Kaupunginvaltuusto, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Valtuustoaloite tukiperhetoiminnan ja lastensuojelun ennaltaehkäisevien toimien vahvistaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3371

Perustelut

Rovaniemen sd-valtuustoryhmä jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Mitä tukiperhetoiminta on?

Tukiperhetoiminta on sosiaalihuollon ja lastensuojelun ennaltaehkäisevä tukimuoto. Palvelu on tarkoitettu perheille, joissa vanhempien voimavarat eivät tahdo riittää. Tarkoituksena on lisätä lapsen elämään turvallisia aikuisia ja tarjota vanhemmille mahdollisuus levätä. Lapsi viettää tukiperheen luona noin yhden viikonlopun kuukaudessa ja mahdollisesti myös lomia. Tukiperhe voi olla lapsiperhe, lapseton pariskunta tai yksin asuva aikuinen. Perheet valmennetaan tehtävään. Toiminta on vapaaehtoistyötä, josta maksetaan perheille kulukorvausta ja toisinaan myös pientä palkkiota.

Rovaniemen sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että tukiperhetoiminnan toimintaedellytyksiä parannetaan, palkkioita ja kulukorvauksia korotetaan ja tukiperheiden koulutukseen panostetaan.

Koronan vaikutukset lapsiperheiden jaksamiseen ovat havaittavissa. Tutkimusten mukaan ennaltaehkäisevä työ tuo säästöjä lastensuojelussa. Olisi hyvä kehittää kaupungin omaa toimintaa siten, että säästöjä tulisi sijoituksista ja lapsen asema saataisiin turvattua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rovaniemen sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä pitää erittäin tärkeänä sitä, että näihin yllämainittuihin toimenpiteisiin lähdetään välittömästi ja että sitä varten lisättäisiin talousarvioon 2021 määrärahaa. Määrärahojen lisäys katettaisiin lastensuojelumenoihin varatuista määrärahoista."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.