Banneri

Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Mäntyvaara-Heposuo asemakaavan laatiminen

ROIDno-2018-2747

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 14.9.2018:

Tekninen toimiala esittää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon välisen asemakaavattoman alueen kaavoittamisen käynnistämistä. Kaavoituksella olisi tavoitteena tutkia voidaanko alueelle sijoittaa pientalotontteja sekä sitä tukevaa julkista palvelurakentamista. Isoaavantie on alueelle jo toteutettu sekä uusi asuinalue rakenteilla. Heposuontie Länsikankaalta on tarkoitus toteuttaa Vennivaaran asuinalueelle alustavan arvion mukaan vuonna 2019. Kokoojakatuverkon toteuttaminen yhdistää erialueet toisiinsa, aina teollisuuskylää myöten. Tuolloin olisi luontavaa tehdä suunnitteluratkaisuja, jotka tukevat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä myös Länsikankaan alueen osalta. Myös Mäntyvaaran ravirata-alueelle ja sen lähiympäristön toiminnoille kaavoituksella voi olla myönteinen vaikutus, mikäli Kiveliöntien jatkekin yhdistyisi lännessä aina Mäntyvaarantiehen saakka. Tuleva kaavoitus parantaisi myös kaupungin tonttitarjontaa, palvelurakenteiden ja liikenneverkkon kehittämistä sekä hyödyntäisi jo alueella olevaa valmista yhdyskuntatekniikkaa.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Länsikankaan, Mäntyvaaran ja Heposuon välisen asemakaavattoman alueen kaavoituksen tutkimisen. Alueen kaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 24.1.2020:

Mäntyvaara - Heposuo -alueen asemakaavan laatiminen on kuulutettu vireille 12.10.2018 Lapin Kansassa sekä ilmoitettu kirjeellä lähiympäristön asukkaille sekä sähköpostitse Mäntyvaaran urheilualueen toimijoille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä teknisen lautakunnan kaavapäätös pidettiin yleisesti nähtävillä 15.10.-29.10.2018. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui 4 mielipidettä sekä Lapin Ely -keskuksen lausunto. Mielipiteisiin ja lausuntoon on laadittu vuorovaikutuslomake joka käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.

Suunnittelualueelle on laadittu 12.12.2018 päivätty asemakaavaluonnos. Luonnoksessa alueelle on muodostettu 66 asuinpientalotonttia (AO ja AR), yksi liikerakennusten tontti (KL) ja yksi yleisten rakennusten tontti (Y) sekä yksi yleinen pysäköintialue (LP). Kaava-alueen pohjoisosaan on varattu alueen tulevan rakentamisen osalta myös tuleville ylijäämämassoille maantäyttöalue (tä).

Alueelle muodostettu yleisten rakennusten tontti (Y) on aluevaraus, mikäli Vaaralammen koulun tilalle päätetään rakentaa uusi koulu ja sijoittaa se tulevalle Mäntyvaara - Heposuo kaava-alueelle. Mikäli koulua alueelle ei sijoiteta, niin aluevaraus voidaan tarvittaessa muuttaa myöhemmin johonkin muuhun käyttötarkoitukseen soveltuvaksi tai pitää aluevaraus tulevaisuutta varten ennallaan.

Valmisteluvaiheen kuuleminen on ilmoitettu kuulutuksella 16.10.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä lähiympäristön asukkaille ja sähköpostitse Mäntyvaaran urheilualueen toimijoille. Asemakaavaluonnos aineistoineen on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 17.10.- 30.10.2019. Asemakaavaluonnokseen on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana saapui 2 mielipidettä sekä pyydettynä Ely:n lausunto.

Saapuneiden mielipiteiden, lausunnon sekä alueelle laadittujen selvitysten osalta on alueen asemakaavaluonnokseen tehty teknisiä lisäyksiä ja täydennyksiä kaavamääräyksiin sekä kaavaselostusta täydennetty. Tehdyt lisäykset ovat käsittäneet mm. alueelle 2019 valmistuneessa meluselvityksessä osoitettua meluesteen sijoittamista moottoriurheilukeskuksen puoleiselle suojaviheralueen (EV) osalle ja luonto- ja moottorikelkkareittien sijoittamista sekä tammikuussa 2020 valmistuneen pohjavesiselvityksen mukaisen pohjavesialuerajan osoittamisen kaava-alueen etelänpuoleiselle virkistysalueen osalle. Kaavassa maantäyttöaluetta on myös pienennetty yhdyskuntatekniikan esityksen mukaisesti sekä sijoitusta muutettu Heposuo -alueen länsiosaan, lähemmäksi vanhaa käytöstä poistettua kaatopaikka-aluetta. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaan tehdyt tarkennukset ja lisäykset eivät ole luonteeltaan sellaisia, että kaavan uudelleen nähtäville asettaminen olisi tarpeellista. Muutoin kaava-alueen rakenne aluerajoineen on säilynyt 12.12.2018 laaditun kaavaluonnoksen mukaisena. Mäntyvaara - Heposuo -alueen asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Mäntyvaara - Heposuo -alueelle 12.12.2018 laaditun ja 23.1.2020 korjatun 8. kaupunginosan asemakaavan jatkokaavoituksen pohjaksi. Asemakaava asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely -keskuksen lausunto.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy Mäntyvaara - Heposuo -alueelle 12.12.2018 laaditun ja 23.1.2020 korjatun 8. kaupunginosan asemakaavan jatkokaavoituksen pohjaksi. Asemakaava asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely -keskuksen lausunto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.5.2020:

Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 18.3.-16.4.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 17.3.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavaehdotukseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana ei saapunut kirjattuja muistutuksia. Pyydettynä saatiin Lapin ELY -keskuksen lausunto. Lausuntoon on laadittu vuorovaikutuslomake, joka on esityksen liitteenä.

Mäntyvaara - Heposuo alueelle muodostuu asemakaavassa 66 pientalotonttia, joista kahdelle voidaan sijoittaa tarvittaessa myös palveluasumista sekä 1 liikerakennusten tontti ja 1 yleistenrakennusten tontti. Liikerakennusten tontti mahdollistaa mm. kauppatoimintaa alueelle. Yleisten rakennusten tontti on varattu kunnan ylläpitämiä julkisia palveluja varten. Y -tontille kuuluvia toimintoja voidaan toteuttaa myös yksityisesti, kun toiminnan luonne on julkinen.

Oinaanvaarantien ja Isoaavantien kulmaukseen tulee varaus yleistä pysäköintialuetta varten, joka palvelee hiihto- ja kuntopolkuja käyttävää väestöä. Alueen länsiosaan on muodostettu kaavaan suojaviheralue, jolle on merkitty myös melueste laaditun meluselvityksen mukaisesti. Melueste turvaa alueen eri toimijoiden toiminnan alueella sekä mahdollisen melun leviämisen asuinalueelle. Kaavassa Oinaanvaarantie yhdistyy Mäntyvaarantiehen. Katualue toteutuessaan parantaa alueelle järjestettävien tapahtumien osalta myös alueen liikenteen toimivuutta sekä liikennejärjestelyjä.

Kaavoitus esittää, että Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavaehdotus hyväksytään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 8. kaupunginosan Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavan 12.12.2018 päivätyn ja 23.1.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Perustelut: Uudelleen valmistelussa tulisi varmistaa, että kaikki huomautukset ja mielipiteet on otettu vastaan ja niihin on vastattu. Kaavassa yleisten rakennusten korttelialue on laaja. Asemakaavassa kyseistä aluetta tulisi tarkastella niin, että rakentamisoikeutta harkitaan osittain myös liiketilarakentamiselle. Kaupungin rakentamien toimintojen meluvaikutukset tulisi kuvata selkeämmin kaavaselostuksessa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 7.8.2020:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi ja edellytti, että kaikki huomautukset ja mielipiteet on otettu huomioon ja niihin on vastattu. Asemakaavan ehdotusvaiheen vuorovaikutuslomaketta on täydennetty kahden muistutuksen osalta, jotka on kirjattu nähtävilläolon jälkeen asianhallintajärjestelmään 8.6.2020 ja 10.6.2020.

Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 18.3.-16.4.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 17.3.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä rajanaapureille. Asemakaavaehdotukseen on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläpidon aikana ei saapunut kirjattuja muistutuksia. Pyydettynä saatiin Lapin ELY -keskuksen lausunto. Lausuntoon ja nähtävilläolon jälkeen saapuneisiin muistutuksiin on laadittu täydennetty vuorovaikutuslomake kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Täydennetty vuorovaikutuslomake on esityksen liitteenä.

Mäntyvaara - Heposuo alueelle muodostuu asemakaavassa 66 pientalotonttia, joista kahdelle voidaan sijoittaa tarvittaessa myös palveluasumista sekä 1 liikerakennusten tontti ja 1 yleistenrakennusten tontti. Liikerakennusten tontti mahdollistaa mm. kauppatoimintaa alueelle. Yleisten rakennusten tontti on varattu kunnan ylläpitämiä julkisia palveluja varten. Y -tontille kuuluvia toimintoja voidaan toteuttaa myös yksityisesti, kun toiminnan luonne on julkinen.

Oinaanvaarantien ja Isoaavantien kulmaukseen tulee varaus yleistä pysäköintialuetta varten, joka palvelee hiihto- ja kuntopolkuja käyttävää väestöä. Alueen länsiosaan on muodostettu kaavaan suojaviheralue, jolle on merkitty myös melueste laaditun meluselvityksen mukaisesti. Melueste turvaa alueen eri toimijoiden toiminnan alueella sekä mahdollisen melun leviämisen asuinalueelle. Kaavassa Oinaanvaarantie yhdistyy Mäntyvaarantiehen. Katualue toteutuessaan parantaa alueelle järjestettävien tapahtumien osalta myös alueen liikenteen toimivuutta sekä liikennejärjestelyjä.

Kaavoitus esittää, että Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavaehdotus hyväksytään.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 8. kaupunginosan Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavan 12.12.2018 päivätyn ja 23.1.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Toimialajohtaja Antti Lassila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.51.

Valmistelija

 • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 17.8.2020 § 276 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 8. kaupunginosan Mäntyvaara - Heposuo alueen asemakaavan 12.12.2018 päivätyn ja 23.1.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät

 • Hilpi Ahola (Kesk.)
 • Miikka Keränen (Vihreät)
   

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.