Kaupunginvaltuusto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Valtuustoaloite Rovaniemen liittymisestä Kuntien energiatehokkuussopimukseen KETS:iin (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4131

Perustelut

Päivi Alaoja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Suomessa on käytössä vapaaehtoisuuteen perustuva energiatehokkuussopimusjärjestelmä. Sopimusjärjestelmä kattaa yhteiskuntamme kaikki sektorit ja myös kuntasektorin. 

Sopimusjärjestelmän tavoitteena on asettaa energiatehokkuuden parantamistavoitteita, suunnitella energiatehokkuustoimia, mitata toimenpiteiden vaikuttavuutta ja raportoida niistä energiansäästön palvelukeskus Motivalle.

Riittävän kattava vapaaehtoinen sopimusjärjestelmä takaa Suomen järjestelmälle enemmän liikkumavapautta kuin tiukasti säännelty pakollinen järjestelmä. 

Kuntien sopimusjärjestelmään 2017-2025 on liittynyt noin kolmasosa Suomen kunnista eli 108 kuntaa ja 11 kuntayhtymää. Energiatehokkuuden parantaminen kunnissa ei ole “ilmastoahdistusta”, vaan faktoihin perustuvaa systemaattista työtä energiakustannusten ja päästöjen vähentämiseksi.

ELYstä saamieni tietojen mukaan energiatehokkuustoimet ovat saamassa EU:sta runsaasti tukirahaa ensi vuoden ohjelmassa. Tuota tukirahaa saadaksemme meidän on kuntana kuuluttava vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimusjärjestelmään.

Rovaniemi on ollut aiemmin mukana Kuntien energiatehokkuussopimuksessa, mutta ei ole tällä hetkellä. 

Esitän/esitämme, että Rovaniemi liittyisi uudelleen Kuntien energiatehokkuussopimukseen KETS:iin."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.