Kaupunginvaltuusto, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Huttunen ja Sari Hänninen. Seuraavina vuorossa ovat Mari Jolanki ja Juhani Juuruspolvi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Sari Hännisen ja Mari Jolangin.

Jaakko Huttunen poistui kokouksesta klo 16.15.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.