaupungin tuulivoimarakentamisselvitys

ROIDno-2020-3062

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Ympäristöministeriö on myöntänyt Rovaniemen kaupungille erityisavustuksen (dnro VN/21103/2020-YM-3, 4.11.2020) tuulivoimarakentamista ohjaavan selvityksen tekemiseksi. Selvityksen päätavoite on edistää Rovaniemen kaupungin alueella tuulivoimarakentamista. Avustushakemuksen tavoitteena oli saada tarkemmat tiedot Rovaniemen kaupungin alueen tuulivoimapotentiaalista sekä mahdollisten tuotantoalueiden toteuttamiskelpoisuudesta päätöksenteon tueksi ja tuulivoimalinjauksen tekemiseksi.

Selvityksen laatiminen on käynnistetty helmikuussa 2021, selvityksen laatijaksi on valittu Sweco Infra ja Rail Oy. Tuulivoimarakentamisselvityksen tavoitteena on saada tarkempaa tietoa päätöksenteon tueksi ja tuulivoimalinjauksen tekemiseksi Rovaniemen kaupungin alueen tuulivoimapotentiaalista sekä mahdollisten tuotantoalueiden toteuttamiskelpoisuudesta mm. luonnonsuojelun, matkailun, puolustusvoimien ja lentoliikenteen aiheuttamat rajoitukset huomioiden.

Selvityksessä on kartoitettu tuulivoimatuotannon ja muiden maankäyttömuotojen yhteensovittamisen näkökulmasta potentiaaliset tuulivoima-alueet. Alueita on osoitettu varsin laajasti, sillä tuotannon lopulliseen toteutumiseen vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Osoittamalla kattavasti tuulivoimatuotantoon lähtökohtaisesti soveltuvia alueita varmistetaan, ettei hankkeita sijoitu ilman suunnitelmallisuutta eri puolille kaupunkia. Selvityksessä osoitetaan alueita, joiden osalta tuulivoimatoimijoiden kannattaa tarkastella mahdollisuutta tuulivoimapuiston toteuttamiseen. Kunkin alueen osalta on tuotu esille jatkosuunnittelussa huomioitavia reunaehtoja. Selvityksen ratkaisut tarkentuvat kaavoituksessa, ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä ja lupaprosesseissa. Kestävän ympäristön muodostumisen kannalta on tärkeää, että kaupungin alueelle jää myös merkittävä määrä tuulivoimalta vapaita alueita. Näitä alueita tarvitaan muun muassa ekologisia yhteyksiä sekä muita elinkeinoja ja aktiviteetteja, kuten matkailua, poronhoitoa ja virkistystä varten.

Tuulivoimaselvitystä hyödynnetään Rovaniemen alueen tuulivoimatuotannon ohjaamisessa. Selvityksen pohjalta ei voida myöntää suoraan rakennuslupia tuulivoimaloille, vaan tuulivoimapuistojen suunnittelu tarkentuu erillisillä osayleiskaavoilla tai muilla tarkemmilla suunnitelmilla, joiden tilaajina ovat tuulivoimaa rakentavat energiayhtiöt. Tuulivoima-alueiden toteutuminen riippuu tuulivoimayhtiöistä, niiden kiinnostuksesta ja resursseista tuulivoimarakentamiseen. Keskeisenä osatekijänä on investointien kannattavuus. Voimansiirtoverkon laajennukset vaikuttavat osaltaan toteutuksen aikatauluun ja vaiheistukseen. Myös mahdolliset YVA-menettelyt vaikuttavat osaltaan tuulivoimapuistojen toteutusaikatauluihin.

Tuulivoimarakentamisselvitys on esitelty kaupunginhallitukselle 27.9.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi valmistuneen Rovaniemen kaupungin tuulivoimaselvityksen.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi valmistuneen Rovaniemen kaupungin tuulivoimaselvityksen ja toimittaa sen Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjaustyöryhmälle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 11.10.2021 saattaa Rovaniemen kaupungin tuulivoimaselvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

  • Jukka Aula (Kesk.)
  • Timo Tolonen (PS)
  • Maria-Riitta Mällinen (SDP)
  • Henri Ramberg (Vas.)
  • Laura Tarvainen (Vihreät)
     

Vesa Puuronen esitti, että valtuusto päättää, että ennen Sierilän voimalaitosalueen kaavan käsittelyä järjestetään kaavasta neuvoa antava kansanäänestys.
Puheenjohtaja totesi, että Puurosen esitys kannattamattomana raukeaa.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Timo Lappalainen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.45.

Tiedoksi

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjaustyöryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.