Kaupunginvaltuusto, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Valtuustoaloite Rovaniemen kaupungin EU-hankeohjeistuksella varmistetaan kehitysresurssien riittävyys (lisäpykälä)

ROIDno-2020-3373

Perustelut

Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungilta puuttuu EU-hankeohjeistus, jolla varmistetaan Rovaniemen kaupungin ja alueemme kehitysresurssien riittävyys jolla hyödynnetään ulkopuolisen EU-hankerahoituksen luomia mahdollisuuksia.

Rovaniemen kaupungin tulee menestyksekkäästi hakea ulkopuolista rahoitusta ja osallistua aktiivisesti kaupungin strategisia tavoitteita edistäviin hankkeisiin. Kaupungin tulee osallistua sekä valtakunnallisiin että kansainvälisiin hankkeisiin ja toimia hankkeissa vastuullisena toteuttajana ja kumppanina. Kaupungilla on erinomainen mahdollisuus toteuttaa EU-rahoituksen avulla monia kaupunkia ja seutukuntaa kehittäviä hankkeita. Tämän toiminnan mahdollistamiseksi Rovaniemen kaupungin tulee välittömästi laatia hankestrategia ja nimetä toimeenpanevat vastuuhenkilöt.

Edellä esitetyn perusteella Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää että Rovaniemen kaupunginjohtajan alaisuudessa käynnistetään pikaisesti tarvittavat toimenpiteet Rovaniemen kaupungin EU-hankeohjeistuksen laatimiseksi ja tarvittavan EU-hanketyöryhmän kokoamiseksi."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloiteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.