Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Talousarvion 2021 osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

ROIDno-2020-1397

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Maaret Eero, laskentatoimen asiantuntija, maaret.eero@rovaniemi.fi
Riina Koskiniemi, erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi
Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Osavuosikatsaus sisältää koko konsernia koskevat talous-​ ja toimintaraportit. Osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-​ 30.6.2021.

Vuoden takaiseen verrattuna kaupungin väkiluku on kasvanut 553 asukkaalla, vuoden alusta muutos on -5 asukasta. Asuntoja on valmistunut 316 kappaletta ja työttömyysaste on 13,3 prosenttia.

Rovaniemi-konsernin ylijäämä on 8,8 miljoonaa euroa kesäkuun jälkeen. Konsernin lainakanta 30.6.2020 oli noin 368 miljoonaa euroa eli 5 786 euroa/asukas. Konserniyhteisöjen (yhtiöt, kuntayhtymät ja säätiöt) investointien toteuma on 35,1 miljoonaa euroa (32,8 %).

Peruskaupungin tilikauden alijäämä oli kesäkuussa -4,1 milj. euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan alijäämää oli -10,5 milj. euroa. Koko vuoden osalta peruskaupungin alijäämäksi talousarviossa arvioitiin 1,5 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen arvio on, että alijäämä asettuu 0 – 5 miljoonaan euroon.  

Nettomenot ovat kasvaneet 11,5 miljoonaa euroa eli 6,​1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nettomenojen muutos selittyy pääosin toimintakulujen kasvulla. Toimintakulujen kasvu painottuu palvelujen ostoihin ja henkilöstökuluihin.

Verotulotilitysten kertymä on kesäkuun lopussa 15,9 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Kasvu ylittää arvioidun.

Peruskaupungin investointien toteuma on kesäkuun lopussa 3,2 miljoonaa euroa. Investoinnit painottuvat kolmannelle vuosineljännekselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen. Talousarviomuutokset arvioidaan elokuun toteuman pohjalta.

Päätös

Kaupunginjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja esittelivät osavuosikatsausta.

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä Sara Seppäsen, Terhi Heikkilän ja Raija Kerättären kannattamana, että kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että osavuosikatsaus voidaan tuoda täydennettynä hallituksen ja valtuuston lokakuun kokoukseen. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimielinten tulee arvioida osavuosikatsauksen yhteydessä, voidaanko havaitut poikkeamat kattaa käyttösuunnitelmamuutoksella vai onko tarvetta tehdä talousarviomuutoksia. Mahdolliset talousarviomuutosesitykset käsitellään kaupunginhallituksessa toimielinten esitysten pohjalta. Kaupunginhallitus käsittelee ja toimittaa talousarviovuoden aikana mahdolliset talousarviomuutokset edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Lisäksi osavuosikatsaukseen pitää sisällyttää sekä peruskaupungin ennuste tarkemmin toimielinten osalta ja ennuste konsernitasolla.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Tapion esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Osavuosikatsaus sisältää koko konsernia koskevat talous-​ ja toimintaraportit. Osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-​ 30.6.2021.

Vuoden takaiseen verrattuna kaupungin väkiluku on kasvanut 553 asukkaalla, vuoden alusta muutos on -5 asukasta. Asuntoja on valmistunut 316 kappaletta ja työttömyysaste on 13,3 prosenttia.

Rovaniemi-konsernin ylijäämä on 8,8 miljoonaa euroa kesäkuun jälkeen. Konsernin lainakanta 30.6.2020 oli noin 368 miljoonaa euroa eli 5 786 euroa/asukas. Konserniyhteisöjen (yhtiöt, kuntayhtymät ja säätiöt) investointien toteuma on 35,1 miljoonaa euroa (32,8 %).

Peruskaupungin tilikauden alijäämä oli kesäkuussa -4,1 milj. euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan alijäämää oli -10,5 milj. euroa. Koko vuoden osalta peruskaupungin alijäämäksi talousarviossa arvioitiin 1,5 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen arvio on, että alijäämä asettuu noin 2 miljoonaan euroon.  

Nettomenot ovat kasvaneet 11,5 miljoonaa euroa eli 6,​1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nettomenojen muutos selittyy pääosin toimintakulujen kasvulla. Toimintakulujen kasvu painottuu palvelujen ostoihin ja henkilöstökuluihin.

Verotulotilitysten kertymä on kesäkuun lopussa 15,9 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Kasvu ylittää arvioidun.

Peruskaupungin investointien toteuma on kesäkuun lopussa 3,2 miljoonaa euroa. Investoinnit painottuvat kolmannelle vuosineljännekselle.

Liitteenä on Rovaniemi-konsernin merkittävimpien yhteisöjen tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 30.6.2021. Peruskaupungin osavuosikatsaus liitteineen valmistuu to 7.10.2021, kun kaikki lautakunnat ja tilajaosto ovat käsitelleet toimielimensä osavuosikatsauksen ja mahdollisen talousarvion muutosesityksen. Esitys talousarvion 2021 muuttamisesta tuodaan 15.10.2021 pidettävään kaupunginhallituksen ylimääräiseen kokoukseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1-30.6.2021.

Esitys talousarvion 2021 muuttamisesta tuodaan kaupunginhallituksen 15.10.2021 pidettävään ylimääräiseen kokoukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Saara Saari, talous- ja rahoitusjohtaja, saara.saari@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 391 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitse tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen 1.1-30.6.2021.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

  • Päivi Alaoja (Kok.)
  • Sara Seppänen (PS)
  • Maria-Riitta Mällinen (SDP)


Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talous- ja rahoituspalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.