Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle

ROIDno-2019-738

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Apukassa tilan 698-409-31-17 Koskiapukka ja 698-409-31-18 Vanha-Apukka maanomistajat ja vuokramiehet ovat esittäneet, että kaupunki käynnistäisi asemakaavan laatimisen alueelle. Asemakaavoitus aloitteen on jättänyt maanomistajan ja Metsähallituksen vuokramiehenä alueella toimiva Apukka Resort Oy. Hakijan tavoitteena on laatia alueelle asemakaava ohjaamaan ja turvaamaan matkailupalveluyrityksen toiminta ja kehittyminen.

Hakijat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille alustavan osallistumis- ja arviointisuunitelman. Asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Apukan alueelle käynnistetään asemakaavan laatiminen. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen toteuttamisvastuu siirretään kokonaisuudessaan asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§ mukaisesti maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai- haltijalle. 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päätää, että Apukan alueen asemakaavan laatimista ryhdyttään tutkimaan. Asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen toteuttamisvastuu siirretään asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§ mukaisesti maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai- haltijalle. Asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.2.2020:

Apukan asemakaavan laatiminen on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 18.4.-2.5.2019. Vireilletulo kuulutettiin 17.4.2019 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavan vireilletulon aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Saapunut mielipide käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.

Apukan alueelle on laadittu 13.5.2019 päivätty asemakaavaluonnos. Luonnoksessa alueelle on muodostettu matkailua palvelevien korttelialueiden RM tontti, kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu yhteensä 5000 k-m2. Alueen koillisosaan on muodostettu myös n. 3,5, ha:n kokoinen retkeily- ja ulkoilualue VR. Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville 22.5.-4.6.2019. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 20.5.2019 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavaan on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Saapuneisiin mielipiteisiin on laadittu vastine ja se käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on saapuneiden mielipiteiden ja muiden selvitysten osalta kaavaluonnosta korjattu. Naapurikiinteistön esityksestä ja Lapin Ely -keskuksen suostumuksella kaavakarttaan on lisätty toinen tieliittymä kantatielle sekä merkitty siitä korttelialueen läpi ajoyhteys (ajo) rannalla oleville kiinteistöille. Alueella olevien ns. vanhan Apukan alueen rakennusten rakennusoikeusmääriä on selvitetty kaupungin rakennusvalvonnassa ja korjattu vastaamaan nykyistä rakennusoikeusmäärää, jolloin alueen lounaisosalla olevan rakennusalan rakennusoikeus on nostettu vastaamaan olevaa tilannetta (4000 k-m2). Myös kaavakarttaan liittyviä asemamääräyksiä on tarkennettu mm. lisäämällä tonttijakomääräys ja tarkentamalla alinta rakentamiskorkeusmääräystä.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaan tehdyt korjaukset eivät ole olleet luonteeltaan sellaisia, että kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen pitäisi suorittaa uudelleen. Kaavoitus esittää, että 11.2.2020 päivätty Apukan asemakaava hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Apukan alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen. Asemakaava saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman. Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300€/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy Apukan alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen. Asemakaava saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman. Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 27.5.2020:

Apukan asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 24.4.-25.5.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä kaava-alueen rajanaapureille. Asemakaavaan on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Muistutuksia tai lausuntoja nähtävilläpidon aikana ei saapunut.

Asemakaavassa alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue RM, kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta kaavassa alueelle osoitetaan alueen lounaisosaan 4000 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia. Koillisosaan osoitetaan rakennusoikeutta 2500 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia. Alueelle kaavassa osoittetaan myös uutta retkeily-ja ulkoilualuetta VR, noin 3,5 ha sekä vesialuetta W. Ranta-alueella olevalle kahdelle kiinteistölle kaavassa osoitetaan kulkuyhteys ajo -merkinnällä.

Kaavoitus esittää, että alueelle laadittu ja 11.2.2020 päivätty Apukan asemakaava hyväksytään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -haltijoille. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 8.6.2020 § 244 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -haltijoille. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 20.8.2020:

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2020 § 46 palauttaa Apukan asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi asianhallintajärjestelmään kirjaamatta jääneen Ely:n lausunnon vuoksi. Ely:n 25.5.2020 päivätty lausunto on kirjattu asianhallintajärjestelmään sekä huomioitu asemakaavan valmistelussa. Lausunnon osalta kaavaan on lisätty tulvamääräys, tarkentamalla alimpia maanpinnan ja kastuvien rakenteiden korkeustasoja, sekä hulevesien käsittelyä koskeva määräys. Maanomistajan osalta lumialueen määräystä on tarkennettu, niin että se sallii kesällä alueen käytön myös leiri- ja vesipuistoalueena. Koska tarkennukset kaavaan ovat olleet vähäisiä ja lähinnä teknisiä korjauksia ja niihin on saatu maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaisesti maanomistajan suostumus 20.8.2020, niin kaavan asettamista uudelleen nähtäville ei ole tarvetta suorittaa.

Apukan asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 24.4.-25.5.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä kaava-alueen rajanaapureille. Asemakaavaan on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Muistutuksia nähtävilläpidon aikana ei saapunut. Asemakaavasta on saapunut 25.5.2020 päivätty Ely:n lausunto. Lausuntoon on laadittu kaavanlaatijan toimesta vastineeksi vuorovaikutuslomake joka on esityksen liitteenä.

Asemakaavassa alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue RM, kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta kaavassa alueelle osoitetaan alueen lounaisosaan 4000 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia. Koillisosaan osoitetaan rakennusoikeutta 2500 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia. Alueelle kaavassa osoittetaan myös uutta retkeily-ja ulkoilualuetta VR, noin 3,5 ha sekä vesialuetta W. Ranta-alueella olevalle kahdelle kiinteistölle kaavassa osoitetaan kulkuyhteys ajo -merkinnällä.

Kaavoitus esittää, että alueelle laadittu ja 11.2.2020 päivätty ja 10.8.2020 korjattu Apukan asemakaava hyväksytään.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn ja 10.8.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -haltijoille. Kun toteuttamisvastuu on velvoitettu maanomistajalle tai -haltijalle, niin maankäyttösopimusta alueen kaavoituksen osalta ei ole tarve laatia. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 291 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn ja 10.8.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -haltijoille. Kun toteuttamisvastuu on velvoitettu maanomistajalle tai -haltijalle, niin maankäyttösopimusta alueen kaavoituksen osalta ei ole tarve laatia. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.