Kaupunginvaltuusto, kokous 7.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Liisa Ansala ja Riitta-Maija Hokkanen. Seuraavina vuorossa ovat Kaisu Huhtalo ja Jaakko Huttunen.

Päätös

Pöytäkirjantarakstajiksi valittiin Riitta-Maija Hokkanen ja Kaisu Huhtalo.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.