Kaupunginvaltuusto, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Valtuustoaloite Rovaniemen turvallisuussuunnitelma 2021-25 (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3372

Perustelut

Kalervo Björkbacka jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Edellinen turvallisuussuunnitelma Rovaniemellä on valtuusto hyväksynyt 2014 ja se on päättynyt 2016. Seudullisen ja paikallisen turvallisuustyön tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Yhtenä tärkeänä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on turvallisuussuunnittelu, jota toteutetaan eri viranomaisten ja toimijoiden välisenä laajana yhteistyönä.

Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 58 §:

Valtuutetut esittivät, että päätökseen liitetään seuraavat ponsilausumat:

  1. ”Seuraavassa turvallisuussuunnitelman päivityksessä otetaan huomioon sekä lapsiperheiden että erityisryhmien näkökulma.”
  2. ”Seuraavassa turvallisuussuunnitelmassa huomioidaan asuinympäristön turvallisuuden ja asukkaiden omatoimisen varautumisen tukeminen ja edistäminen.”
  3. ”Seuraavassa turvallisuusohjelmassa otetaan esille liikunta- ja leikkipaikkojen turvallisuus.”

Rovaniemen turvallisuussuunnitelman kohteiksi otetaan ikäihmisten -, oppilaitosten -, asukkaiden ja asuinalueiden turvallisuus, nuorten syrjäytymisen sekä radikalisoitumisen -ja koulukiusaamisen ehkäisy.

Edelliseen turvallisuussuunnitelmaan lisätään asukkaiden turvalliseen viestintämahdollisuuden parantamiseen tähtäävät ratkaisut asuinpaikasta riippumatta. Myös ikäihmisiin kohdistuneet netti ja erilaiset kauppahuijaukset ovat lisääntyneet huomattavasti, muiden rikosuhkien lisäksi. Suunnitelmaan pitää sisällyttää oppilaitoksiin kohdistuneiden radikaaliryhmien vierailut ja niiden ehkäisy."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.