Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Valtuustoaloite kaupunginhallituksen alaisen henkilöstöjaoston perustaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2021-3807

Perustelut

Terhi Heikkilä ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungilla on suuria vaikeuksia rekrytoida henkilökuntaa useille eri aloille. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön lisäksi myös varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on vaikeutunut huomattavasti viime aikoina. 

Rekrytointihaasteiden lisäksi Rovaniemen kaupungilla on haasteita työntekijöiden pitovoimassa. Meidän päättäjien tulee pysähtyä pohtimaan, miksi tähän tilanteeseen on päädytty ja miten tämä ongelma ratkaistaisiin. Rovaniemen kaupungin työnantajakuvaa tulisi kirkastaa ja tehdä kaupungista houkutteleva työnantaja. 

Rovaniemellä ei ole luottamushenkilöiden toimielintä, jossa keskityttäisiin työnantajapoliittisten näkemysten muodostamiseen. 

Kuntalain 39§:n mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta. Kyseisen tehtävän hoitamiseksi kunnanhallituksella voi olla jaosto, joka käsittelee henkilöstöpolitiikkaa ja muita työnantajan tehtäviin kuuluvia asioita. Henkilöstöjaosto vahvistaisi Rovaniemen henkilöstöpolitiikan toteuttamista.

Henkilöstöjaostossa vaikutettaisiin aktiivisesti ajankohtaisiin henkilöstöä koskeviin asioihin ja kehitettäisiin henkilöstöpoliittisia asioita. Henkilöstöjaoston tehtävänä olisi myös merkittävien henkilöstöä koskevien ohjelmien ja periaatteiden linjaaminen. Lisäksi henkilöstöjaostolle kuuluisivat ne asiat, joihin liittyvää toimivaltaa ei ole erikseen siirretty voimassa olevassa hallintosäännössä kenellekään muulle. Pääsopijajärjestöjen päättämälle henkilöstön edustajalle annettaisiin läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston kokouksiin.

Esitänkin, että meneillään olevan hallintosääntötyön yhteydessä perustettaisiin kaupunginhallituksen alainen henkilöstöjaosto, jossa myös henkilöstön edustajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.