Kaupunginvaltuusto, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kaupunginhallituksen vastaus vuoden 2019 arviointikertomukseen

ROIDno-2019-1548

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomusta vuodelta 2019 kokouksessaan 15.6.2020 § 39. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja pyysi kaupunginhallitukselta selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella. Valtuusto on pyytänyt selvityksen kaupunginhallitukselta siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2020 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallitus on yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa valmistellut vastaustaan 31.8.2020 ja 5.10.2020 pidetyissä työpajoissa.

Esitys kaupunginhallituksen selvitykseksi:

Johtopäätös 1: Suunnitelmallisuus lähtökohdaksi toiminnassa ja taloudenhoidossa

Kaupunginhallitus on 8.9.2020 § 304 antanut raamin ja ohjeen toimielimille vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma 2022-23 laaditaan. Kaupungin vuoden 2020 talousarvio on laadittu 5,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Koronaviruksesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioidusta.  Valtion tukitoimet kattavat pääosan menetyksistä, mutta koronavirus vaikuttaa myös toimintatuottojen kertymään negatiivisesti. 

Vuoden 2020 talousarviossa ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelmassa tavoitteena oli, että kaupungin talous kääntyisi suunnitelmavuosina ylijäämäiseksi. Tavoite jää toteutumatta. 

Talouden tasapainottamisen edellytyksenä on, että aikaisempien vuosien yli 4 prosentin menojen kasvu onnistutaan puolittamaan ja verorahoituksen kasvu on euromääräisesti käyttömenojen kasvua suurempaa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää toiminnan sopeuttamista, jotta talous saadaan tasapainoon. Toimenpiteiden mahdollisimman nopea täytäntöönpano edistää tasapainon saavuttamista tulevina vuosina. Suunnitteluohjeessa esitetty kehys johtaa 7,1 miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen vuonna 2021. Vuoden 2020 lopussa kumulatiivinen ylijäämä taseella on ennusteen mukaan 7,9 miljoonaa euroa. Taseen kertynyt ylijäämä lähes menetetään vuonna 2021. 

Rovaniemen kaupungin sisäinen tarkastaja on myös omalta osaltaan laatinut kaupunginjohtajan toimeksiannosta selvityksen toiminnan ja talouden uudistamisohjelman toimeenpanosta. Sisäisen tarkastajan esittämät toimenpiteet ovat mukana toimenpide-esityksissä.

Toimenpiteet:

 • Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-23 laadintaprosessi on aikataulutettu niin, että toimielimet käsittelevät omat talousarvioesityksensä vasta syyskuussa, jotta koronasta johtuvat epävarmuustekijät olisivat mahdollisimman hyvin valmistelijoiden ja päättäjien tiedossa. Jokaiselle toimielimelle on valmisteltu esitys toiminnan sopeuttamistoimenpiteistä, joilla päästään kaupunginhallituksen antamaan raamiin. 

 • Vuorovaikutusta valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden välillä on lisätty talousarvion valmisteluvaiheessa. Julkisen talouden, kuntatalouden ja Rovaniemen kaupungin talouden tilannetta käytiin läpi syyskuun 2020 valtuustoseminaarissa. Lautakunnat ovat pitäneet omia talousseminaarejaan. Kaupunginjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja ovat käyneet jokaisessa valtuustoryhmässä esittelemässä ja keskustelemassa toimintaympäristön muutoksista ja kaupungin toiminnan ja talouden tilanteesta sekä toimialojen valmistelemista toiminnan sopeuttamistoimenpiteistä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajat ovat vastaavasti käyneet keskustelua toimialalautakuntien kanssa talouden tilanteesta ja valmiselussa olevista sopeuttamistoimenpiteistä.

 • Talousarvion suunnittelussa on nyt huomioitu erityisesti realistisuus, eikä esimerkiksi henkilöstön poissaolojen mahdolliselle vähenemiselle ole asetettu säästötavoitetta.

 • Toiminnan ja talouden tasapainottaminen sisällytetään osaksi talousarvioprosessia, jolloin toimenpiteet ovat osa talousarviota ja -suunnitelmaa. Tämä vähentää erilaisten ohjelmien laadintaa ja sitouttaa toimialat toimenpiteisiin ja niiden seurantaan. Kaupungin toiminnan ja talouden vakauden turvaaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia, joiden toteuttaminen vaatii päätöksiä palvelurakenteesta ja -verkosta sekä palvelujen järjestämistavoista. 

 • Toiminnan ja talouden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanoprosessia kehitetään edelleen niin, että prosessin kaikissa vaiheissa painotetaan avoimuutta sekä kuntalaisten ja eri sidosryhmien osallisuutta. Viestintä- ja markkinointiyksikön roolia prosessin eri vaiheissa on vahvistettu ja vahvistetaan edelleen.

 • Vahvistetaan asiantuntijoiden roolia päätösten valmistelussa. Asiantuntijuus korostuu erityisesti päätöksissä, joissa on tarkoituksenmukaista tehdä päätösten vaikutusten  ennakkovaikutusten arviointi. Panostamalla valmisteluun, sisältöön ja toimeenpanon seurantaan päätösprosessin avoimuus lisääntyy.

 • Määritellään tilivelvolliset täsmällisemmin. Kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle tilivelvollisten luettelosta hallintosäännön talousarvion rakenne ja sitovuus kohdassa.

 • Kaupunkistrategian iso päivitystyö tehdään vasta kuntavaalien jälkeen.

 • Suunnittelun henkilöstöresurssia on lisätty 1.8.2020 ja suunnittelun organisointia ja johtamista on tehostettu konsernihallinnon organisaatiomuutoksessa 1.9.2020. Strategisessa suunnittelussa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointitehtävässä on tällä hetkellä kaksi erityisasiantuntijaa. Lisäksi viestintä- ja markkinointiyksikköön on resursoitu asiantuntija osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämiseen ja toteuttamiseen.  Strategisen suunnittelun vakanssit siirrettiin hallinto- ja tukipalvelut toimintayksikön organisaatiomuutoksessa henkilöstö- ja hallintopalvelut vastuualueelle. Talous- ja rahoitus -vastuualueen henkilöstösuunnitelmaa päivitetään parhaillaan. 

 • Talouden seurantaa tehostettu vuoden 2020 alusta; kaupunginhallitus käsittelee kerran kuussa taloustilanteen.
   

Johtopäätös 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus edellyttää kaupungilta aktiivisuutta

Toimenpiteet:

 • Rovaniemen kaupungin tavoitteet sote- ja maakuntauudistukselle määriteltiin viimeksi kaupunginhallituksen  21.9.2020  antamassa Rovaniemen kaupungin lausunnossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lakiesityksestä.

 • Lausunnon valmisteluprosessin aikana toteutettiin laaja valmistelijoiden ja luottamushenkilöiden osallistaminen. Lakiluonnoksia sekä sote-uudistuksen toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia esiteltiin kaupunginhallitukselle sekä toimialalautakunnille ennen lausunnon antamista kahdessa erillisessä tilaisuudessa. Rovaniemen kaupungin tavoitteista järjestettiin valmisteluvaiheessa myös valmistelijoiden ja kaupunginhallituksen ryhmien keskustelutilaisuus.

 • Rovaniemen kaupunki osallistui aktiivisesti Lapin liiton yhteisen sote-lausunnon valmisteluun sekä Kuntaliiton ja suurten ja keskisuurten kaupunkien suunnitteluryhmiin.

 • Lausunnon antamisen jälkeen kaupungin johtoryhmä seuraa sote-uudistuksen valmistelua ja tekee tarvittavat valmistelutoimenpiteet ja tuo tilannekatsauksia säännöllisesti kaupunginhallitukselle.

 • Kaupunginhallitus osallistui myös tulevaisuuden sote-keskushankkeen valmisteluun ja käynnistämiseen liityviin seminaaritilaisuuksiin. 

 • Lapin sote -rakenneuudistus -hankkeelle ja Lapin Tulevaisuuden sote -keskus -hankkeelle nimetään yhteinen viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä. Rovaniemen kaupunki on tehnyt esityksen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä ohjausryhmään.

 • Lapin sote -rakenneuudistus -hankkeelle ja Lapin Tulevaisuuden sote -keskus -hankkeelle nimetään myös poliittinen seurantaryhmä. Rovaniemen kaupunkia on pyydetty nimeämään edustaja ja varaedustaja myös poliittiseen seurantaryhmään.
   

Johtopäätös 3. Onko omistaja-asioiden hajautus osoittautunut toimivaksi järjestelyksi

Toimenpiteet:

 • Omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan valmisteluvastuu organisointiin uudelleen konsernihallinnon organisaatiomuutoksessa 1.9.2020.

 • Hallintosäännön vastuita sekä omistajapolitiikan menettelyjä koskeva valmistelutyö käynnistettiin kaupunginhallituksen iltakoulun työpajassa 5.10.2020.

 • Hallintosäännön toimivuutta konsernijohdon laajuuden suhteen arvioidaan. 

 • Nimitysjaoston työlle on luotu raamit ja työtä kehitetään. Tytäryhtiöiden hallitusjäsenten valintaa kehitetään edelleen kuntalain ja konserniohjeen edellyttämällä tavalla.

 • Konserniohje ja omistajapolitiiset linjaukset päivitetään.
   

Johtopäätös 4. Hyvän hallinnon turvaamiseksi tarvitaan koulutusta

Toimenpiteet:

 • Aiemman käytännön mukaisesti kuluvan valtuustokauden lopussa tehdään kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen itsearviointikyselyt. Kyselyssä luottamushenkilöt arvioivat myös toteutettua koulutusta sekä koulutustarvetta.

 • Arvioinnin pohjalta laaditaan uusien luottamushenkilöiden koulutussuunnitelma keväälle 2021. Koulutussuunnitelma laaditaan niin, että 

  • peruskoulutusta annetaan kaikille luottamushenkilöille, 

  • kullekin toimielimelle laaditaan ao. toimielimen tehtäväalueen ja vastuiden mukainen koulutusohjelma, johon toimielimen jäsenet velvoitetaan osallistumaan ja että

  • koulutusohjelman toteutetaan pidemmällä ajanjaksolla ja sitä tarkennetaan annetun palautteen pohjalta.  

 • Kaupungin järjestämän koulutuksen lisäksi osallistutaan Kuntaliiton sähköisiin koulutuksiin. Tarjolla olevista koulutuksista tiedotetaan aktiivisesti.

 • Vuonna 2019 hyväksytyt konserniyhteisöille laaditut Hyvän hallinnon periaatteet päivitetään ja ne laajennetaan koskemaan myös peruskaupunkia. Hyvän hallinnon periaatteisiin sisällytetään valmisteluun liittyvät yhteiset käytänteet. Sekä valmistelijoille että päättäjille järjestetään myös keskitettyä koulutusta hyvän hallinnon käytänteistä. Koulutuksissa hyödynnetään uusia sähköisiä välineitä, e-oppimisympäristöä ja videoita.
   

Johtopäätös 5. Keskustelu kaupunginhallituksen toimintakyvystä on aiheellinen

Toimenpiteet:

Kaupunginhallitus on osallistunut FCG:n toteuttamaan hallitustyöskentelyn väliarviointiin kesällä 2019. Arvioinnin tuloksia on työstetty joulukuussa 2019 sekä elokuussa 2020. Hallituksen itsearvioinnissa kokonaistulos on vertailuryhmää parempi. Arvioinnin johtopäätöksenä hallituksen jäsenet kokevat, että parannettavaa on erityisesti talouden ohjauksessa, konserni- ja omistajaohjauksessa, viranhaltijoiden ja hallituksen jäsenten keskinäisessä vuorovaikutuksessa, sekä ajankäytön hallinnassa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.10.2018 (§ 411) päättänyt toiminnan ja talouden uudistamisohjelman laatimisesta. Ohjelman tavoitteena oli selkeä ja toimiva raami talousarviolaadinnalle ja toimialojen määrärahojen mitoitukselle, jolla varmistetaan suunnittelukaudelle talouden tasapaino. Kaupunginhallitus edellytti toimielimiä tekemään esityksensä tarvittavista toimenpiteistä kaupunginhallitukselle tammikuun 2019 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus ja toimialalautakunnat käyttivät toiminnan ja talouden uudistamisohjelman valmisteluun runsaasti aikaa. Kaupunginhallitus teki valtuustolle esityksen ohjelman hyväksymisestä 11.2.2019. Kaupunginvaltuusto merkitsi suunnitelman kuitenkin vain tiedoksi, jolloin suunnitelman toteuttamistoimenpiteisiin ei ryhdytty riittävän tehokkaasti. 

Hallitus on vienyt eteenpäin TTU-ohjelman toimenpiteitä seuraavasti:

 • Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminnan uudelleen organisointi ja siirtäminen osaksi kaupungin elinkeino-organisaatiota.
 • Työllisyyspalveluiden uudelleenorganisointi, sekä siirto osaksi elinvoiman toimialaa. Työllisyyspalveluiden monituottajamallin käyttöönotto. Toimenpidettä jatketaan syksyllä 2020 Eduron aseman selkeyttämisellä.
 • Koulutuskuntayhtymän omistajaohjausta on kehitetty ja vuoropuhelua Redun suuntaan lisätty, kuntayhtymän omaisuuden palauttamismahdollisuutta on selvitetty myös syksyllä 2020.
 • Sairaanhoitopiirin omistajaohjaukseen ja -vuoropuheluun  on luotu vuosikello ja toteutettu useita neuvotteluita, joissa on seurattu LSHP:n talouden kehitystä sekä tuottavuusohjelman valmistelua.
 • Rovakaira Oy:n lisätuloutuksen mahdollisuuksia on selvitetty.
 • Johtamisjärjestelmää ja esimiestyötä on virtaviivaistettu organisaatiouudistuksen kautta. Aluelautakuntamalli on lakkautettu ja lautakuntien määrää on vähennetty.
 • Kuntalaisten osallisuutta ja kuulemista on systematisoitu ja Varhaisen Avoimen Yhteistyön (VAY) mallia hyödynnetty.
 • Hallintosääntö on uudistettu.
 • Kansalaisopistopalvelut on siirretty Rovalan toiminnaksi.
 • On käynnistetty Lappican omistajaohjauksen kehittäminen ja kustannustason madaltaminen.
 • Uusissa virkajohdon rekrytoinneissa (kaupunginjohtaja, kamreeri, toimialajohtajat) on painotettu johtamisominaisuuksia, talousosaamista ja innovatiivisuutta.
 • Kaupunginjohtajan johdolla on uudistettu ja kehitetty viranhaltijavalmistelua.
 • Väistötilojen tehokkaammasta käytöstä laadittu suunnitelma on hyväksytty.
 • Kaupunginhallituksen ajanhallinnassa kehitytty ja onnistuttu. Kaupunginhallituksen uusi sisäinen neuvottelukulttuuri on onnistuneesti tiivistänyt ja helpottanut päätöksentekoa.

Lisäksi kaupunginhallitus on käynnistänyt TTU-ohjelmaan liittyen selvitystyön koulutuskuntayhtymän omistusmuodoista ja elinvoimatoiminnan kehittämisestä.

Useita toimenpiteitä on jäänyt myös valmistelematta, kuten teatterin toimintamallin uudistaminen, yhtenäisen avustusjärjestelmän (järjestöavustukset) luominen ja tilahallinnan toimintamalli. Päätöksenteko olisi myös voinut olla jämäkämpää. 

Hallituksen toimintakykyä on kehitetty pitämällä 31.8. FCG:n Markku Pyykkölän johdolla työpaja hallituksen toimintakyvyn parantamisesta. Keskeisiksi toimenpiteiksi valikoituvat me-hengen vaaliminen, päätösten syy-seuraussuhteiden tarkempi tarkastelu (talous, hyvinvointi, ennakkovaikutusten arviointi), päättäjien ja viranhaltijoiden tiiviimpi yhteistyö asioiden valmisteluvaiheessa, omistajaohjaukseen panostaminen, sekä ohjaavan kaupunkistrategian laatiminen.

Hallituksen ajankäytön ja työn painopisteiden suunnittelussa hyödynnetään puolivuosittain laadittavaa hallituksen työohjelmaa. Esimerkiksi syksylle 2020 työohjelmana on päätetty isot kokonaisuudet: talousasiat, omistajaohjauksen kehittäminen, henkilöstöpolitiikka ja edunvalvonta. Lisäksi hallituksella on yhteisesti hyväksytyt toiminnan pelisäännöt, joilla parannetaan hallituksen toiminnan johdonmukaisuutta ja laatua.

Lisäksi kaupunginhallitus kiinnittää edelleen erityistä huomiota siihen, että vuoden 2021 talousarviossa varataan riittävästi resurssia konsernihallintoon kehittämiseen ja TTU ohjelman läpivientiin. Hyte-jaoston asioiden valmistelua kehitetään yhteistyössä konsernihallinnon ja toimialojen kanssa.

Vuonna 2019 yhteensä 224 Manner-Suomen kuntaa teki negatiivisen tilinpäätöstuloksen, joten Rovaniemi ei suinkaan ole yksin talouden tasapainotustoimenpiteitä etsimässä. Sekä valtion toimet että koko maailmaa koetteleva korona-pandemia vaikuttavat merkittävästi kuntatalouden tilanteeseen. Rovaniemen tulee jatkossa tehdä aktiivista edunvalvontaa yhteistyössä muiden kuntien kanssa valtiovallan suuntaan, jotta kuntien toiminnan ja talouden haasteet huomoidaan valtion päätöksenteossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen niistä toimenpiteistä, johon kaupunginhallitus on ryhtynyt tai ryhtyy arvointikertomuskessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten johdosta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 337 antaa kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen niistä toimenpiteistä, johon kaupunginhallitus on ryhtynyt tai ryhtyy arvointikertomuskessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten johdosta.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

 • Sakke Rantala (Kesk.)
 • Terhi Heikkilä (SDP)
 • Petteri Pohja (Kok.)
 • Miikka Keränen (Vihreät)
 • Raimo Miettunen (KD)
 • Matti Torvinen (Siniset)
 • Esko-Juhani Tennilä (Vas.)
   

Jaakko Huttunen esitti Vesa Puurosen, Miikka Keräsen, Raimo Miettusen, Kalervo Björkbackan ja Liisa Ansalan kannattamana, että kaupunginvaltuusto velvoittaa kaupunginhallitusta tuomaan kaupunginvaltuuston helmikuun 2021 kokoukseen  miten nyt esitetyt kehittämistoimet ovat lähteneet toutumaan ja samalla kaupunginhallituksen tulee esittää toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys ja toteutusaikataulu.

Keskustelun kuluessa Sanna Luoma esitti tilapäisen valiokunnan asettamista arvioimaan kaupunginhallituksen luottamusta. Esitystä kannattivat Petteri Pohja, Miikka Keränen Vihreät valtuustoryhmän puolesta ja Matti Torvinen.  Keskustelun jatkuessa puheenjohtaja totesi, että asiaa ei voida käsitellä tässä kokouksessa. Luoma veti esityksensä pois.

Valtuusto päätti yksimielisesti merkitä kaupunginhalituksen selvityksen tiedoksi. Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti Jaakko Huttusen esityksen.

Jaakko Huttunen palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 16.25. Ari Karvo poistui kokouksesta klo 17.40.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.