Kaupunginvaltuusto, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Valtuustoaloite Kivalon – Siperian ainutlaatuinen arktinen puulajipolku kaupungin vetovoimatekijäksi (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3374

Perustelut

Vesa Puuronen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungissa, Vanttauskosken – Kivalon alueella sijaitsee Suomessa ja ilmeisesti myös pohjoismaissa ainutlaatuinen arktisten puulajien puisto. Puiston on aikanaan perustanut Metsäntutkimuslaitos, jolta se on siirtynyt Metsähallituksen luontopalveluiden hallintaan. Alueella on noin 2 km kävelyreitti, jonka varrella kasvaa yli kaksikymmentä eri mantereilta peräisin olevaa arktista puulajia kotimaisten puulajien lisäksi. Alueella sijaitsee myös metsähallituksen ylläpitämä päivätupa.

Metsähallituksen luontopalvelut eivät ole pystyneet määrärahojen vähäisyyden vuoksi huolehtimaan Siperian puulajipolun ja päivätuvan opasteista ja kunnosta.

Esitän, että kaupungin vastaavat viranomaiset tutkisivat mahdollisuudet ottaa alue kaupungin hoidettavaksi metsähallituksen luontopalveluiden kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen puitteissa. Ainutlaatuisen luontomatkailukohteen tuhoutuminen tulisi estää."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.