Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

ROIDno-2021-2014

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Jäsenten ja varajäsenten määrä

Hallintosäännön 13 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsee valtuusto valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsen voi olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi olla muun lautakunnan tai kaupunginhallituksen jäsen.

Vaalikelpoisuus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja (kuntalain 121.1 §).

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1) kunnanhallituksen jäsen,

2) pormestari ja apulaispormestari,

3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen,

4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.            

 

Tasa-arvolain vaatimus

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen. Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:

”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Seitsemänjäsenisen lautakunnan jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kolme (3) miestä ja naista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikauden 1.8.2021 –31.5.2025 hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi muuta jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosääntö sisältää määräykset kunnan toimielimistä, jotka on koottu Rovaniemen kaupungin hallintosäännön lukuun 2 - toimielinorganisaatio. Valtuustokauden alkaessa valtuusto valitsee jäsenet kunnan toimielimiin. Rovaniemen valtuustossa valituksi tulleita valtuutettuja edustavat puolueet ovat neuvotelleet muutoksista toimielinten kokoonpanoihin.

Neuvotteluissa on esitetty, että tarkastuslautakunnassa olisi 11 jäsentä.

Kaupunginhallitus käsittelee hallintosäännön muutosesitystä 2.8.2021. Mikäli kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyvät hallintosäännön muutosesityksen, valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikauden 1.8.2021 –31.5.2025 hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yhdeksän muuta jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn hallintosääntömuutoksen tarkastuslautakunnan jäsenten lukumäärän osalta, valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikauden 1.8.2021 –31.5.2025 hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yhdeksän muuta jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 2.8.2021 § 289 esittää kaupunginvaltuustolle, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn hallintosääntömuutoksen tarkastuslautakunnan jäsenten lukumäärän osalta, valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikauden 1.8.2021 –31.5.2025 hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yhdeksän muuta jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021 - 31.5.2023 jäsenet ja henkilökohteiset varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Puolue

Pj

Sanna Luoma

Juhani Juuruspolvi

KOK

Vpj

Markus Lohi

Rauno Rantaniemi

KESK

j

Riitta-Maija Hokkanen, KD

Kaisu Huhtalo

KD+Kesk

j

Petri Keihäskoski

Reetta Mustonen

KOK

j

Liisa Helin

Anne Hakkarainen

PS

j

Kalervo Björkbacka

Tuomas Koskiniemi

PS

j

Elina Holm

Meeri Vaarala

SDP

j

Antti Väänänen

Timo Lappalainen

SDP

j

Tarja Suopajärvi

Maria Huhmarniemi

Vihreät

j

Jarmo Huhtala

Ville Vuorjoki

VAS

j

Seija Karvo

Anitta Ylitörmänen

KESK

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 81 nimennyt jäsenet ja varajäsenet tarkastuslautakuntaan. 

Tarkastuslautakuntaan valituista Rauno Rantaniemi, Kaisu Huhtalo, Liisa Helin ja Anitta Ylitörmänen ovat kaupungin työntekjöitä.

Kalervo Björkbacka on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä kuntalain 74 §:n perusteella.

Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan  määrätään kuntalain 75 §:ssä: "Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä."

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltusutolle, että valtuusto

 • totetaa, että  Rauno Rantaniemi, Kaisu Huhtalo, Liisa Helin ja Anitta Ylitörmänen eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautantaan,
 • myöntää Kalervo Björkbackalle eron tarkatuslautakunnan jäsenyydestä,
 • valitsee 21.9.2021 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi tarkastuslautakuntaan Markus Lohelle, Riitta-Maija Hokkaselle ja Seija Karvolle uudet henkilökohtaiset varajäsenet sekä
 • valitsee 21.9.2021 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi tarkastuslautakuntaan uudet jäsenet Kalervo Björkbackan ja Liisa Helinin tilalle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 13.9.2021 § 349 esittää kaupunginvaltusutolle, että valtuusto

 • totetaa, että  Rauno Rantaniemi, Kaisu Huhtalo, Liisa Helin ja Anitta Ylitörmänen eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautantaan,
 • myöntää Kalervo Björkbackalle eron tarkatuslautakunnan jäsenyydestä,
 • valitsee 21.9.2021 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi tarkastuslautakuntaan Markus Lohelle, Riitta-Maija Hokkaselle ja Seija Karvolle uudet henkilökohtaiset varajäsenet sekä
 • valitsee 21.9.2021 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi tarkastuslautakuntaan uudet jäsenet Kalervo Björkbackan ja Liisa Helinin tilalle.

Päätös

Kaupunginvaltuustopäätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja totesi lisäksi, että myöskään Tarja Suopajärvi ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan.

Tarkastuslautakuntaan valittiin 21.9.2021 lukien jäljellä olevaksi toimiakaudeksi seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Pj

Sanna Luoma

Juhani Juuruspolvi

KOK

Vpj

Markus Lohi

Pekka Lehto

KESK

j

Riitta-Maija Hokkanen, KD

Elina Korteniemi

KD+Kesk

j

Petri Keihäskoski

Reetta Mustonen

KOK

j

Anne Hakkarainen

Taina Borisov

PS

j

Hannu Ovaskainen

Tuomas Koskiniemi

PS

j

Elina Holm

Meeri Vaarala

SDP

j

Antti Väänänen

Timo Lappalainen

SDP

j

Maria Huhmarniemi

Ella Keski-Panula

Vihreät

j

Jarmo Huhtala

Ville Vuorjoki

VAS

j

Seija Karvo

Heidi Alariesto

KESK

 

Päivi Alaoja saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.06.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 20.9.2021 § 100 nimennyt Ella Keski-Panulan tarkastuslautakuntaan Maria Huhmarniemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Ella Keski-Panula on pyytänyt kuitenkin eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä, koska hän on myös kaupunginhallituksessa Miikka Keräsen henkilökohtainen varajäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Ella Keski-Panulalle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja
 • valitsee Maria Huhmarniemelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 402 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Ella Keski-Panulalle eron tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja
 • valitsee Maria Huhmarniemelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi tarkastuslautakuntaan Maria Huhmarniemen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maarit Simoskan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, toimielimen sihteeri, Sarastia Oy, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.